Høy lønnsomhet og god vekst

OBOS Forretningsbygg oppnådde gode resultater 1. halvår 2018 med 585 millioner kroner før skatt sammenlignet med 364 millioner kroner samme periode i fjor.

– Selskapet leverer et godt resultat på ordinær drift, markedet for selskapets eiendommer er godt, og vi oppnår en god verdiutvikling på utviklingsprosjektene, kommenterer konserndirektør Nils Morten Bøhler.

Hovedpunkter hittil i år

 • Utleiegraden i selskapets eiendomsmasse er 96,3 prosent i 1. halvår.
 • Portalen Hotell på Lillestrøm ble ferdigstilt og overlevert Scandic i januar 2018.
 • På Ulven ble Persveien 26 ferdig oppført og tatt i bruk av Loomis i januar 2018.
  Eiendommen ble solgt til nye eiere i 2. kvartal.
 • Oppføringen av Oppsal kjøpesenter ble ferdigstilt i mai. Bygget er på 5 000 m² og er 96 prosent utleid.
 • I nytt boligbygg i Cecilie Thoresen vei 12 pågår ferdigstillelse av 3 000 m² næringslokaler i 1. etasje. Lokalene er fullt utleid og ferdigstilles 3. kvartal 2018.
 • I Freserveien 1 i Kværnerbyen pågår oppføring av parkeringskjeller for nytt kontorbygg på 39 000 m².
 • På Lambertseter Sør er det påbegynt grunnarbeider for 6 000 m² kontorbygg. Bygget er utleid til Bydelsadministrasjonen og Deichmanske bibliotek.
 • Construction City er lansert på Ulven. Construction City er en klynge for byggenæringen på 85 000m2. AF-gruppen vil gå inn som partner.
 • I 2. kvartal var det salgsstart for første byggetrinn på Ulven hvor alle de 141 enhetene som var lagt ut for salg ble solgt.
 • Selskapet OBOS Eiendomsdrift er solgt med virkning fra 1. februar 2018.
 • Pr. 2. kvartal 2018 hadde OBOS tre kjøpesentre blant de 60 største kjøpesentrene i Norge, målt på omsetning. OBOS-sentrene hadde en nedgang på 0,5 prosent i omsetning mot bransjens økning på 1,8 prosent. (Kilde: Kvarud Analyse).

Driftsinntektene for i 1. halvår endte på 381 millioner kroner. Dette er 10 millioner kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere inntekter fra driftsselskaper som følge av salget av Gårdpass og OBOS Eiendomsdrift.

Driftskostnadene er 5 millioner kroner høyere enn 1. halvår 2017. Dette gir et driftsresultat før verdiendring, og resultat i tilknyttede selskap på 240 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 15 millioner kroner i forhold til samme periode i fjor.

Andel av resultat og gevinst ved salg fra tilknyttede selskaper er på 88 millioner kroner. Dette er en økning på 26 millioner kroner og skyldes i hovedsak høyere verdiendring på eiendommene i 1. halvår 2018.

Verdiendring på investeringseiendommer utgjør totalt 315 millioner kroner, og dette er en økning på 150 millioner kroner i forhold til tilsvarende periode i fjor. Verdiendringen er knyttet til ferdigstilte utviklingsprosjekt.

Finansposter reduseres fra 118 millioner kroner til 58 millioner kroner. Dette skyldes verdiendring på finansielle instrumenter og gevinst ved salget av OBOS Eiendomsdrift AS.