Bilde av tre personer med OBOS-jakke og hjelm på en byggeplass

Rekordresultat gir fundament for videre vekst

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner i 2018. Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.

Verdijustert egenkapital er 45 128 millioner kroner. Bokført egenkapital er 25 979 millioner kroner.

– De gode resultatene styrker OBOS’ muligheter til å oppfylle sitt hovedformål om å bygge flest mulig boliger og levere gode tjenester til kunder og medlemmer. Resultatet gir et solid grunnlag for videre vekst, i tillegg til egenkapital som buffer mot markedsvariasjoner, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS. 

Godt resultat fra boligutvikling og store tomteinvesteringer 

Resultatet innenfor boligutvikling før skatt ble 1,32 milliarder kroner mot 1,51 milliarder kroner i fjor. Resultatnedgangen skyldes primært lavere produksjonsvolum og et krevende marked i småhussegmentet i Norge og Sverige.

Korrigert for partnernes andel av prosjektene ble det i 2019 solgt netto 2855 boliger, en vekst på to prosent fra 2018. Det ble igangsatt netto 2769 boliger som er en reduksjon på 6 prosent fra 2018. OBOS hadde netto 4 277 boliger under produksjon, en reduksjon på 13 prosent fra 2018, blant annet som følge av en større andel prosjekter i samarbeid med andre. Dette medfører at verdiskapningen i 2020 og 2021 vil være på lavere nivåer enn de siste årene.

 – Markedsutsiktene i både Norge og Sverige er positive og gir grunnlag for videre offensiv satsing for OBOS. Den viktigste forutsetningen for å lykkes med dette er å ha mange nok byggeklare prosjekter i sentrale vekstområder. OBOS har derfor hatt et høyt investeringsnivå i 2019. Det er kjøpt tomter som kan gi ca. 5 400 boliger innenfor en samlet investeringsramme på 3,4 milliarder kroner. Blant de viktigste investeringene er satsingen på Hinna Park i Stavanger og flere større prosjekter i Stockholm, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Næringseiendom – en viktig del av verdikjeden i OBOS 

Også i 2019 har næringseiendom skapt betydelig verdier for OBOS-konsernet, blant annet ved salg av aktiva for 1,8 milliarder kroner kombinert med god drift og verdiøkning i prosjekt- og eiendomsporteføljen for øvrig. Samlet resultat før skatt i divisjon næringseiendom utgjorde 1 milliard kroner mot 532 millioner kroner i 2018. 

– OBOS har de siste årene valgt å benytte et godt marked for næringseiendom til å frigjøre store verdier gjennom salg. Vi har på gang flere store byutviklingsprosjekter innenfor næringseiendom, blant annet Oslo K i Kværnerbyen, Holmlia Senter og Construction City på Ulven i Oslo som har forventet byggestart i 2021, sier konsernsjefen.

Aksjeinvestering som verdiskaper

OBOS har et langsiktig industrielt eierskap og er største eier i Veidekke, AF Gruppen og JM AB. I SBC AB er OBOS nest største eier. I tillegg eier OBOS mindre poster i en del andre selskaper, blant annet flere oppstartsselskaper. Aksjeporteføljen hadde ved årsskiftet en markedsverdi på 10 450 millioner kroner, mot 7 274 millioner kroner i 2018 og genererte utbytteinntekter på 531 millioner kroner. 

– 2019 var et meget godt år for våre investeringer i bygg, anlegg og eiendomssektoren. Dette gir OBOS betydelig økonomisk handlekraft og mulighet til å investere i ny virksomhet fremover, primært med fokus på boligutvikling, sier Siraj. 

Solid drift i samtlige virksomhetsområder 

OBOS’ øvrige operasjonelle virksomhet innenfor bank, boligforvaltning og energi viste solid vekst og god resultatutvikling. Driften er preget av et sterkt fokus på digitalisering, IT-investeringer og videre tjenesteutvikling for å møte nye kundebehov, sier konsernsjefen. 

Rekordantall medlemmer og samfunnsbidrag 

I løpet av året fikk OBOS 27 454 nye medlemmer. Ved utgangen av året var antall betalende medlemmer 473 386.

 – Å opprettholde en så sterk medlemsvekst viser at vi fortsatt evner å skape merverdi for medlemmene samtidig som vi skaper gode økonomiske resultater. Vi ser frem til å introdusere vårt medlemsprogram også i Sverige i løpet av 2020, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. 

Det ble i 2019 gitt til sammen 156 millioner kroner i samfunnsbidrag i form av gaver og samarbeidsavtaler knyttet til tiltak for barn og unge, frivillighet, idrett, kultur og sosiale formål.

Les fjerdekvartalsrapporten her.