Hopp til innhold

Store engangseffekter ga godt OBOS-resultat

I første halvår fikk OBOS et resultat før skatt på 1 533 millioner kroner, en økning på 245 millioner kroner fra første halvår 2019. Økningen skyldes både driftsmessige forhold og engangseffekter.

Publisert:
tirsdag 18. august 2020

Korrigert for engangseffekter knyttet til salg av energivirksomheten og aksjer viser underliggende virksomhet en reduksjon på 389 millioner kroner fra 2019 i henhold til finansregnskapet.

– Virksomheten har vært gjennom en krevende omstilling med mange medarbeidere på hjemmekontor og ivaretakelse av strenge smittevernhensyn, sviktende boligsalg og leieinntekter, samt tilpasning av kostnader og bemanning for å sikre lønnsomhet. Gjennom felles innsats har organisasjonen klart omstillingen på en god måte, samtidig som vi har fortsatt å levere gode økonomiske resultater og høy kvalitet på leveransene til medlemmene og kundene våre, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Igangsatte flest boliger i Norden

I andre kvartal har OBOS prioritert flere byggestarter tross lave forhåndssalg i flere av prosjektene. Det er igangsatt 756 boliger i kvartalet, slik at samlet igangsetting i første halvår utgjorde 1 585 boliger mot 1 236 boliger i samme periode i 2019. Med det er OBOS den boligbygger i Norden som har igangsatt flest boliger i første halvår 2020.

April og første halvdel av mai var meget svakt som følge av all usikkerheten knyttet til koronapandemien og nedstengningen av samfunnet. Boligsalget tok seg imidlertid kraftig opp i siste halvdel av kvartalet. OBOS solgte 670 boliger i kvartalet mot 750 boliger i tilsvarende kvartal i 2019. Samlet boligsalg for første halvår 2020 utgjorde 1 400 boliger mot 1 569 boliger i 2019.

Historisk godt julisalg 

Den positive salgsutviklingen har fortsatt gjennom sommeren. Salget i juli har vært historisk godt i både Norge (158 boliger mot 70 i 2019) og i Sverige (80 boliger mot 30 i 2019). Det gode boligsalget må ses i sammenheng med et akkumulert boligbehov etter dårlig nysalg tidlig i annet kvartal, kombinert med lavere renter og større trygghet for fremtiden.

– Så langt har markedet kommet raskere tilbake enn det vi trodde i vår. OBOS har også iverksatt en rekke salgsfremmende tiltak, blant annet gjennom økt tilstedeværelse og utstrakt bruk av alternative boligkjøpsmodeller. Kombinert med en offensiv igangsettingsstrategi ser vi at dette gir gode resultater på nyboligsalget og fremtidig verdiskapning, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Boligutviklingsdivisjonen har et resultat som er 216 millioner kroner bedre i første halvår 2020 enn tilsvarende tidspunkt i 2019. Dette skyldes i hovedsak flere overleverte boliger på Fornebu samt resultatforbedring i den svenske virksomheten. Øvrig boligutvikling i Norge viser et fall i resultat, delvis planlagt og delvis som følge av negativ salgsutvikling i første del av kvartalet.

God drift og gevinst ved salg av energivirksomhet

Både eiendomsforvaltning/rådgivning og OBOS-banken leverte bedre resultater i første halvår 2020 enn i tilsvarende periode i 2019 som følge av volumvekst og god kostnadskontroll. Investering i gode digitale løsninger har sikret tilnærmet normal drift og tjenestenivå for OBOS sine kunder under pandemien.

 OBOS fullførte i andre kvartal salget av småkraftvirksomheten i OBOS Energi til det sveitsiske fornybarfondet Fontavis. Utbygging av ny fornybar energi har vært en viktig del av OBOS sin bærekraftsatsing, men forvaltning av pågående produksjon ble ikke definert som kjernevirksomhet iht. revidert strategiplan. For å avlaste risiko og fokusere kapital mot boligbyggingen ble det besluttet å selge virksomheten. Salget innbrakte en gevinst på 699 millioner kroner, noe som ga en årlig internrente på 19,1 prosent over en eierperiode på 8,5 år.

– En av OBOS sine styrker er vår evne til å skape store økonomiske verdier gjennom god drift i en diversifisert virksomhet kombinert med en strategisk tilnærming til våre investeringer der formålet til enhver tid er å understøtte kjernevirksomheten vår, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Flere nye boligprosjekter

I det korte bildet tror OBOS på en normalisering av boligmarkedet med god etterspørsel etter riktig prisede nye boliger med god beliggenhet i og rundt byer med befolkningsvekst både i Norge og Sverige. Det vil bli lagt ut flere nye boligprosjekter for å møte etterspørselen.

Gjenoppblomstring av koronasmitte i både Norge og resten av verden kombinert med fortsatt usikkerhet rundt utviklingen i norsk og internasjonal økonomi, gjør imidlertid at det er vanskelig å forutse markedsutviklingen.

– OBOS forbereder seg derfor på at høsten kan bli krevende innenfor flere forretningsområder. OBOS vil følge utviklingen tett, legge vekt på fortsatt kostnadseffektiv drift og tilpasse driften til endrede rammebetingelser, avslutter konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Relaterte

Solid første halvår for OBOS-banken

OBOS-banken oppnådde et resultat før skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal 2024. Resultat før skatt første halvår ble 329 millioner kroner. Veksten i utlån fortsetter og har økt med 12 prosent siste 12 måneder. OBOS-banken fikk 11 500 nye kunder første halvår.

Forventet resultatnedgang første halvår for OBOS

OBOS fikk et resultat før skatt i andre kvartal i 2024 på 488 millioner kroner, ned fra 1 218 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultat for første halvår endte på 848 millioner kroner mot 1 597 millioner kroner i fjor.

Boligsalget tar seg opp

OBOS solgte 1 183 boliger til en verdi av 5,9 milliarder kroner i første halvår 2024. Sammenlignet med 2023 er det en oppgang på 35 prosent i antall solgte boliger.