Brukervilkår for Nabohjelp

1. Definisjoner

Annonsør: Med Annonsør menes en aktør som tilbyr varer eller tjenester som næringsvirksomhet i Tjenesten.

App: Med App menes Tjenesten som tilbys til brukere i form av en App for mobil enhet, og rettet mot operativsystemene iOS og Android.

Bruker: Med bruker menes de som benytter seg av Tjenesten. Dette vil primært være personlige Brukere, men kan også være andre typer Brukere (som OBOS administrasjon, styremedlemmer, vaktmestere, velforening, kommunale organer og andre ikke-kommersielle aktører i ditt nabolag). Det vil fremgå av Brukerprofilen dersom en Bruker ikke er personlig Bruker.

OBOS: OBOS BBL som er en organisasjon som er eid av sine medlemmer og har som hovedformål å skaffe medlemmene bolig og forvalte disse. OBOS har utviklet Nabohjelp og er leverandør av Tjenesten.

Part: Med Part menes en Bruker som har brukt Tjenesten til å inngå en avtale, eksempelvis om å hjelpe en annen Bruker med utlån av redskap eller lignende. Disse Brukerne omtales da som Part/Parter i forbindelse med transaksjonen eller avtalen som gjennomføres.

Tjenesten: Med Tjenesten menes appen Nabohjelp som er en app-basert plattform som matcher behov og tilbud i et nabolag. Tjenesten vil også gi Brukerne relevant informasjon og tilbud knyttet til nabolaget. Tjenesten omfatter Brukergrensesnittet, sentral server som behandler data og de applikasjonsspesifikke tjenestene tilbudt av tredjepartsleverandører (slik som for eksempel bildelagring og Brukerautentisering).

2. Formålet med Nabohjelp

Nabohjelp er en digital tjeneste dedikert til deling av ting og formidling av mindre nabotjenester i et nærområde. Nabohjelp legger også til rette for at Brukere skal få lokal og relevant informasjon om hva som skjer i sitt nabolag, i tillegg til lokale og relevante tilbud fra Nabohjelp sine samarbeidspartnere.

Deling kan gjelde alt fra verktøy, ting til barna og sportsutstyr til større ting som bil, bod og parkeringsplass. Eksempler på nabotjenester kan være å sette opp en hylle, konfigurere et trådløst nettverk, vanne blomster i en ferieperiode eller samordne transport til fotballtrening.

Tjenesten er tilgjengelig for alle, uavhengig av om man er OBOS-medlem eller ikke. Barn under 15 år skal ikke bruke Nabohjelp uten foresattes samtykke. Mindreårige over 15 år kan benytte Tjenesten og selv samtykke til at personopplysninger behandles i Tjenesten. Dersom det inngås avtale som involverer arbeid for ungdom, må også slikt arbeid følge norsk lov og Arbeidstilsynets regler. Les mer om ungdom i arbeid på arbeidstilsynet.no.

3. Bruk av Tjenesten

3.1 Bruker

Bruker gis en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar rett til å installere og bruke Tjenesten til privat bruk. Retten til å benytte Tjenesten er personlig og kan ikke gis videre til andre.

Bruker skal oppgi fullstendige og korrekte personopplysninger. I de tilfeller personinformasjon (inkludert bostedsadresse) hentes ut fra dataregistre skal Brukeren straks varsle OBOS om den informasjonen som blir presentert ikke er riktig. Brukeren skal ikke fremstå med annet navn enn sitt eget i Nabohjelp.

Bruker er ikke pliktig å laste opp profilbilde. Det oppfordres imidlertid til at bilde lastes opp. Det bidrar til å skape trygghet i nabolaget, og vi tror man enklere vil kunne få svar på sine henvendelser når andre ser hvem en er.

OBOS skal holde orden på hvilken verifisering (om noen) man har gjennomført på Brukere. Mange Brukere vil være sjekket opp mot OBOS medlemsregister, men ikke-medlemmer (eller de som av ulike årsaker ikke får treff mot medlemsregisteret) vil kunne ha ulike nivå av verifikasjon, som varierer fra BankID til ingen verifisering.

3.2 Innholdsproduksjon

Bruker skal selv påse at det man publiserer i Tjenesten er passende, lovlig og relevant i relasjon til Tjenestens formål.

Brukeren må selv eie eller på annet vis ha rett til å råde over gjenstander som tilbys gjennom Nabohjelp.

Brukeren har rettighet til alt innhold som man selv publiserer i tjenesten. Dette inkluderer bilder og tekst.

Brukeren kan ikke kopiere, distribuere, publisere eller selge informasjon fra Tjenesten.

3.3 Betaling og skatt

Eventuell kompensasjon for hjelp tilbudt gjennom tjenesten må organiseres direkte mellom Partene. OBOS er ikke Part i et slikt oppgjør.

Det er Brukerens ansvar å påse at man opererer i tråd med gjeldende lovgivning, herunder skatteregler. I den utstrekning varer og tjenester som utveksles gjennom tjenesten utløser skatte- eller avgiftsplikt, er det Brukernes ansvar alene å sørge for at skatter og avgifter blir betalt. Appen inneholder en side med ofte stilte spørsmål som vil holdes oppdatert med relevante referanser til regelverk. Det henvises ellers til Skatteetatens hjemmesider.

