Hopp til innhold

Organisasjonen

OBOS-konsernet hadde 2 622 fast ansatte ved utgangen av 2021, hvorav 1 677 i Norge og 945 i Sverige. Ved utgangen av 2020 hadde OBOS-konsernet 2 522 fast ansatte.

Arbeidsmiljø, likestilling og mangfold

OBOS skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Det jobbes kontinuerlig med å sikre et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og der sykefraværet er lavt. For konsernet som helhet er det en overordnet målsetting om et sykefravær på under fire prosent. For kontorvirksomheten er målet tre prosent. I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2021 på 4,3 prosent, og for kontorvirksomheten var fraværet på 3,2 prosent. Sykefraværet er på samme nivå som i 2020.

OBOS skal være en engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av alle kjønn, og det etterstrebes en jevn kjønnsbalanse i alle deler av virksomheten. Byggebransjen har tradisjonelt vært en mannsdominert bransje, og ved rekruttering til stillinger i denne delen av virksomheten søkes det bevisst å øke kvinneandelen. Av ansatte i OBOS-konsernet er 36 prosent kvinner og 64 prosent menn. I ledende stillinger er det en målsetting å ha en kjønnsfordeling på 50/50. I 2021 er 36 prosent av lederne i OBOS-konsernet kvinner. Konsernledelsen består av fem kvinner og fem menn. 40 prosent av medlemmene i styret er kvinner.

OBOS har et mål om å være en inkluderende organisasjon hvor alle medarbeidere føler seg verdsatt, respektert og engasjert. OBOS har i 2021 jobbet systematisk med mangfoldsarbeidet, blant annet gjennom etablering av en konsernovergripende strategi for mangfold, likestilling og inkludering.

Kompetanseutvikling og rekruttering

Utvikling av medarbeidere er blant de viktigste investeringer OBOS gjør og er avgjørende for å nå strategiske målsettinger. I 2021 er det etablert bedre prosesser for å sikre at det jobbes målrettet, systematisk og strategisk med kompetanseplanlegging og -utvikling. Gjennom god og systematisk systemstøtte sikres det at alle ansatte følges opp på en god måte, blant annet gjennom årlige utviklingssamtaler.

OBOS-konsernets interne program for ledertalentutvikling, OBOS Extend, fortsatte i 2021. I 2022 starter et nytt kull med 12 deltagere som skal delta i programmet i 2022–2024. Videreutvikling av mer erfarne ledere har også stått sentralt i 2021, ikke minst med tanke på den nye situasjonen forårsaket av koronapandemien med avstandsledelse og hybrid arbeidshverdag. Det er gjennomført en rekke digitale temakurs innen ulike ledelsesområder. Det legges også til rette for ansattes etter- og videreutdanning, blant annet gjennom stipendordninger for støtte til utdanning.

I OBOS Block Watne er det et mål å videreføre lærlingordningen i 2022 på minst samme nivå som i 2021 (ca. 10 prosent), og det jobbes fortløpende med å rekruttere nye lærlinger til tømrerfaget. I 2022 vil det jobbes med å opprette samarbeid med utdanningsinstitusjoner for lærlinger for å bidra til å stimulere flere kvinner til å velge tømrerutdannelse.

OBOS har som mål å være en foretrukket og attraktiv arbeidsplass både ved rekruttering av nye medarbeidere, og gjennom utvikling av eksisterende medarbeidere. Rekruttering av riktig kompetanse er avgjørende for at organisasjonen skal lykkes. Alle faste stillinger i konsernet lyses ut internt da OBOS legger stor vekt på den muligheten intern mobilitet gir i et utviklingsperspektiv, både for den enkelte medarbeider og for organisasjonen som helhet.

I 2021 har det fortsatt vært lagt stor vekt på arbeidet med å profilere OBOS som attraktiv arbeidsgiver. Det årlige sommertrainee-programmet for studenter, som er viktig både for strategisk rekruttering og profilering av OBOS som arbeidsgiver, ble gjennomført som planlagt i 2021. Det langsiktige arbeidet med arbeidsgiverprofilering fortsetter å gi resultater.

Arbeidsforhold – HMS

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner. OBOS har egne rutiner for varsling i forbindelse med seksuell og annen form for trakassering.

OBOS-konsernet arbeider med SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene. Det viktigste for å nå denne målsettingen er god intern kompetanse og vedvarende fokus både fra ledelsen og den enkelte medarbeider.

Boligbyggingsvirksomheten har høyt fokus på SHA/HMS. Byggebransjens viktigste måleparameter er fraværsskader på byggeplass målt mot utførte timeverk. Dette uttrykkes som H1-verdi (fraværsskader per million arbeidede timer). H1-verdien for OBOS-konsernet var på 3,2 mot 3,3 i 2020. I Norge var H1-verdien 2,2 ved utgangen av 2021, mot 4,5 ved utgangen av 2020. I Sverige var H1-verdien 3,8 mot 2,4 ved utgangen av 2020.

Det har ikke vært noen alvorlige skadehendelser i den norske virksomheten i 2021. Det er registrert en skade med fravær i OBOS Nye Hjem og seks skader med fravær i OBOS Block Watne i 2021. I den svenske virksomheten har det vært økning i skader i 2021. OBOS Sverige hadde fire alvorlige ulykker i 2021 og 12 skader som førte til fravær. OBOS Kärnhem hadde fem skader med fravær i 2021.

Det er utarbeidet egne rapporter for alle alvorlige skader og hendelser, hvor forløpet, selve hendelsen og forbedringstiltak er beskrevet. Tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle, for å sikre at hendelsen ikke gjentas.

Konsernet stiller strenge krav til seriøsitet i nye byggeprosjekter. Målet er å bli kvitt useriøse aktører i byggebransjen og bidra til økt kvalitet i det som bygges. Kravene i Norge regulerer blant annet bruk av faglærte håndverkere (minimum andel på 40 prosent) og lærlinger (minimum andel på syv prosent), begrensninger i bruken av underleverandører og tydelige krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det er også inngått samarbeid med Skatteetaten for å benytte utvidet skatteattest (viser om virksomheten er registrert i mva-registeret) på flere prosjekter. Det er i starten av 2022 etablert egne seriøsitetskrav for konsernets virksomhet i Sverige.

Gjennom OBOS formålsbestemmelse og forretningsidé forplikter OBOS seg til å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar menneskerettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, verner om det ytre miljø og bekjemper korrupsjon i alle forretningssammenhenger. OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Arbeidet med dette pågår kontinuerlig på alle nivåer i virksomheten. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres og som er en integrert del av vår virksomhet.

For utfyllende informasjon om arbeidsmiljø, likestilling og mangfold, kompetanseutvikling og rekruttering, arbeidsforhold og HMS, samt etterlevelse av etiske retningslinjer mm., vises det til Bærekraftsrapporten.

Les mer fra årsrapporten

Foto: En gutt sitter på skuldrene til faren sin.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.