Hopp til innhold

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold

Ansattes rettigheter og behov er avgjørende for konsernets utvikling.

Det er ikke registrert brudd på arbeidstakerrettigheter eller sosiale forhold i OBOS-konsernet i 2018.

I hele konsernet er det ordnede arbeidsforhold. OBOS-konsernet følger norsk og svensk regelverk, og er i tillegg omfattet av hovedavtalen mellom LO og NHO.

Rekruttering og kompetansebygging

OBOS gjør ansettelser profesjonelt og på grunnlag av faglige kvalifikasjoner og egnethet. Vi legger også stor vekt på likestilling og mangfold i vår rekruttering. Over tid har vi jobbet systematisk for å rekruttere flere kvinner i ledende stillinger og i 2018 så vi tydelige resultater av dette arbeidet. OBOS ble kåret til den mest attraktive arbeidsgiveren i eiendomsbransjen, og særlig kvinnene har fått øynene opp for OBOS. Dessuten fikk konsernledelsen større spredning i alder og kompetanse og bedre balanse mellom kvinner og menn. Av åtte konserndirektører er det nå fire kvinner og fire menn.

Rett kompetanse til riktig tid er avgjørende for at OBOS skal kunne nå markedsmessige og økonomiske mål. Konsernet benytter felles prosedyrer for rekruttering, og har gode rutiner som fører til at alle arbeidssøkere bli behandlet profesjonelt og med respekt. Det gjør at vi er enda bedre rustet til å utvikle OBOS videre.

Faglig utvikling

I OBOS har alle mulighet til individuell, faglig utvikling. Det legges til rette for ansattes etter- og videreutdanning, blant annet gjennom en egen stipendordning der ansatte kan søke om støtte til videreutdanning eller kurs.

Det to-årige programmet for ledertalentutvikling, OBOS Extend, startet opp med et nytt kull i 2018. Målet med programmet er å identifisere og utvikle unge ledertalenter.

OBOS har i 2018 også gjennomført interne lederkurs med aktuelle tema. Dette året startet vi også opp et nytt konsernovergripende lederutviklingsprogram som heter «Ledelse i en dynamisk hverdag». Alle ledere i konsernet  sal gjennomføre programmet i løpet av 2019. Her er fokuset endringsledelse og innovasjonsledelse.

Block Watne har gjennom mange år tatt inn lærlinger i tømrerfaget for å bidra til rekruttering i faget. Antall lærlinger har de siste årene utgjort rundt 10 prosent av alle tømrere i selskapet. Lærlinger skjermes så langt det er mulig i nedbemanningsprosesser. Block Watne har som mål å videreføre lærlingordningen i 2019 på minst samme nivå som i 2018, og jobber for å rekruttere nye lærlinger løpende. Der det er kapasitet, ansettes lærlinger videre i faste stillinger som tømrere i selskapet.

Trivsel og forebygging

Det er spesielt to faktorer som er viktige for OBOS når det gjelder arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold: Ansatte skal trives på jobb og sykefravær forebygges og følges opp. Medarbeidersamtaler, kurs og involvering er tiltak som bidrar til å sikre gode sosiale forhold. OBOS har egne rutine for varsling om kritikkverdige forhold. Rutinene ligger tilgjengelig for de ansatte på konsernets ulike intranett.

Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte i OBOS trives godt og er stolte av jobben sin. De har høy grad av engasjement og opplever godt kollegialt nettverk og gode muligheter for egenutvikling.

Sykefravær

Lavt sykefravær er viktig for OBOS. Derfor arbeider konsernet målrettet med tilrettelegging og opprettholder fokuset på forebygging og oppfølging.

For å sikre godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, gjennomfører verneombudene årlige vernerunder i alle avdelinger og følger tett opp i alle verneområder. Vernerundene inkluderer skriftlige spørreundersøkelser. HMS er alltid et tema i møtene i bedriftsutvalget (BU) og i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Vernerundene viser gode resultater også i 2018.

Målrettet arbeid med forebygging og oppfølging skal holde sykefraværet på et lavt nivå. Målsetningen er et sykefravær på godt under fire prosent. I OBOS Norge har vi hatt gode og jevne resultater på dette nivået gjennom de siste årene. I noen deler av organisasjonen er sykefraværet høyere enn ønsket og dermed ikke tilfredsstillende. Det jobbes målrettet med forebygging og oppfølging av sykefravær i hele OBOS. De delene av organisasjonen der sykefraværet er for høyt følges særskilt opp. I 2018 har vi også begynt med interne lederkurs i sykefraværsoppfølging for å øke fokus og kompetanse blant våre ledere.