Dersom skattemyndighetene henvender seg til OBOS for opplysninger fra Tjenesten vil OBOS gi slik informasjon i den utstrekning myndighetene har lovlig hjemmel til å kreve dette.

3.4 Bruk av Tjenesten i næringsvirksomhet

OBOS kan tillate at næringsvirksomheter, eksempelvis håndverkere, eiendomsmeglere eller den lokale nærbutikk, gis adgang til å tilby tjenester på kommersiell basis i Tjenesten. Slik bruk kan kun skje etter egen avtale med OBOS. Næringsvirksomheter eller andre som må anses å utøve næringsvirksomhet i Tjenesten og som oppretter Bruker i Tjenesten, uten forutgående godkjenning fra OBOS, kan bli slettet uten varsel samt nektet fremtidig tilgang til Tjenesten.

3.5 Misbruk av Tjenesten

All bruk av Tjenesten skal være i tråd med Brukervilkårene, innenfor norsk lovgivning og gjeldende moralnormer, samt ikke bryte med OBOS’ verdigrunnlag. Brudd på dette anses som misbruk av Tjenesten.

Eksempler på misbruk av tjenesten kan være en Bruker som opptrer i næringsvirksomhet eller for øvrig i strid med Brukervilkårene, oppfordrer til straffbare handlinger, driver spam/trakassering eller sjikane, eller krenker personvernet eller opphavsrettigheter. Det er herunder forbudt å publisere innhold i strid med diskrimineringslovgivningen eller straffeloven. Innhold som publiseres i strid med dette punkt må påregnes slettet eller endret uten varsel.

OBOS forbeholder seg rett til å utføre ethvert tiltak som finnes nødvendig for å forhindre eller stanse enhver form for misbruk av Tjenesten. Ved mistanke om brudd på Brukervilkårene/misbruk av Tjenesten, forbeholder OBOS seg rett til å slette, blokkere eller deaktivere Bruker etter eget skjønn og uten at dette gir krav på noen kompensasjon.

4. Funksjoner på mobil enhet           

For å gjøre Tjenesten så enkel som mulig å bruke ber vi om tilgang til noen funksjoner på den mobile enheten. Disse inkluderer:

Push-utsending. Push-utsendelse på telefonen er foretrukket varsling for relevante forespørsler/tilbud fra naboer eller samtaler man har gående med andre personer. Push-utsendelse kan også bli brukt for varsling av arrangementer og annen markedsføring. Bruker kan selv gjøre innstillinger på push-utsendelse i App.

Bildefunksjoner. Appen ber om tilgang til Kamera og Bildegalleri for å kunne legge ut eget profilbilde og for å legge ved bilder i forespørsler og i samtaler.

Lese SMS. Den eneste informasjon som hentes ut fra SMS er autentiserings-koden som mottas ved innlogging med mobilnummer. Tjenesten har da mulighet til å automatisk legge inn autentiseringskoden og sparer Brukeren for å taste denne manuelt.

5. Ansvarsbegrensning           

Brukerne har selv ansvaret og risikoen for de tjenester og handlinger de avtaler gjennom tjenesten. Dette inkluderer at de selv må vurdere alle forhold rundt arrangementet når man inngår en avtale.

OBOS er ikke ansvarlig for eventuell skade eller ødeleggelse på gjenstander som tilbys gjennom tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.

OBOS er ikke ansvarlig for eventuell skade som måtte påføres Bruker direkte eller indirekte ved bruk av tjenesten. Dette ansvaret faller utelukkende på de involverte Parter i avtaleforholdet og det er de enkelte Parters ansvar å inngå en avtale som står i forhold til den hjelpen som tilbys.

Tjenesten er underlagt strenge sikkerhetskrav, men kan likevel ikke garantere at Tjenesten til enhver tid er feilfri eller tilgjengelig for Brukeren.

OBOS har ikke kontroll over det digitale innholdet som lastes opp, sendes gjennom Tjenesten eller avtaler som inngås ved hjelp av Tjenesten. OBOS kan derfor ikke holdes ansvarlig på noen måte for bruken av Tjenesten eller innhold i denne.

OBOS kan ikke gjøres ansvarlig for skade, kostnad eller tap knyttet til bruk av Tjenesten og fraskriver seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap, konsekvens- eller følgeskader av noen art forbundet med bruken av Tjenesten.

6. Endring i Brukervilkår

OBOS tar forbehold om at det vil kunne skje endringer i Tjenesten og Brukervilkårene i fremtiden. Ved mindre endringer vil vi normalt kunngjøre dette direkte i Tjenesten. Dersom vi gjennomfører vesentlige endringer, vil du motta varsel direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom Tjenesten, e-post eller SMS.

7. Personvern og sletting

Personvern i Tjenesten er nærmere beskrevet i dokumentet Behandling av personopplysninger i Nabohjelp-appen. OBOS forbeholder seg retten til å utlevere lagrede data etter pålegg fra offentlig myndighet eller domstol.

Bruker kan når som helst slette egen brukerkonto og App.

8. Kontakt OBOS

Dersom du har spørsmål knyttet til Nabohjelp kan du kontakte OBOS på nabohjelp@obos.no eller telefon 22 86 59 90. Bruker kan selv rapportere misbruk i App ved å bruke innebygd funksjon i App.

Sist endret 14.02.19