Hopp til innhold

Miljøstrategi – OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake

OBOS arbeider aktivt for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser samt for å tilby nye, lønnsomme og miljørelaterte produkter, tjenester og investeringer til kunder og medlemmer.

Et hovedsatsningsområde fram mot 2021 er å ta grønt
ansvar. Det skal vi gjøre gjennom å:

  • Ha en miljøsertifisert kontordrift
  • Være leverandør av fornybar energi
  • Ha klimanøytrale egne bygg innen 2021
  • Ta miljøvennlige bygg ett steg lengre

I 2017 innførte vi ordningen «OBOS tar grønt ansvar og gir tilbake». Ordningen gir boligselskaper forvaltet av OBOS mulighet til å søke om støtte til miljøtiltak i sine borettslag og sameier. I 2018 fikk vi inn 188 søknader, hvorav 144 ble innvilget. Det ble bevilget penger til blant annet utskifting av oljefyr med fornybar oppvarmingsløsning, tilrettelegging for bedre sykkelparkering, lekeplasser og aktivitetsparker, beplanting og dyrkningsprosjekter, og solceller.

Miljøsertifisert kontordrift

Hovedkontoret og 16 avdelingskontorer i Norge ble miljøfyrtårnsertifisert i perioden 2014 til 2017. Dermed er hele konsernet i Norge, med unntak av Block Watne, miljøfyrtårnsertifisert. OBOS Sverige er allerede ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001). Dermed har store deler av konsernet fått et sertifikat som viser at vi arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, oppfyller krav og gjennomfører tiltak for mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Som miljøfyrtårnsertifisert settes det klare miljømål for det enkelte år og en handlingsplan for å nå målene. Disse målene og handlingsplanen forankres i konsernledelsen. I årene framover skal virksomhetene resertifiseres. Miljøfyrtårn-ordningen danner grunnlaget for OBOS’ klimaregnskap.

Innkjøp

Innkjøpte varer og tjenester skal være miljøvennlige og våre leverandører skal være miljøsertifiserte. Alle hovedleverandører av produkter til daglig bruk (kopimaskiner, kontorrekvisita/papir, renholdsprodukter, kantineleverandør) er ISO-sertifiserte på miljø. Rutinene for innkjøp utvikles kontinuerlig. Leverandørens miljøprofil blir evaluert som en del av innkjøpsprosessen ved inngåelse av rammeavtaler, og det stilles blant annet krav til at leverandøren skal bruke sin fagkompetanse til å anbefale miljøvennlige løsninger.

 

 

Leverandør av fornybar energi

OBOS har investert i selskaper innenfor fornybar energi. Disse investeringene er organisert under det heleide datterselskapet OBOS Energi. Strategien innebærer at konsernet skal bli selvforsynt med fornybar strøm, hovedsakelig gjennom investeringer og eierskap i egne vannkraftverk. For å garantere fornybarheten benyttes opprinnelsesgarantier fra vannkraftproduksjonen som motregnes eget forbruk. Fra og med 2017 er hele hovedkontoret og alle fellesarealer og elkjeler til samtlige bygg eid av OBOS Forretningsbygg forsynt med fornybar strøm. Ytterligere bygg inkluderes etter hvert som flere kraftverk settes i drift.

OBOS Energi hadde i 2018 syv vannkraftverk i drift og ytterligere syv under utbygging. Totalt vil disse kraftverkene årlig produsere 310 GWh fornybar strøm, tilsvarende forbruket til over 30 000 normale leiligheter. Samlet har OBOS en portefølje på 35 prosjekter som ved ferdigstillelse forventes å produsere ca. 600 GWh pr. år. Konsernets målsetning er en årlig produksjon på 650 GWh per år i 2021.

I tillegg til kraftutbygging i egen regi, har OBOS en avtale med Løvenskiold-Fossum om årlig kjøp av 20 GWh. Kraftleveransene hadde oppstart i 2012 og har en varighet på 20 år. OBOS har også investert i solcelleanlegg på seks utvalgte næringsbygg i Oslo. Anleggene ble ferdigstilt i 2018 og forventes å produsere ca. 1 GWh årlig (7 400 kvadratmeter).