HMS og SHA på arbeidsplassen

Det skal være trygt å arbeide på bygg og anlegg der OBOS er byggherre. OBOS er opptatt av arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) både i forbindelse med planlegging, prosjektering og utførelse av bygge- eller anleggsarbeider. Målet er null feil, null personskader og null avvik på kontrollene fra Arbeidstilsynet.

OBOS-konsernet følger strenge krav og rutiner, med jevnlig rapportering av SHA. Hendelser på byggeplassene som medfører skade med fravær rapporteres til konsernledelsen. Eventuelle uønskede hendelser evalueres grundig og rapporteres til styret i OBOS. SHA er et fast punkt i alle byggherremøter og styremøter. I samarbeidsprosjekter er det OBOS’ strenge krav til samarbeidsrutiner som gjelder.

Skader med fravær rapporteres til administrerende direktør i datterselskapene umiddelbart, og til konsernsjefen kvartalsvis. Ulykker rapporteres til både administrerende direktør og konsernsjef umiddelbart. Forbedringsforslag og avvik av alvorlig karakter relatert til HMS, kvalitet og ytre miljø rapporteres månedlig i konsernledelsens møter.

I tillegg til de generelle retningslinjene for HMS på arbeidsplassen finnes det egne HMS-planer og prosedyrer for de ulike virksomhetene og datterselskapene i OBOS. Det er også innarbeidet prosedyrer for å ivareta arbeidstakernes rettigheter, og sikkerhet for innleid personell og personer som arbeider for leverandører.

Avdelinger og datterselskaper som er pålagt det, har en egen HMS-ansvarlig som rapporterer eventuelle personskader og uønskede hendelser. Vedkommende har også ansvaret for opplæring av nyansatte og vikarer. Ved skader eller nestenulykker blir instrukser og risikoanalyser gjennomgått og revidert hvis behov.

Et godt forebyggende arbeid medvirker i stor grad til at skadestatistikken holder seg lav. Den strenge praktiseringen av sikkerhet, helse og arbeidsmiljø kommer til å fortsette.

Datterselskapet Block Watne har tømrere ansatt i selskapet, og har et særlig fokus på å redusere sykefravær og skadefrekvens forårsaket av belastningsskader, ulykker og hendelser på byggeplassene. Opplæring, prosedyrer og tilrettelegging på arbeidsplassen vektlegges, samt at det legges til rette for alternativt arbeid i stedet for sykmelding der det er relevant. Block Watne har i 2018 jobbet med å utvikle en sterk sikkerhetskultur. Det har ført til at antall skader med fravær (H1) er redusert fra 12 i 2017 til 6 i 2018. H1-verdien ved utgangen av 2018 var historisk lav på 5,8.

Oppfølging av uønskede hendelser og nestenulykker er viktig for å øke bevisstheten om sikkerhetsarbeidet, og slik forebygge og redusere antall ulykker. HMS er alltid første sak på agendaen i ledermøter, interne samlinger og driftsmøter, og det er innført bonusreduksjon ved alvorlig avvik i sikkerhet på byggeplass. Det gjennomføres uanmeldte tilsyn på byggeplasser med påfølgende avviksbehandling og oppfølging. Verneombudene er involvert i arbeidet med å redusere skader og hendelser.

Samtlige skader og uønskede hendelser gjennomgås og vurderes i Arbeidsmiljøutvalget (AMU), samt hver 14. dag i ledermøtet. Relevante tiltak iverksettes løpende.

Risiko vurderes kontinuerlig for samtlige byggeprosjekter i OBOS-konsernet. Dersom det foreligger risiko, utarbeides det en sikker jobbanalyse (SJA). På bakgrunn av risikovurderingene lages det en plan som deles ut til alle interne og underentreprenører som skal utføre tjenester i tiltaket, og til verneombud. Vernerunder gås hver 14. dag i byggeperioden iht. oppsatt plan.

OBOS-konsernet rapporterer skader i H1-verdier. Disse verdiene måler skader med fravær per 1 million arbeidstimer. OBOS Sverige og OBOS Kärnhem gikk over til samme metode for H1-rapportering fra 1. januar 2018.

For øvrig vises det til kapitlet «Årsberetning 2018» for en nærmere beskrivelse av skadetilfeller og uønskede hendelser og for rapportering av H1-verdier i 2018.

Veien videre

OBOS har god kontroll på målsetninger og resultatoppfølgin innenfor områdene miljø, menneskerettigheter, korrupsjon og arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, slik at arbeidet er i tråd med regnskapsrettens bestemmelser.

 

Les mer om bærekraft og samfunnsansvar

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.