Bilde av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Klimakloke handlinger

Vi vet at byggverk står for rundt 40 prosent av klimautslippene globalt. Nå må vi handle raskere og bygge klokere.

Den siste rapporten fra FNs klimapanel viser at klimaendringene går raskere, blir mer intense og at noen av skadevirkningene allerede er irreversible. Rapporten har mobilisert både det sivile samfunn, næringslivet og politikken til ny handling. Årets valgkamp viser imidlertid at det er et stort sprik i oppfatningen av hvilke virkemidler som skal til. Her i Norge forsyner vi stort sett byggene våre med forny-bar energi, men det er likevel essensielt å bidra til å bremse klimaendringene. Vi må snu alle steiner – særlig når det kommer til arealplan-legging, byggeprosess og materialbruk.

Best i bransjen

Veien fra strategi til handling kan ofte være lang. Vi kan imidlertid ikke vente på at noen andre skal sette agendaen for oss og innføre nye krav. Som den største boligaktøren i Norden, har vi et særlig ansvar for å gå foran som et godt eksempel – både av hensyn til med-lemmene våre og fordi vi er en viktig samfunnsaktør.

Vi har over lengre tid jobbet systematisk med å øke kompetansen, bevisstheten og endringstakten i hvordan vi jobber med bære-kraft og hvordan vi rapporterer. Det er derfor ekstra gledelig at PwCs ferske «Bærekraft 100»-rapport viser at OBOS er kåret til den beste aktøren innen bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Rapporten tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og ser på hvordan selskapene jobber med målene som er mest relevant for virksomheten.

Fra ord til handling

Rapporter og rapportering betyr imidlertid ingenting uten konkret handling. På Fornebu setter vi snart spaden i jorda for Norges desidert største «FutureBuilt»-prosjekt. Ambisjonen? 30–50 prosent klimagassreduksjon på hele 600 boliger.

De to første kvartalene med til sammen 150 boliger skal være nær-null energiboliger. Vi legger også til rette for fossilfri byggeplass, deling framfor forbruk og grønne transport-midler – for å nevne noe. Bygging av Fornebubanen og en ambisjon om utslippsfrie byggeplasser, i samarbeid med blant annet Bærum kommune, FutureBuilt, Dyvik arkitekter og Skanska, er prosjekter som er verdt å trekke frem.

OBOS kan nemlig ikke gjøre dette alene. Vi, som mange andre, er avhengig av gode partnere som også ønsker å være en pådriver for en klimaklok utvikling.

Lenge leve

Vi er Nordens ledende trehusbygger, og har for tiden cirka 2600 boliger i tre under bygging gjennom OBOS Block Watne og OBOS Sverige. Materialbruk er et annet viktig område for OBOS. Når vi innen kort tid setter i gang byggingen av Construction City på Ulven – vårt nye hovedkontor og senter for den viktigste klyngen for bygg- anlegg og eiendomsnæringen i Norge – har vi ambisjoner om at hele nybygget skal kunne demonteres en gang i framtiden. Det er også en klar målsetting om at deler av bygget skal bestå av gjenvinnbare materialer og ombruksmaterialer. Effekten av å ikke ta i bruk for mye materialer er også stor. Da begrenser vi avfall, gjenbruker og reduserer arealbruken.

Klimaløft for borettslag

For å nå ambisjonene i klima- og miljøstrategien vår, må vi også ha OBOS-borettslagene med på laget. I løpet av fem år skal OBOS bidra med 250 millioner kroner til styrking av bærekraftstiltak innen klima, miljø og bomiljø. Sammen med borettslagene, og medlem-mene som bor der, skal vi utforme kriterier som bidrar til både store og små klimaløft.

OBOS ble stiftet i 1929 for å bidra til å løse en av datidens store samfunnsutfordringer, nemlig å skaffe gode boliger til folk flest – i Oslo. OBOS anno 2021 har et utvidet oppdrag; Vi skal bidra til å løse den globale klimakrisen. Det skal vi gjøre ved å bruke våre ressurser til å handle kraftfullt lokalt der vi bygger og har medlemmer – enten det er i Stavanger, Oslo, Hamar eller Stockholm. Ikke bare fordi det forventes av oss, men også fordi det er den riktige tingen å gjøre.

Denne teksten ble først publisert i OBOS-bladet nr. 6 2021.