Behandling av personopplysninger i Nabohjelp-appen

Innsamling av personopplysninger og autentisering

Ved første gangs bruk av Nabohjelp-appen (heretter omtalt som «Tjenesten») innsamles følgende personopplysninger om brukeren: navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer.

Ved opprettelse av ny bruker, vil det gjøres en identifisering av bruker. For å hente ut bostedsadresse og for å verifisere en bruker, vil vedkommende bli bedt om å logge inn med SMS-kode eller Bank ID. Personopplysninger vil da kunne hentes fra offentlig tilgjengelig registre og/eller OBOS’ medlemsregister eller eiendomsregistre. Bruker har mulighet til å rette eventuelle feil og/eller gjøre endringer, eksempelvis ved flytting av bostedsadresse.

Lagring av brukerinformasjon

Følgende informasjon som er brukerrelatert kan være lagret i Tjenesten:

 • Mobilnummer. Dette brukes som brukeridentifikasjon i Tjenesten, og er knyttet direkte til Appen på Brukeren sin(e) mobile enhet(er).
 • Personlig informasjon. Bostedsadresse lagres for å kunne knytte brukeren til et boligselskap og/eller nabolag. I tillegg vil fødselsdato og kontaktinformasjon kunne lagres i løsningen. Tjenesten kan lagre endringer bruker skriver inn av personlig informasjon.
 • E-postadresse. Vi lagrer e-postadresse på brukerprofilen, slik at vi kan ta kontakt og sende deg relevant og viktig informasjon om tjenesten. E-postadresse brukes ikke til markedsføringsformål eller videreformidles til våre samarbeidspartnere uten samtykke fra bruker.
 • Bilder. Bruker kan laste opp bilder i Tjenesten. Bilder vil lagres i Tjenesten, men strippes for metadata.
 • Personlig innstillinger. Brukeren kan tilpasse med personlige innstillinger for bruk av Tjenesten (f.eks. varslingsinnstillinger) og hva slags informasjon du vil motta i brukerfeeden.
 • Brukergenerert innhold. Brukergenerert innhold, slik som tekst og bilder, som brukeren genererer ved bruk av Tjenesten (eksempelvis forespørsler, tilbud og generell kommunikasjon/chat med andre brukere) vil automatisk lagres i Tjenesten.
 • Bruk av Tjenesten. Navigasjon i Tjenesten, og bruksmønster kan loggføres og lagres.
 • Teknologi. Ved bruk av Tjenesten kan det registreres teknisk informasjon rundt den mobile enheten (som f.eks. type enhet og operativsystem) som benyttes.

OBOS’ behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge, og opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig eller kommer uvedkommende i hende og slik at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Hva opplysningene brukes til

 • Identifikasjon av brukere av Tjenesten.
 • Drift, vedlikehold og overvåking av en funksjonell og effektiv Tjeneste. Hovedformålet med brukerinformasjonen listet i forrige kapittel er å kunne legge til rette for en trygg, sikker og effektiv markedsplass; ved å finne aktuelle brukere i et nabolag og koble etterspørsel med tilbud. I tillegg er automatisk pålogging mulig med at denne informasjonen ligger lagret.
 • Testing, forbedring og utvikling av Tjenesten. Informasjonen som er lagret om brukeren vil benyttes for å teste, forbedre og utvikle Tjenesten, både til å finne feil, forbedre kundeopplevelsen og for å utvikle nye funksjoner. OBOS forbeholder seg retten til å kontakte brukeren med det formål å forbedre Tjenesten, for eksempel ved feil-søk eller i form av brukerundersøkelser. Deltakelse i brukerundersøkelser er frivillig.
 • Analysere marked og forstå trender. Statistikk på aggregert nivå og segmenter på for eksempel demografi og geografi kan bli brukt for å analysere bruksmønster og hvordan aktivitet og trender utvikler seg.
 • Markedsføring. Vi bruker både anonymiserte data og personopplysninger for markedsføringsformål i Tjenesten, inkludert markedsføring av tjenester fra selskaper i OBOS-konsernet og andre samarbeidspartnere. Slik markedsføring kan være basert på målgrupper eller individuelt tilpasset markedsføring (profilering) basert på lagret kundedata, eksempelvis gjennom individuelle tilbud eller anbefalinger. All markedsføring som gjøres i næringsvirksomhet i Tjenesten skal merkes spesielt. OBOS forbeholder seg rett til å ta kontakt med brukere som har benyttet Tjenesten for å bruke dette som eksempel i markedsføring av Tjenesten. Deltakelse i slik markedsføring er frivillig.
 • Forebygge og stanse useriøs aktivitet. OBOS overvåker aktiviteten i løsningen for å sikre en trygg og seriøs Tjeneste. OBOS forbeholder seg rett til å slette innhold og suspendere brukere eller stenge tilgang ved mistanke om misbruk av Tjenesten, eksempelvis ved mistanke om brudd på norsk lov eller annen aktivitet som må sies å være uforenlig med Tjenesten.
 • Feilretting, kundeservice og klagebehandling.
 • Andre formål du har gitt ditt samtykke tilOBOS vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til. Slike samtykker kan når som helst trekkes tilbake.

