Områderegulering Lambertseter – Karlsrud

Lambertseter er et viktig område for OBOS. Her har vi hatt virksomhet siden tidlig på 50-tallet og har nå drevet byutvikling gjennom mer enn 70 år.

Fra gammel industri til et flerfunksjonelt byområde 

Lambertseter er et viktig område for OBOS. Her har vi hatt virksomhet siden tidlig på 50-tallet og har nå drevet byutvikling gjennom mer enn 70 år. Det har blitt bygget mange boliger, kjøpesenter, kontorer, kino, møteplasser mv. Og utviklingen stopper ikke her. I Langbølgen 7 går OBOS straks i gang med å bygge et nytt bygg som skal huse forretninger og utadrettet virksomhet mot torget i sør, kombinert med sju etasjer med senior-boliger. Prosjektet er et samarbeid mellom Diakonhjemmet, OBOS Nye hjem og OBOS eiendom. For ikke å snakke om neste trinn i utviklingen som blir området mellom Lambertseter senter og sentrumsområdet på Karlsrud langs Cecilie Thoresens vei. Det pågår her et storstilt planarbeid i regi av Plan- og bygningsetaten og OBOS Eiendom er største tomteeier i området med Cecilie Thoresens vei 5-7 som måler nesten 13 dekar.  

Lambertseterområdet ble i sin tid bygget ut etter arkitekt Frode Rinnans opprinnelige sone- og masterplan fra 1950. Dagens situasjon for bebyggelsen i Cecile Thoresens vei er basert på en reguleringsplan fra 1961 med utflytende næringsbebyggelse med stort fotavtrykk, lav tomteutnyttelse og store asfalterte parkeringsflater. Det er dette grunneierne i området ønsker å transformere. Oslo trenger flere boliger, og Lambertseter med sin gode kollektivdekning, utbygde og modne handels- og servicetilbud egner seg svært godt for en videre utvikling og transformasjon i tård med byens voksende behov.  

Våre ambisjoner for området er helhetlig og god stedsutvikling med utgangspunkt i de historiske markørene i området. Blant annet legger OBOS opp til å bevare den ikoniske frontrekken med saltakshus i Cecilie Thoresens vei 7 for å bygge videre på områdets historiske linjer. Utviklingen skal skje med bymessige kvaliteter, høy arkitektonisk kvalitet og variasjon. I tillegg til å tilrettelegge for flere boliger tett på eksisterende t-banestruktur vektlegges å etablere flere gode møteplasser som park, torg og varierte byromstrukturer.  

Å planlegge området helhetlig, samtidig som man legger opp til en trinnvis utbygging, er viktig for utviklingen. Tidsløpet i slike prosesser er ofte vanskelig å forutse. Det er mange hensyn som skal vurderes og veies. OBOS Eiendom jobber nå aktivt sammen med Oslo kommune, lokale interesser og våre naboer med områdereguleringen. Denne forventes å falle på plass om 2-3 år. Deretter skal den enkelte eiendom reguleres før en utbygging kan finne sted. Dette innebærer at en utbygging først vil kunne skje om 5-10 år. Eiendomsutvikling er således langsiktig arbeid, men vi ser frem til å fortsette transformasjonen og byutviklingen på Lambertseter-området også i fremtiden.  

Kontakt:  

Geir Graff-Kallevåg 

Direktør for utvikling og bygging.  

geir.graff.kallevag@obos.no  

 

Geir Graff-Kallevåg