Sammen med Fortum Oslo Varme har OBOS opprettet et felles selskap, OF Energi AS. Selskapet skal eie og ha driftsansvar for varme- og energisentraler i Oslo-området. Anleggene vil normalt være tilknyttet OBOS’ nye bolig- og næringsprosjekter. Nye miljøvennlige løsninger for eksisterende boligselskaper er også innenfor satsingsområdet. Boligkjøperne vil kunne kjøpe energi, men slippe å ha ansvar for investering og drift av selve varmeanlegget.

Klimanøytrale egne bygg innen 2021

OBOS -konsernet legger vekt på å redusere konsernets CO2 -utslipp per årsverk. Målet er at vår kontorvirksomhet skal være klimanøytral innen 2021. Det blir hvert år utarbeidet et klimaregnskap for hovedkontoret og for avdelingskontorene som er blitt miljøfyrtårnsertifi sert, basert på metodikken som brukes i Miljøfyrtårn-ordningen. Beregningen tar hensyn til CO2 -utslipp som skyldes fl yreiser og bilbruk, samt energibruk tilknyttet eiendomsmassen.

Med utgangspunkt i klimagassregnskapet fra Miljøfyrtårn-ordningen, samt innhenting av data fra alle våre eiendommer, kan vi fra og med 2018 si at OBOS’ hovedkontor og regionskontorer i Norge er klimanøytrale. OBOS har opprinnelsesgarantier for all strøm benyttet i våre lokaler, samt i alle fellesarealer i våre bygg. For det resterende utslippet kjøper vi kvoter. OBOS hovedkontor slapp ut ca 654 tonn CO2 i 2018 mot 536 tonn i 2017 (275 tonn i 2016 og 615 tonn i 2015). Kun CO2-utslipp fra bruk av fjernvarme, elektrisitet, flyreiser og avfall er medregnet. Det innebærer at klimagassutslippene per årsverk ble det samme i 2018 som i 2017, dvs. 1,0 tonn pr årsverk. Til sammenlikning var tallene for 2016 og 2015 henholdsvis 1,1 tonn og 1,3 tonn pr årsverk.

OBOS har en kraftavtale med Entelios. Gjenvinningskraft fra industrien utgjorde vel 87 prosent av innkjøpt strøm gjennom denne avtalen i 2018. Gjenvinningskraften og den rene vannkraften er vektet med null i CO2-utslipp.

Energioppfølging, vannforbruk og avfallshåndtering

OBOS har som mål å bli bedre på kildesortering av avfall, samt å bruke mindre energi og drikkevann. Som et ledd i driften av eiendomsmasse i Norge blir energiforbruk, kildesorteringsgrad og vannforbruk kontrollert ukentlig opp mot fastlagte mål for den aktuelle eiendommen. Kildesorteringsgraden for hovedkontoret på Hammersborg Torg 1 og 3 var i 2018 på 51 prosent, som er noe lavere enn tidligere. Dette skyldes blant annet at det brukes og kastes mindre papir. I 2018 har ansatte i OBOS sortert ut hele 11,5 tonn matavfall, mot sju tonn i 2016.

Papirforbruk

OBOS-konsernet arbeider for å redusere papirforbruket, blant annet ved å legge til rette for elektronisk utveksling av informasjon og dokumentasjon. I tillegg benyttes i stor grad digitale møter og selvbetjente kundeløsninger. Det er innført en «follow you»løsning på alle nye kopimaskiner og tosidige utskrifter som standard. I OBOS benyttes miljømerket papir og kontorrekvisita. OBOS har en innkjøpsveileder som skal bidra til å sikre at dette blir fulgt opp framover. Fra 2017 til 2018 har papirforbruket gått ned med 25 prosent (målt i kilo), og forbruk av rekvisita er redusert med 19 prosent (målt i kilo).

