Samfunnsbidrag og sponsorater

Vår visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Som medlemsorganisasjon har OBOS et særlig ansvar for å bidra til en god samfunnsutvikling og livet mellom husene vi bygger.

Våre vedtekter fastslår følgende:

OBOS utbetaler inntil 10% av konsernets årsoverskudd etter skatt til bomiljøtiltak og andre allmennyttige formål. Det skal under dette punkt likevel ikke utbetales mer enn styret finner forsvarlig. OBOS deler for øvrig ikke ut utbytte.

Vedtatt på Generalforsamling i 2019.

Bestemmelsen speiler boligbyggelagslovens rammer for utdeling til slike formål. Det følger av dette at det ligger innenfor ansvaret til styret og daglig leder å fatte beslutning om prioriteringer og tildelinger herunder fastsette strategi for samfunnsbidraget.

På generalforsamlingen i juni 2021 gav et klart flertall tilslutning til et forslag om å styrke arbeidet ytterligere med sikte på styrke OBOS sin forankring i samfunnet, sikre medvirkning fra medlemmene samt sikre at ikke-disponerte midler kan øremerkes formålet.

Styret vedtok den 07.12.21 en strategi for samfunnsansvar og kommersielle sponsorater som en oppfølging av dette. Saken har vært forelagt for representantskapet i OBOS før endelig vedtak.

Overordnede føringer for OBOS sitt ansvar med samfunnsbidrag og sponsorater

Det er definert tre overordnede føringer vi skal styre etter:

Strategisk rammeverk

Rammeverket baserer seg på verdigrunnlaget til OBOS – S-K-O-L-E (skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert). Våre verdier skal ligge til grunn for alt hva vi gjør og støtter opp om, internt som eksternt.

Tildelingskategorier

Det er definert fem kategorier som de vedtektsfestede midlene til samfunnsbidraget skal rettes mot. Hver av disse vil få tildelt et prosentvis bidrag.

1. Idrett og aktivitet med særlig fokus på barn og unge

Kategorien er rettet mot relevante tiltak som skal stimulere til fysisk og sosial aktivitet blant barn og unge, samt øvrige relevante målgrupper gjennom klubb og foreninger. Deriblant fotballskoler, løp, renn, stafetter, håndballskoler, akademier, åpen bane, all-idrett m.m. samt tilskudd til idrettsanlegg m.m. i regi av idretten eller offentlige aktører.

2. Kultur og samfunn

Kategorien er rettet mot tiltak som skal fremme kulturmangfold og samfunnsansvar eksempelvis korps, dans, teatergrupper, kor, konserter, kunst, festivaler, fritidsklubber og scener.

3. Miljø og bærekraft

Kategorien favner både miljømessig og sosial bærekraft, herunder eksisterende sponsorater innen samfunnsansvar. Kategorien er særlig rettet mot tiltak som gjelder miljøtiltak, naturmangfold og grønt ansvar og dekker blant annet:

 • Klima, miljø og uterom, ansvarlig forbruk, gjenbruk og løsninger for bytte og lån
 • Natur, nærfriluftsliv og markatiltak
 • Urbandyrking, beplantning, lekeapparater, solceller, sykkelparkering, energieffektiviserende tiltak og andre positive miljøtiltak i OBOS-borettslag som bidrar til et bedre miljø. Kategorien favner eksisterende sponsorater innen samfunnsansvar eksempelvis Kirkens Bymisjon og SOS Barnebyer samt årlige bidrag til TV-aksjonen med mer. Disse tiltakene utgjør en mindre andel av potten.

4. Forskning, utvikling og innovasjon

Kategorien er ment å dekke samarbeid med eksterne aktører innen forskning, utvikling og innovasjon på områder tett tilknyttet OBOS sin virksomhet innenfor bolig, boligpolitikk, bygg, og byutvikling. Eksempelvis vil samarbeidsavtaler med utdanningsinstitusjoner, medlemskap i organisasjoner, finansiering av utredninger for mobilitetsløsninger for utviklingsområder m.m. og konkrete innovasjonsprosjekter omfattes.