Hvor lenge lagres personopplysninger?

Vi oppbevarer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig ut fra de formål som er beskrevet i avsnittet ovenfor eller for å oppfylle eventuelle lovkrav.

Flere av dine personopplysninger, slik som kontaktopplysninger, har vi behov for å lagre så lenge du har en aktiv bruker i Tjenesten. Andre typer personopplysninger (f.eks. brukergenerert innhold, bruk av Tjenesten, e-poster og loggført dialog med medlemsservice eller valgte preferanser på «Min side») vil gjerne ha et kortere lagringsbehov.

Dersom du sletter brukeren din i appen, vil brukerprofilen din bli slettet uten ugrunnet opphold. Brukerrelatert data (slik som kommunikasjon du har hatt med andre brukere og transaksjoner), vil fortsatt kunne være lagret i Tjenesten i inntil 6 måneder for å ivareta informasjonsbehov ovenfor andre brukere eller offentlige myndigheter.

Hvem kan få tilgang på personopplysninger?

Andre brukere av Nabohjelp vil kunne bli presentert informasjon som profilbilde, navn og bosted fra andres profil. Videre opplysninger kan tilgjengeliggjøres, men dette vil da være styrt i form av innstillinger i egen profil. Tjenesten legger videre opp til at brukere kan ha personlig dialog. OBOS driver ingen generell overvåking av personlige dialoger, men kan sjekke innhold i disse ved mistanke om misbruk av Tjenesten.

Annonsører og selskap vil kunne ta kontakt med deg når du eventuelt samtykker til dette eller ber om dette. Din kontaktinformasjon vil i slike tilfeller kunne overleveres til tredjepart.

Underleverandører til Tjenesten i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre deres leveranser til OBOS.

Tredjepartsleverandører vil få de opplysninger som er nødvendig for å gjennomføre autentisering av en bruker eller for å kunne gjøre oppslag i dataregistre. Se beskrivelse i tidligere avsnitt.

Offentlige organer (f.eks Politi, Skatteetaten) forutsatt at disse har lovhjemmel for å kreve utlevert opplysninger lagret i Tjenesten.

OBOS kan gi fra seg data til forskningsrelaterte formål. Detaljer om enkeltindivider skal anonymiseres eller data gis på aggregert nivå.

Administrasjon av egne opplysninger

For OBOS-medlemmer hentes bostedsinformasjon primært fra medlemsregisteret. Medlemsregisteret er styrt ut fra eierskap av bolig (eiendomsregisteret) og fra informasjon angitt på brukerprofilen for de som ikke selv eier bolig. Denne informasjonen kan vedlikeholdes på Min Side.

Sletting av bruker og app

Både brukerprofil og Nabohjelp-appen kan når som helst slettes. Merk at enkelte personopplysninger, dialoger og transaksjoner kan bli lagret i inntil seks måneder for å ivareta informasjonsbehov ovenfor andre brukere eller offentlige myndigheter. 

OBOS' personvernerklæring

OBOS har en personvernerklæring tilgjengelig på sine nettsider som supplerer herværende dokument om personvern i Tjenesten. Siden sistnevnte er utarbeidet spesifikt for Tjenesten har dette dokumentet forrang om det skulle oppfattes å være motstrid mellom de to tekstene.

Behandlingsansvarlig

Tjenesten leveres av OBOS BBL, Postboks 6666 St. Olavs Plass, 0129 Oslo.

Dersom du har spørsmål knyttet til Nabohjelp-appen, ønsker innsyn eller vil be om retting eller sletting, kan du kontakte OBOS på nabohjelp@obos.no eller telefon 22 86 59 90. 

Endring i Tjenesten som påvirker ditt personvern

OBOS tar forbehold om at det vil kunne skje endringer i Tjenesten og herværende dokument i fremtiden. Ved mindre endringer vil vi normalt kunngjøre dette direkte i Tjenesten. Dersom vi gjennomfører endringer som vesentlig påvirker ditt personvern, vil du motta varsel direkte gjennom tilgjengelige kanaler som eksempelvis gjennom varsling i Tjenesten, e-post eller på sms.

Sist endret 14.02.19