Hopp til innhold

Virksomheten

OBOS er et boligbyggelag, bygget på en åpen medlemsmodell der alle kan tegne seg som medlemmer (andelseiere).

OBOS’ hovedformål i henhold til vedtektene er å skaffe boliger til medlemmene gjennom borettslag eller på annen måte, og å forvalte boliger for medlemmene. Overskuddet beholdes i virksomheten og reinvesteres. Inntil ti prosent av overskudd etter skatt, kan, i henhold til vedtektene, gå til samfunnsnyttige formål.

Betegnelsen OBOS-konsernet brukes for å omtale OBOS og datterselskapene, som i henhold til IFRS avlegger et konsernregnskap. OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgiving, bankvirksomhet, aksjeinvesteringer og utleie av eiendom. Virksomheten foregår hovedsakelig i Norge og i Sverige. Hovedkontoret er i Oslo.

Medlemstilbudet

OBOS’ hovedformål er å skaffe medlemmene bolig og forvalte boligene. Medlemskapet skal være relevant, og det skal lønne seg å være medlem – både for de som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for de som har et boligbehov i framtiden. I november 2020 ble medlemsprogrammet lansert i Sverige, og ved utgangen av 2021 hadde OBOS 12 187 svenske medlemmer. Alle medlemstilbud i begge land er gyldige på tvers av landegrensene. OBOS arbeider kontinuerlig med å tilby attraktive medlemsfordeler.

Strategiske prioriteringer

Konsernstrategien for perioden 2021–2026 ble revidert høsten 2021, blant annet som følge av innspill fra våre medlemmer om ønsket utvikling av OBOS. Den reviderte konsernstrategien tydeliggjør OBOS som medlemsorganisasjon, rollen som boligbygger og økt satsing på sosiale boligkjøpsmodeller, samt styrket klima- og miljøsatsing.

Styret har fastsatt følgende prioriterte mål fram mot 2026:

  • OBOS skal være boligbyggeren som utgjør en forskjell. Vårt viktigste formål er å skaffe så mange medlemmer som mulig en god, eid bolig. Vi bygger mye, men har alltid livet mellom husene i fokus. Vi skaper gode nabolag og bidrar til god byutvikling. Vi skal tilby boliger og bomiljøer av god kvalitet som er tilpasset medlemmenes behov og ulike livsfaser.
  • OBOS skal være ledende innen forvaltning, boligfinansiering og medlem. OBOS har et unikt konkurransefortrinn ved å ha hele verdikjeden fra boligutvikling og boligfinansiering for medlemmene, til forvaltning og oppfølging av boligselskapene i etterkant. I denne strategiperioden ønsker vi å skape et enda bedre tilbud til våre kunder og medlemmer, styrke medlemstilfredsheten og å fortsette medlemsveksten både i Norge og Sverige.
  • OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. OBOS tar et særlig ansvar for at flest mulig medlemmer kan eie sin egen bolig. Dette gjør OBOS gjennom å tilby flere veier inn i boligmarkedet; kjøp til ordinær pris og de sosiale boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie. Sammen med god by- og stedsutvikling underbygger det økonomisk og sosial bærekraft i samfunnet. Bygg og eiendomssektoren er avgjørende for å løse nasjonale og globale miljøutfordringer, og OBOS som en ledende bransjeaktør, er særlig forpliktet til å gå foran. FNs bærekraftsmål skal brukes som del av vår målstyring.

Økt boligbygging

OBOS viktigste formål er å sørge for en kontinuerlig høy boligbygging til glede for medlemmene. Strategien legger opp til en kraftig vekst i boligbyggingen både i Norge og Sverige framover for å møte etterspørselen fra stadig flere medlemmer. Hoveddelen av OBOS’ investeringer prioriteres derfor inn mot tomtekjøp for framtiden og investering i økt boligbygging. I 2021 ble det sikret tomter for over 14 000 boliger (OBOS egne investeringer samt Solon) til medlemmene til en samlet investeringsverdi på 4,9 milliarder kroner, og den samlede boligproduksjonen var på rekordhøye nivåer.

Bærekraft

I sitt arbeid med bærekraft har OBOS flere av FNs bærekraftsmål som rettesnor. Av FNs 17 mål har OBOS valgt ut fem prioriterte mål som angår virksomheten. Det er gjennomført en vesentlighetsanalyse som er lagt til grunn for rapporteringen.

  • Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
  • Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
  • Mål 13: Stoppe klimaendringen

Se bærekraftsrapporten for utfyllende informasjon.

Samfunnsansvar og samfunnsbidrag

OBOS har som strategisk mål å skape gode nabolag, bidra til god byutvikling og å utøve samfunnsansvar. I 2021 ble 177 millioner kroner disponert til gode formål innenfor kultur, idrett, frivillighet, miljø og FoU. 25 millioner kroner ble avsatt til klima-, miljø- og bomiljøtiltak i regi av de tilknyttede borettslagene i tråd med generalforsamlingsvedtaket våren 2021. Ikke disponerte, men budsjetterte midler på 63 millioner kroner, vil bli avsatt til framtidige investeringer i ulike samfunnsnyttige formål i regi av et nyopprettet ideelt aksjeselskap, OBOS Samfunnsarena AS.

Som følge av et solid resultat for 2021, vil samfunnsbidraget i 2022 være på 427 millioner kroner, tilsvarende 800 kroner per medlem. Samfunnsbidraget fordeles på tilskudd/samarbeidsavtaler og framtidige investeringer i regi av OBOS Samfunnsarena AS.

Se mer om samfunnsansvar og samfunnsbidrag i bærekraftsrapporten.

Sosiale boligkjøpsmodeller

Økende boligpriser – særlig i de store byene – og bankenes høye egenkapitalkrav, gjør det vanskelig for mange å kjøpe egen bolig selv om de har tilstrekkelig evne til å betjene lån. OBOS tilbyr boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie for å senke terskelen til boligmarkedet slik at flere medlemmer kan eie egen bolig. Sentralt i sosial boligbygging anno 2022 er valgfrihet for individet, kombinert med et bredt tilbud av veier inn i boligmarkedet med OBOS som partner og langsiktig økonomisk bærekraft uten offentlige subsidier. Fra lanseringen av Bostart i 2018 og Deleie i 2020, er det tilbudt om lag 1 500 boliger med disse ordningene. OBOS har i 2021 videreført arbeidet med å styrke den boligsosiale profilen – i tråd med ønske
fra medlemmene, og har skalert satsingen på de sosiale boligkjøpsmodellene. OBOS Deläga ble også lansert i Sverige i 2021. Tilbudet vil bli økt ytterligere fra 2022 og videre, både i Norge og Sverige, ved at alle borettslagsprosjekter i større byer og pressområder skal tilby en vesentlig andel av boligkjøpsmodeller i prosjektene. Ambisjonen er å tilby 8 500 boliger med slike boligkjøpsmodeller i løpet av de neste fem år.

Kundetilfredshet

OBOS måler jevnlig kundetilfredsheten i de ulike forretningsområdene og gjennomfører kontinuerlig tiltak for å forbedre kundetilfredsheten. OBOS har som mål at kundetilfredsheten skal være bedre enn bransjegjennomsnitt. Med unntak av OBOS-banken som har oppnådd KTI med syv poeng bedre enn bransjesnitt i 2021, har de andre forretningsområdene KTI på nivå med eller under bransjegjennomsnittet. Vi er ikke tilfredse med dette, og det iverksettes en rekke tiltak for å snu den negative trenden.

Medlemsdemokratiet

Første halvår 2021 ble preget av en debatt med til dels høy temperatur om OBOS’ virksomhet, hva OBOS skal være og hvordan OBOS forholder seg til medlemsdemokratiet og til medlemmene. Det er iverksatt en rekke tiltak for å styrke dialogen med medlemmene, herunder regelmessige dialogmøter med medlemmene og med styrene i borettslagene, bedre informasjon om medlemmenes rettigheter og muligheter til å delta i medlemsdemokratiet,
og et økt fokus på medvirkning i planprosesser. Det er etablert et medlemspanel for kontinuerlig deltagelse fra OBOS medlemmer i tjenesteutviklingen.

Etter forslag fra styret i OBOS vedtok generalforsamlingen i 2021 å opprette et uavhengig utvalg som skulle utrede medlemsdemokratiet i boligsamvirket. Ambisjonen er å styrke dialogen med og forankringen hos våre medlemmer, i kombinasjon med en stabil, langsiktig og forutsigbar forretningsmessig drift. Utvalget ble ledet av BI-professor Tore Bråthen. Utvalget leverte sin innstilling og sine anbefalinger i februar 2022. Styret vil fremlegge sin vurdering av utvalgets innstilling med konkrete forslag i generalforsamlingen i juni 2022.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.