Bilbruk og reisevirksomhet

OBOS har redusert bruken av firmabiler og har etablert lånebiler som de ansatte kan bruke. I tillegg har OBOS installert elbillading i sine parkeringshus slik at ansatte har mulighet til å benytte elektrifiserte kjøretøy.

Ansatte skal, så langt det lar seg gjøre, benytte videokonferanse for å begrense bruk av flyreiser mellom kontorene. I samarbeid med AVIS lanserte OBOS delingsbilordningen Zipcar i Norge. I første omgang er bilstasjoner for OBOS-medlemmer tilgjengelige på Manglerud, Tveita og Lambertseter senter samt Punkt Fornebu, Kværnerbyen og i to andre boligselskaper forvaltet av OBOS. I 2019 vil vi utvide ordningen slik at flere kan få mulighet til å delta i bildelingsordninger.

 

 

Miljøvennlige bygg ett steg lenger

Å bygge robuste, bærekraftige bygg er viktig for OBOS. Alle nye byggeprosjekter som utvikles av OBOS skal ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak over forskrift. I 2018 hadde 95 prosent av alle pågående prosjekter minst ett miljøtiltak. Tiltakene har stor spredning og de fleste prosjektene har flere enn ett tiltak.

OBOS var med å utvikle eiendomssektorens 10 strakstiltak for boligutviklere i desember 2017, og var ett av de tre første selskapene som forpliktet seg til ordningen. Tiltakene ble implementert i 2018, og omfatter blant annet at vi etterspør fossilfri byggeplass, vurderer bruk av grønne tak og fokuserer på material og energibruk i våre utviklingsprosjekter. Vi vurderer alltid om prosjektene våre skal miljøsertifiseres.

Boligbygg

I 2018 har OBOS i Norge jobbet med følgende forbildeprosjekter:

  • Våronnveien
  • Oen
  • Fornebu felt 9.4
  • Oksenøya, siste byggetrinn: BREEAM NOR very good

Sosial bærekraft er også viktig for oss. Vi mener at gode bolig- og byutviklingsprosjekter også må legge til rette for at mennesker kan møtes. Vi jobber derfor for at våre prosjekter skal ha gode uteområder med sosiale møteplasser, lekeplasser, aktivitetsplasser og være tilrettelagt for urban dyrkning. Dessuten skal det være enkelt å gå, sykle og benytte kollektiv transport. Vi forsøker å legge til rette for delingsordninger for bil og sykkel samt lademuligheter for elbil.

Block Watne, som er ISO-9001-sertifisert, har over tid etablert en rekke miljøtiltak for sin virksomhet. En sertifiseringsordning tilpasset byggeplassene er under arbeid. Energi- og miljøperspektivet vektlegges i utvikling av boligprosjektene og i valg av byggemetoder, materialer og løsninger fra underleverandører. Block Watne bygger i hovedsak boliger med trekonstruksjoner, et byggemateriale som i seg selv er miljøvennlig og gjennom sin livssyklus har et negativt CO2-utslipp. Isolasjonen som brukes er produsert av resirkulert glass, og det benyttes innvendig kledning som ikke avgir gasser. Avfall som genereres i produksjonsfasen håndteres i henhold til spesifiserte avfallsplaner.

OBOS Sverige er ISO-sertifisert (ytre miljø ISO 14001 og kvalitet ISO 9001), og har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i boligproduksjonen og på byggeplasser, samt på kontorene. Miljøarbeidet inngår i virksomhetens ordinære kvalitetsarbeid, og samtlige produkter som anvendes i boligproduksjonen skal kunne gjenvinnes eller gjenbrukes. Det etableres årlige miljømål for energiforbruk i typehusporteføljen og i produksjonsanleggene (fabrikkene), reduksjon av miljøskadelige kjemikalier i produksjonsanleggene og avfall som deponeres.

I Sverige satses det også i økende grad på å bygge boliger i tre. Innovasjonsprosjektet High6 er viktig i OBOS Sveriges miljøsatsing. High6 kombinerer ny teknikk, digitale plattformer og design med en miljøtankegang.

