Lytt og lær

Vi må bli flinkere til å lytte til alle som blir påvirket av prosjektene vi utvikler og boligene vi bygger.

  • Tekst Christina Solli Ektvedt
  • Foto Jan Khür

Kronikken er skrevet av utviklingsdirektør i OBOS, Christina Solli Ektvedt. Teksten ble først publisert i OBOS-bladet nr. 2 2022.

Har du bodd i nærheten av et stort byggeprosjekt noen gang? Da har du kanskje hatt både spørsmål og bekymringer. Hvordan blir skoleveien til ungene? Kommer det biler og mer trafikk? Hvordan blir det å bo her når byggingen er ferdig?

OBOS har lang historie knyttet til utvikling av bo- og nærmiljøer, men vi har ikke alltid vært like flinke til å lytte. Og det at man ikke lytter, kan resultere i aksjonsgrupper og Facebook-kampanjer, helt legitime virkemidler, men det er lite konstruktivt og gir sjelden bedre boliger.

Konflikter og støy er ikke uvanlig i utbyggingsprosjekter, heller ikke OBOS’ prosjekter. Men kan vi jobbe på en annen måte for å skape bedre dialog og forståelse? Det var det vi begynte å diskutere høsten 2018, og som ble aktualisert i fjor vår. Vi skjønte at noe måtte gjøres.

Medvirkning som verktøy

Våren 2021 opplevde vi at mange av våre medlemmer ga uttrykk for at vi ikke lyttet nok til dem. Det handlet om retningsvalg for hele organisasjonen, men også om hvordan OBOS’ prosjekter skal se ut og hva de skal romme. Debatten var en vekker, og fikk oss til å innse at vi må bli flinkere til å lytte til alle som blir påvirket av prosjektene vi utvikler.

Samtidig må vi bli bedre på å kommunisere hva vi jobber med og hvor vi utvikler nye boliger, slik at det er lettere for medlemmene våre å komme med innspill og meninger underveis. For å få til det, er utbredt og systematisk bruk av medvirkning et vesentlig verktøy.

Hva er så medvirkning? Medvirkning innebærer at vi legger til rette for at alle berørte skal få mulighet til å si sin mening om boligene og nabolagene vi bygger, og at vi systematiserer innsikten vi får.

I OBOS har vi jobbet metodisk med medvirkning i boligprosjektene våre siden 2018. Vi har på ulike måter forsøkt å nå ut til medlemmer, interessenter og andre berørte for å få innsikt i hva et område trenger og hva som er viktig å bevare. Kunnskapen vi får er verdifull og gir bedre løsninger.

Organisert medvirkning gir oss mulighet til å forankre prosjektene hos medlemmene og andre fordi vi kan fortelle hva et prosjekt skal inneholde og hvordan det skal se ut.

Mer om hvordan vi jobber med medvirkning i OBOS

Christina Solli Ektvedt, utviklingsdirektør i OBOS.

Digitale fordeler

Et tiltak for å sikre god dialog, er å invitere til medvirkning tidlig i prosessen. Tidspunktet vi får innspill, er helt avgjørende for om vi kan ta hensyn til dem. Vi jobber bevisst med at medvirkningen skal være bredere, og vi vil gjerne høre fra dem som ikke så ofte deltar i diskusjon om utvikling. En måte å få til dette på, er å skape flere arenaer og møtepunkter for informasjon og meningsytringer.

Et eksempel er «Nabolab», en serie informasjonsmøter i nærområdet til et kommende prosjekt, der folk kan komme innom og si sin mening og få høre om prosjektet. Et annet eksempel er «Stolpejakt», et slags orienteringsløp der deltakerne går fra stolpe til stolpe og svarer på spørsmål og gir innspill. Og ikke minst, under pandemien har vi sett hvor viktig digital medvirkning er, og hvor mange flere vi kan nå på den måten.

Mange har ikke tid til å komme på informasjonsmøter, og noen kvier seg for å rekke opp hånda i et allmøte. Gjennom digital medvirkning kan du sitte hjemme i egen stue og si din mening. For eksempel gjennom en interaktiv nettside.

Les også: Gode bomiljø skapes når utbyggere og innbyggere snakker sammen

Politikerne bestemmer

Noen utfordringen er det, selv når man lykkes med bred og tidlig medvirkning. Noen vil oppleve at selv om de har vært med og gitt innspill tidlig i en planfase, har ikke innspillene blitt tatt hensyn til. Det kan være mange grunner til det.

Først og fremst har folk ulike behov, og det er umulig å imøtekomme alles ønsker for et boligprosjekt. Dette gjelder ikke minst i diskusjoner knyttet til utforming og arkitektur.

Men den viktigste grunnen er at når vi bygger må vi følge forhåndsbestemte politiske rammevilkår. Dette handler om alt fra utearealsnormer til overvannshåndtering, barnehagebehov og parkeringsdekning.

Med andre ord – når vi jobber med en reguleringssak, er det viktig at vi synliggjør hvilke påvirkningsmuligheter de som deltar i medvirkningen faktisk har. Og det er fremdeles mange ting man kan påvirke, spesielt om man er tidlig ute og kommer med realistiske innspill.

Både medlemmer og samfunnet ellers forventer at OBOS er lengst framme når det gjelder åpenhet og innsyn. Det er en forventning vi ønsker å oppfylle. Vi håper og tror at vi gjennom systematisk medvirkningsarbeid blir mer rustet til å både snakke med og lytte til medlemmene våre.