Vilkår for bruk av forkjøpsrett

Du er nå i ferd med å melde forkjøpsrett og bekrefter at du har lest følgende:

Finansiering

Skal du benytte forkjøpsrett, må du ha finansieringen klar.
Finansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig og innen meldefristen. Egenkapital basert på salg av egen bolig må dokumenteres med mellomfinansiering. Det er ikke tilstrekkelig å oppgi telefonnummer til bankforbindelse. Dersom finansieringen av hele kjøpesummen ikke er dokumentert skriftlig og innen meldefristen, kan du ikke kreve at OBOS gjør forkjøpsretten gjeldende på dine vegne.

Finansieringsbevis og dokumentasjon på egenkapital brukes for å avklare hvem som kan benytte forkjøpsrett. OBOS kan ikke behandle din forkjøpsmelding uten at dette er dokumentert, jfr. lov om borettslag § 4-21 (3).Vi anbefaler at du laster opp bekreftelse på finansiering direkte når du melder forkjøpsrett, alternativt at du bruker lenken du får oppgitt i kvitteringen fra oss etter du har meldt forkjøp. Begge deler er sikkert, i motsetning til å sende ukryptert på e-post.
Vi tar personvern på alvor. Les vår personvernerklæring.

Medkjøper og ansiennitet

Dersom ektefelle/ samboer har eget medlemskap og ønsker å benytte denne, må han/ hun sende inn egen melding om forkjøpsrett innen fristen.

Hva skjer når fristen er ute?

Hvis flere medlemmer har meldt forkjøpsrett, har medlemmet med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Opprinnelig kjøper kan likevel påberope seg sin ansiennitet uten å ha meldt forkjøpsrett forutsatt at han/ hun avga bud innen meldefristen. Bare medlemmer med ansiennitet fra dagen før bud ble akseptert, eller tidligere, kan benytte forkjøpsrett. Andelseiere i borettslaget boligen tilhører, går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsrett, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende.

Det er to måter å avklare forkjøpsrett på: Forhåndsavklaring og fastpris. Ved forhåndsavklaring annonseres boligen før den er solgt, normalt med en prisantydning. Når meldefristen er ute, og forutsatt at bud er akseptert, avklares forkjøpsretten ved at OBOS henvender seg til dem som har meldt forkjøpsrett. Ved en slik henvendelse må du straks, med bindende virkning, ta stilling til om du vil benytte forkjøpsretten.

Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den annonseres for våre medlemmer.

Bruker du forkjøpsretten, trer du inn i en inngått avtale, og kjøper boligen til avtalt pris på avtalte vilkår. Det er en forutsetning at du er tilgjengelig når meldefristen utløpt og forkjøpsretten skal avklares. Kontakt OBOS hvis du er utilgjengelig.

Hvis det går mer enn 3 måneder før boligen blir solgt, blir boligen annonsert for medlemmene på nytt. Da må du sende en ny melding om forkjøpsrett til OBOS.

Gebyr

Dersom du takker ja til å benytte forkjøpsrett må du betale et forkjøpsrettgebyr. Det til enhver tid gjeldende gebyret står oppgitt på den enkelte boligside sammen med prisopplysningene på
boligen.

Midlertidig nullstilling

Ved bruk av forkjøpsrett på grunnlag av OBOS-medlemskap suspenderes medlemsansienniteten i 12 måneder (midlertidig nullstilling). Medlemsansienniteten kan dermed ikke brukes til kjøp av bolig eller annet før etter 12 måneder. Midlertidig nullstilling gjelder ikke intern forkjøpsrett, dvs. der en andelseier i samme borettslag benytter forkjøpsrett.

Salg av egen bolig

Andelseier som eier bolig i tilknyttet borettslag, må ved overtakelse av ny eller brukt bolig i tilknyttet borettslag, som hovedregel selge en av boligene innen 6 måneder. Andelseier kan likevel eie inntil 2 boliger i tilknyttede borettslag, dersom:

  • den ene av boligene inngår i et borettslag som ifølge lagets vedtekter har til formål å gi andelseierne bruksrett til fritidsbolig i lagets eiendom.
  • den ene av boligene utgjør andelseierens pendlerbolig.
  • vilkårene for bruksoverlating i henhold til lov om borettslag §5-6 første ledd nr 3 er oppfylt for den ene av boligene.

Med pendlerbolig menes at andelseier må ha to boliger på grunn av arbeid eller virksomhet, og at avstanden mellom arbeidssted og hjem er så stor at dagpendling ikke er praktisk.

Kun en av boligene kan erverves ved bruk av forkjøpsrett. Det er ikke anledning til å eie to boliger i samme borettslag.

Medlemskap

Du må sørge for at medlemskapet er i orden før du benytter forkjøpsrett. Hvis du skal få overført ansiennitet fra nær familie, må skjema for dette være mottatt av OBOS Medlemsservice senest kl. 14.00 samme dag meldefristen utløper.

Etter at du har fått overført ansiennitet får du nytt medlemsnummer som må brukes når du melder forkjøp. Du kan ikke melde forkjøpsrett i en annen persons navn. Informasjon om overføring av medlemskap finner du på Medlemservice sine sider.

Personvern

OBOS er opptatt av medlemmenes personvern. Når du melder forkjøp på en bolig behandler vi dine personopplysninger. Les om hvordan vi behandler personopplysninger i vår personvernerklæring.