OBOS Kärnhem er ikke sertifisert, men har fastsatte mål og årlige forbedringstiltak for kvalitet og miljø i sitt produksjonsanlegg og i virksomheten for øvrig. Produksjonsløsninger og produkter tilfredsstiller myndighetspålagte energikrav til boliger. I produktutviklingen og boligproduksjonen legges det vekt på at boligene skal være ressurs- og energieffektive, og at byggeprosessen påvirker det ytre miljøet minst mulig.

Avfall fra produksjonsanlegget og på byggeplassene kildesorteres i henhold til lokale myndigheters krav.

Næringsbygg

Næringsbygg, rehabiliteringsprosjekter eller vedlikehold av eiendommer skal ligge én energiklasse over det som kreves i byggeforskriftene, for tiden minimum energiklasse B. Det vurderes alltid om det er lønnsomt å øke til energiklasse A. I tillegg vurderes det alltid om bygget skal BREEAMsertifiseres til å tilfredsstille minimum nivået «Very good» eller høyere. BREEAM er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger.

Grønn obligasjon

OBOS Forretningsbygg har utarbeidet et grønt rammeverk som er tredjepartsvurdert av CICERO som medium grønt. OBOS Forretningsbygg fikk sin første grønne obligasjon i oktober 2017 på 430 MNOK med en varighet på 5 år. Obligasjonen ble benyttet for å finansiere Portalen på Lillestrøm.

 

Miljørelaterte produkter og tjenester

OBOS tilbyr OBOS Energimerke for en rekke av de forvaltede boligselskapene. Alle leiligheter som selges eller leies ut må ha energiattest. OBOS Energimerke er et ekspertmerke basert på faktiske og tekniske data om bygget, leiligheten og leilighetens beliggenhet. OBOS Prosjekt er godkjent ENØK-konsulent og utarbeider ENØK-analyser og energiutredninger og energimerker for boligog næringsbygg. Videre bistår OBOS Prosjekt byggherrer med gjennomføring av energireduserende tiltak i bygningsmassen. OBOS Prosjekt utarbeider miljøsaneringsrapporter som sikrer riktig håndtering av miljøfarlige stoffer i byggeprosjekter og bistår byggherrer med å bygge avfallshåndteringsanlegg for god og riktig sortering av avfall. OBOS Prosjekt tilbyr også Energiregnskap til våre forvaltede boligselskap.

Bærekraftige nabolag

Nabohjelp fra OBOS er appen som gjør det enklere å spørre naboen. Over 100 000 naboer landet rundt har allerede tatt den i bruk, og hver dag hjelper de hverandre med å løse små og store oppgaver. Målet er å bidra til et grønnere og mer bærekraftig samfunn og samtidig et bedre bomiljø.

Miljøkrav til leverandører av varer og tjenester

OBOS er en stor innkjøper av varer og tjenester og har derfor høye miljøkrav når det gjelder materialvalg, produksjonsprosesser, gjennomføring, bruk og avfallshåndtering.

 

Innovativt materialsamarbeid

Allerede fra 2020 vil EU, inkludert Norge, kreve at minst 70 prosent av alt bygningsavfall skal gjenvinnes. For at dette skal være mulig, er bransjen avhengig av nye løsninger for å håndtere bygningsavfall som trevirke og betong.

OBOS har i 2018 inngått et samarbeidsprosjekt med Entra og Norsk Gjenvinning for å påvirke produsentene til å utvikle nye byggematerialer basert på gjenvunnet bygningsavfall. Målet er å utvikle nye og miljøvennlige produkter som raskt kan settes i masseproduksjon og brukes i nye byggeprosjekter. Så langt har samarbeidet resultert i at tre store produsenter innen betong og trevare nå ser på nye produkter med resirkulert tilslag som skal utvikles og testes for masseproduksjon.

 

Les mer om bærekraft og samfunnsansvar

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.