5. OBOS Samfunnsarena – nytt OBOS selskap for samfunnsnyttige investeringer

Kategorien OBOS Samfunnsarena innebærer at OBOS investerer i og forvalter fysiske objekter som idrettshaller, idretts- og kulturarenaer, lokaler for samfunnsnyttige formål i utviklingsområder m.m. Gjennom mange år har OBOS vært en betydelig bidragsyter til andre aktører på dette området, og vi ser også at det etterspørres at det i byutviklingen legges til rette for at ikke-kommersielle aktører kan finne sin plass. Ved å selv ta eierskap til anleggene/eiendommen vil man ivareta relasjonsbygging med medlemmer og samfunn som følge av de investeringer som gjøres samtidig som man i hensyntar omdømmebyggingen, tilbud og profilering overfor OBOS-medlemmene.

Virksomheten organiseres som et ideelt AS med et ikke-kommersielt formål. Tiltak kan også gjennomføres i sameierskap med andre.

Gjennom et slikt selskap er det også lettere å håndtere eventuelt underforbruk av midler, slik blant annet generalforsamlingen etterlyste en metode for i årets generalforsamling. Da kan eventuelt resterende midler avsettes som aksjekapital til selskapet og benyttes langsiktig som investeringer i gode formål.

Når det gjelder tilskudd til andre aktører, f.eks. støtte til kunstgressbaner, klubbhus i regi av idrettslag og kommuner m.m., så finansieres det i idrettskategorien.

Ytterligere presiseringer og avgrensninger 


1. OBOS skal jobbe for å skape fysiske og sosiale møteplasser, på steder der vi har eller ønsker å bygge en større medlemsmasse, steder der vi er en vesentlig arbeidsgiver og i områder der vi utvikler boligprosjekter.

2. OBOS skal ha et engasjement for å senke den økonomiske terskelen for deltagelse innen idrett og kultur for barn og unge.

3. OBOS skal i samarbeid med strategiske partnere, samfunn og medlemmer identifisere samfunnsnyttige prosjekter som har positiv betydning for lokalmiljøet.

4. OBOS skal ta strategisk posisjon sponsormessig i byer der vi ønsker å fremheve lokal tilhørighet, øke attraktiviteten som medlemsorganisasjon og differensiere oss fra andre utbyggere gjennom å utgjøre en forskjell.

5. OBOS skal som hovedregel ikke involvere seg i prosjekter som ligger på utsiden av det kategoriene beskriver, og som ikke er knyttet til vår kjernevirksomhet. OBOS prioriterer i utgangspunktet IKKE følgende aktiviteter: 

 • Prosjekter utenfor Norge og Sverige med unntak for enkelte faste langsiktige samarbeidspartnere som SOS Barnebyer. 
 • Geografiske områder med begrenset antall medlemmer og annen aktivitet fra OBOS 
 • Livsstilsrelaterte tema som helse, ernæring og livsstilssykdommer 
 • Individuelle utøvere og enkeltindivider  
 • Idretter som ikke når ut bredt til et mangfold av befolkningen 
 • Religiøse eller politiske formål. (Aktiviteter som retter seg mot befolkningen generelt kan støttes dersom de sammenfaller med formål som OBOS ellers ville støtte i regi av andre organisasjoner)
 • Prosjekter og stillinger i regi av OBOS selv, med unntak av midler bevilget til OBOS Samfunnsarenaer som har et klart ikke-kommersielt formål.

Disse føringene kan fravikes dersom det finnes særskilte og tungtveiende grunner til å gjøre det, men dette skal aldri skje uten en grundig prosess.  

Medlemsinvolvering

OBOS skal søke å involvere medlemmene aktivt i arbeidet med god forvaltning av midler til samfunnsbidrag i tråd med generalforsamlingens vedtak. Demokratiutvalget peker også på viktigheten av dette og løfter også samhandlingen med representantskapet som viktig å ivareta.  
Medlemsinvolveringen vil omfatte både rene tilskuddsmidler, gaver og tiltak i regi av OBOS Samfunnsarena AS.

