Hopp til innhold

Menneskerettigheter

OBOS’ «Verdier og etiske retningslinjer» bygger på en grunnleggende respekt for menneskeverdet, likebehandling og retten til et arbeidsmiljø fritt for blant annet diskriminering på grunn av rase, hudfarge, etnisk opprinnelse, religion, kjønn, seksuell legning, alder eller uførhet.

Det er ikke registrert brudd på menneskerettigheter i prosjekter eller annet arbeid ledet av OBOS i 2018. OBOS har retningslinjer for å rapportere klager og avvik som gjelder menneskerettigheter.

Arbeidet med å ivareta menneskerettigheter omfatter både kunder og egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør og håndverksbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabilitering og vedlikehold der OBOS er engasjert.

Respekt for menneskerettigheter står sterkt i både i Norge og Sverige. Leverandører av varer og tjenester er overveiende norske eller svenske, og OBOS’ investeringer og eierskap gjøres gjennomgående i norske og svenske selskaper.

Kontroll av leverandører

OBOS forventer at leverandører oppfyller politiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter. Dette ivaretas i kontrakter, planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA), samt ved oppfølging av kravene på byggeplasser og i byggemøter. Konsernet har gode rutiner for å sikre at leverandører og engasjerte selskaper opererer innenfor lovens rammer når det gjelder betaling av skatter og avgifter, sikkerhet samt sosial dumping. Dette vurderes som svært viktig for å sikre gode arbeidsforhold, lønnsbetingelser og andre menneskerettigheter.

Konsesjonsplikt gir strenge krav

Enkelte virksomheter i OBOS-konsernet er konsesjonspliktige. Det medfører krav om likebehandling av alle kunder, herunder strenge krav til ikke-diskriminering. Alle kunder vurderes individuelt og kriteriene er objektive, for eksempel OBOS-bankens vurdering av låntakeres likviditet. Brudd på menneskerettigheter vil også medføre risiko for tap av konsesjon, og dermed omdømme.

Gjennom stikkprøvebasert oppfølging av Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, følges det opp at det ikke forekommer diskriminering når det gjelder menneskerettigheter.

Veien videre

OBOS er bevisst på utfordringen knyttet til menneskerettigheter, også med tanke på framtidige investeringer og ekspansjoner. Vi søker derfor kontinuerlig å forbedre våre rutiner.

 

Les mer om bærekraft og samfunnsansvar

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.