Administrerende direktør i OBOS-banken, Øistein Gamst Sandlie. Foto: Hampus Lundgren.

OBOS-banken har signert FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift

OBOS-Banken har signert “Prinsipper for bærekraftig bankdrift”, som er utarbeidet av FNs klimainitiativ innen finans (UNEP FI). Prinsippene ble lansert i 2019 og hittil har mer enn 300 banker sluttet seg til dem. Målet med prinsippene er at banker verden over skal ta en aktiv og ledende rolle i den grønne omstillingen.

- Bærekraft er allerede en integrert del av virksomheten vår og vi jobber aktivt med både grønn og sosial bærekraft. Vi har for eksempel mål om å redusere klimagassutslipp fra egen drift og indirekte gjennom utlånsporteføljen. Derfor tilbyr OBOS-banken grønne lån med bankens beste rente til miljøvennlige boliger eller bærekraftige formål, eksempelvis ved bruk av fornybare energikilder og klimatilpasningstiltak, sier Øistein Gamst Sandlie, administrerende direktør i OBOS-banken.

Prinsipper for bærekraftig bankdrift inngår i et helhetlig rammeverk som skal sikre at bankers strategi og virksomhet er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen. Ved å signere prinsippene forplikter man seg til å analysere sin miljømessige og sosiale påvirkning, sette seg mål der påvirkningen er størst og rapportere åpent på fremdriften.

- Vi skal arbeide aktivt med å tilby bærekraftige produkter og rådgiving som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Vi er stolte over å ha sluttet oss til FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift, sier Sandlie.

Sosial bærekraft

- I tillegg til å premiere grønne boliger med lavere rente står den sosiale bærekraften sterkt hos oss. Vi er opptatt av å hjelpe flere inn på et boligmarked som er stadig vanskeligere å få tilgang til. Ved å tilby finansiering til OBOS-boliger kjøpt med Deleie eller Bostart bidrar vi nå til at enda flere kan få oppfylt sin boligdrøm, fortsetter Sandlie.

Deleie er et tilbud til OBOS-medlemmer som ønsker å kjøpe en bolig og har god betjeningsevne, men som mangler egenkapital. Da er det mulig å kjøpe deler av boligen og leie resten av OBOS. Senere kan du kjøpe hele boligen –hvis du selv ønsker det. I år har også OBOS besluttet å øke satsingen på Bostart og Deleie kraftig, og har som ambisjon å tilby 8.500 boliger med disse modellene de neste fem årene.

- I OBOS-banken er vi godt kjent med boligkjøpsmodellene, og kan bistå med trygg og effektiv finansiering, sier Sandlie.

Lettere å måle

Sandlie sier at å signere FNs prinsipper for bærekraftig bankdrift er en naturlig videreføring av OBOS-bankens arbeid med bærekraft, der man skal fortsette å jobbe for å redusere miljøbelastningen fra virksomheten samtidig som man tar et tydelig sosialt ansvar.

- Prinsippene er med på å gi bærekraftsarbeidet vårt den fremdriften og strukturen som er nødvendig for at vi skal kunne bidra til et mer bærekraftig samfunn for dagens og fremtidige generasjoner. I tillegg gjør rammeverket det lettere å måle faktisk effekt av de tiltakene vi gjennomfører, og er dermed med på å gjøre bærekraft mer håndfast og målbart, avslutter Sandlie.

 

Seks prinsipper for bærekraftig bankdrift

  • Tilpasning: Banker må tilpasse forretningsstrategien sin slik at den er i samsvar med enkeltmenneskers behov og samfunnets overordnede mål, slik det kommer til uttrykk i FNs mål for bærekraftig utvikling, Parisavtalen og i relevante nasjonale rammeverk.

  • Påvirkning og målsetting: Banker må kontinuerlig øke sin positive påvirkning og redusere sin negative påvirkning på mennesker, klima og miljø som følge av sine aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må banker sette og publisere konkrete mål på de områdene som har størst positiv og negativ effekt.

  • Kunder: Banker må jobbe proaktivt med sine kunder og oppmuntre til bærekraftig virksomhet og muliggjøre aktiviteter som skaper velstand både for nåværende og fremtidige generasjoner.

  • Interessenter: Banker må proaktivt samarbeide med interessenter for å oppnå samfunnets overordnede mål.

  • Styring og kultur: For å nå sine mål for ansvarlig og bærekraftig bankdrift, må banker implementere effektive styringsverktøy og en kultur for bærekraftig virksomhet.

  • Åpenhet og ansvarlighet: Banker må med jevne mellomrom gjennomgå sin individuelle og kollektive implementering av disse prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for sin positive og negative påvirkning på samfunnets overordnede mål.