Endelige beslutninger og ansvar knyttet til deling av midler ligger i henhold til boligbyggelagsloven innenfor ansvarsområdet til styret og daglig leder. 

Samhandlingen med medlemmene vil skje gjennom ulike tiltak:

a) Bruk av brukerpanel, spørreundersøkelser og medvirkningsprosesser blant medlemmene for å søke kunnskap om hvilke tiltak medlemmer ønsker å prioritere, og å måle effekter av tiltak.

b) Søknadsprosesser som OBOS Jubel der medlemmene kan nominere tiltak som bør motta støtte.

c) Støtte til OBOS borettslag, boliger eid av medlemmene, til miljøsatsingen der medlemmene selv avgjør bruken av OBOS-støtten.

d) God kommunikasjon til medlemmene om samfunnsbidraget og dets betydning i OBOS sin strategi.

e) Involvering av representantskapet gjennom informasjon, deltagelse i strategiske prosesser, konkrete prioriteringer og evaluering

 • Det klassiske «OBOS gir tilbake» - der vi gir støtte til kulturliv, frivillighet og idrett samt større investeringer gjennom OBOS Samfunnsarena:  
  Det etableres en ny komité for samfunnsbidrag i representantskapet i OBOS: Komiteen vil i disse sakene være sparringspartner og høringsinstans for administrasjon og styre før beslutninger treffes i disse organene. Det kan gjelde både strategi, planlagte fremtidige prioriteringer, fordeling av midler og kriterier for OBOS Jubel der medlemmene selv nominerer tiltak mm.
 • Satsing på FOU/Innovasjon.
  Det etableres en ny komité for FOU og Innovasjon i representantskapet i OBOS. Komiteen vil i disse sakene være sparringspartner og høringsinstans for administrasjon og styre før beslutninger treffes i disse organene. Det kan gjelde både strategi, planlagte fremtidige prioriteringer, fordeling av midler og kriterier. Primærarbeidsfeltet vil være tiltak som omfattes av samfunnsbidragsbudsjettene, men det vil også være naturlig å komme innom øvrig FOU og Innovasjonsinnsats i OBOS.

Særskilt om kommersielle sponsorater og deres samfunnsnytte

OBOS har en stor kommersiell sponsorvirksomhet. Den tjener primært kommersielle hensyn for å markedsføre OBOS som organisasjon, våre tjenester og boliger. Som stor næringslivsaktør både lokalt og nasjonalt har imidlertid også OBOS et stort samfunnsansvar i å støtte utviklingen av profesjonelle miljøer da disse er avgjørende for bredden, men også for å bidra til at idretten ivaretar viktige verdihensyn, eksempelvis bærekraft og likestilling.

Det skal være en klar sammenheng mellom de kommersielle sponsoratene og de samfunnsnyttige formålene vi deler ut midler til gjennom «OBOS gir tilbake». Samspillet mellom disse områdene skal utgjøre en god totalitet. Det må være et tydelig rasjonale bak de kommersielle sponsoratene OBOS velger å inngå og forlenge, som henger sammen med overordnet kommunikasjon, merkevarestrategi og det samfunnsansvar OBOS skal forvalte.

OBOS er en sterk nasjonal merkevare. OBOS skal av den grunn prioritere å knytte seg til andre sterke merkevarer som sponsorobjekter, med bred demografisk appell i medlemsmassen og befolkningen der vi søker partnerskap. De sponsorater OBOS har i porteføljen skal være effektive verktøy for å bygge kjennskap, posisjon og tilhørighet til OBOS, i de områder der vi ønsker å ta en tydelig posisjon og ha en sterk geografisk tilstedeværelse.

De kommersielle sponsoratene skal, så langt det lar seg gjøre, alltid ha med seg innholdselementer som utgjør en viktig samfunnsdimensjon rettet mot bredde og grasrot, og som kommer våre medlemmer og lokalsamfunn til gode. Aktiveringen av sponsoratene skal gi en tydelig forklaring overfor våre medlemmer og målgrupper på hvorfor OBOS har inngått ethvert partnerskap og sponsorat.