Miljø og energi

OBOS Eiendom skal jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Vi skal ha en tydelig klima og miljøsatsing innen egen eiendomsmasse, og jobbe for kostnadseffektive miljøtiltak og redusere klimagassutslipp fra vår virksomhet.

Siden 2001 har OBOS Eiendom jobbet systematisk med å redusere energiforbruket samt legge over fra fossilt til fornybare energikilder i hele vår eiendomsportefølje. OBOS Eiendom har 7500 m2 med solceller montert på til sammen 6 av våre eiendommer, dette er et av flere tiltak vi gjennomfører for å redusere ressursforbruket vårt.

I 2019 reviderte OBOS Eiendom sin miljøstrategi og vi har satt oss følgende mål:

OBOS Eiendom tar grønt ansvar og miljøvennlige bygg ett steg lenger

Bygging og utvikling:

 • Alle Nye bygg skal ha en ambisjon om minimum BREEAM Excellent (gjelder det som planlegges fra 2019)
 • Alle bygg har ambisjon om energimerke minimum A
 • Alle nye prosjekter skal ha mål om maks 18 kg/ m2 avfall og en sorteringsgrad på 90%
 • Alle bygg skal ha et klimagassregnskap
 • Alle bygg skal vurdere materialbruk herunder ombruk og gjenbruk
 • Alle byggeprosjekter skal ta høyde for klimaendringer i planleggingen
 • Jobbe for fossilfri/ utslippsfri byggeplass i alle våre prosjekter
 • Sikre et samfunnsansvarlig innkjøp i OBOS Eiendom

Drift og vedlikehold:

 • Alle BREEAM sertifiserte bygg skal driftes og sertifiseres iht. BREEAM in-use standarden innen 2021
 • Alle eksisterende bygg skal vurderes driftet iht. BREEAM in-use standarden innen 2021
 • Alle eiendommer følges opp med kvartalsvis måling på avfall, energibruk og vannforbruk.
 • OBOS Eiendom tilbyr alle leietakere grønn leieavtale
 • Alle eiendommer skal gjennomføre en evaluering for hvordan man kan tilrettelegge bedre for biologisk mangfold 
 • Alle eiendommer skal gjennomføre en evaluering for hvordan man kan tilrettelegge for grønn mobilitet 
 • Ta bestiller ansvar og følge OBOS standard betingelser for bærekraftige innkjøp
 • Ved vedlikeholdsarbeider skal valg av materialer vurderes med tanke på gjenbruk, ombruk og egnethet for endret klima.

Se sammendrag av OBOS Standardbetingelser for bærekraftige innkjøp

Energisparende tiltak med effekt for fremtiden.

OBOS Eiendom har etablert 6 solcelleanlegg som nå er i full drift. Siden starten for cirka ett og et halvt år siden er det produsert 1,6 GWh grønn energi. Målet var en årsproduksjon på ca 1 GWh noe vi er i ferd med å oppnå.

På  våre kjøpesentre har vi gjennomført et prosjekt med å installere varmepumpe for å redusere energiforbruket. Målet er å spare 1,5 GWh/år. Målet er i ferd med å nås og siste prosjekt avsluttes i januar 2021.

OBOS Eiendom er i ferd med å Breeam In Use sertifisere eksisterende bygningsmasse. Arbeidet er omfattende og vi har benyttet studenter fra NTNU for å hjelpe oss. 3 bygg er allerede sertifisert og det 4. ligger klart for sertifisering. Vi håper å kunne sertifisere 4-6 bygg pr. år.

OBOS Eiendom har signert på næringens 10 strakstiltak og er et aktivt medlem av GBA. For mer informasjon om Bærekraftsarbeidet i OBOS henvises det til obos.no og OBOS BBL

Illustrasjon av blomsterkasse med gule og blå blomster

Gode grunner til å leie

Vårt fokus på klima og miljø er bare én av flere gode grunner til å leie av OBOS.