Hopp til innhold
En ladestasjon som lader en elbil

Nye regler om elbillading i borettslag og sameier

Departementet har lagt frem et lovforslag til Stortinget med nye regler for elbillading i borettslag og sameier. Hva betyr de nye reglene, og hvordan vil de kunne påvirke styrets arbeid?

Publisert:
onsdag 21. oktober 2020

Departementet har lagt frem et lovforslag til Stortinget som skal gi andelseiere i borettslag rett til, under visse betingelser, å etablere ladepunkt for elbil. Samtidig foreslås det en justering av de allerede vedtatte reglene for slik lading som ble tatt inn i eierseksjonsloven i 2017.

Den opprinnelige bestemmelsen i eierseksjonsloven var noe som kom til under Stortingsbehandlingen, den var ikke grundig gjennomtenkt og det var ingen lovforarbeider til å lette tolkningen. Vi har opp gjennom tiden fått mange spørsmål om hvordan denne skulle forstås.

Det nye lovforslaget er et langt mer gjennomarbeidet produkt, og med relativt grundige og balanserte avveininger i lovproposisjonen som vil lette skjønnsutøvelsen når reglene skal anvendes.

Kort om innholdet av de nye reglene

Departementet fastslår at det i utgangspunktet er opp til det enkelte borettslag eller eierseksjonssameie å bestemme hvordan lading av elbiler skal organiseres. Bestemmelsene gir likevel en andels- eller seksjonseier under visse betingelser en individualrett til å kreve at det etableres lademulighet.

Den viktigste betingelsen er at vedkommende har rett til å parkere på eiendommen. Etablering av ladepunkt skal ikke være en bakvei til å etablere en parkeringsrett man ikke har fra før.

Dersom vedkommende disponerer egen parkeringsplass, har vedkommende i utgangspunktet en rett til å etablere ladepunkt ved denne.

Dersom vedkommende har parkeringsrett på fellesarealet som ikke er definert som en fast plass kan det kreves at det etableres ladepunkt? et eller annet egnet sted på fellesarealet, men det understrekes at dette ikke skal være en snarvei til å etablere en fast parkeringsplass som vedkommende ellers ikke ville hatt krav på.

Styret behandler søknad om å etablere ladepunkt og trenger ikke å forelegge denne for generalforsamlingen eller årsmøtet.

Kostnader

Når det gjelder kostandene ved etablering av lading legger loven opp til en tredeling:

  • Kostnader til oppgradering av det elektriske anlegget er en felleskostnad som skal belastes alle og fordeles etter nøkkel/brøk.
  • Felles tiltak knyttet til å etablere felles ladeinfrastruktur i parkeringsanlegg eller på parkeringsplass er også en felleskostnad, men her kan det være åpning for å fordele denne etter nyttebetraktninger dersom det er andels- eller seksjonseiere som overhodet ikke har, eller vil kunne ha nytte av tiltaket. Typisk fordi de ikke har og heller ikke vil kunne få parkeringsrett i borettslaget eller sameiet.
  • Den enkelte kan belastes kostnadene til ladeboks, dersom bruken av plassen er eksklusiv.

Saklig grunn

Styret kan nekte å godkjenne etablering av ladepunkt dersom det foreligger saklig grunn. Styrets nektelse kan bringes inn for generalforsamlingen for overprøving.

Departementet peker på følgende forhold som etter omstendighetene vil kunne anses som saklig grunn:

  • Kostnadene ved tiltaket: Departementet legger her opp til en bred helhetsvurdering av de totale kostnadene ved tiltaket, holdt opp mot borettslagets eller sameiets økonomi og nytten av tiltaket.
  • Dersom oppsetting av ladepunktet ikke vil tilfredsstille gjeldende sikkerhetsnormer. Departementet understreker imidlertid at det i henhold til DSBs vurderinger ikke foreligger noen spesiell brannfare knyttet til elbilladning så lenge den skjer i samsvar med direktoratets regelverk, og at det således normalt ikke vil være nektingsgrunn.
  • Dersom lademulighetene i borettslaget eller sameiet ellers må anses ivaretatt, typisk hvis det allerede er etablert felles ladestasjoner med tilstrekkelig kapasitet. Da kan ikke andels- eller seksjonseier kreve opprettet sitt eget personlige ladepunkt.
  • Dersom det ikke er fysisk mulig å etablere ladepunkt, typisk fordi borettslaget eller sameiet ikke har tilstrekkelig med fellesarealer, eller man må konvertere annet areal for å etablere plass. Typisk vil ikke andels- eller seksjonseier ha noe krav på at man skal ta av hagearealet for å etablere ladepunkt.
  • Andre forhold i borettslaget eller sameiet som kan tenkes å utgjøre legitime hensyn etter en konkret vurdering.

Forøvrig legger departementet til grunn at styret kan stille slike vilkår til etableringen som er saklige og rimelige.

Lovforslaget ligger til behandling i Stortinget, det er i skrivende stund usikkert når det vil bli endelig vedtatt.

 

Juridisk direktør Terje Sjøvold, 20.10.2020

Relaterte

To gutter spiser grillmat på en uteplass

Grilling på balkongen

Det fins ingen lover eller forskrifter som omhandler grilling på balkongen, og hverken borettslagsloven eller eierseksjonsloven sier noe om dette.