Hopp til innhold

Bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking

OBOS har nulltoleranse for korrupsjon. Det er ikke registrert tilfeller av korrupsjon i OBOS eller i prosjekter som er ledet av OBOS i 2018.

OBOS har utarbeidet en rekke rutiner og retningslinjer for å forhindre korrupsjon og for varsling av kritikkverdige forhold. Alle ansatte skal etterleve den høyeste etiske standard i alle forhold som gjelder forretningsvirksomheten, både kolleger imellom og overfor medlemmer, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og konkurrenter.

Rutinene og retningslinjene er tilgjengelige for alle ansatte og er godt innarbeidet i konsernet. «Verdier og etiske retningslinjer» er det mest sentrale dokumentet. Her settes strenge krav til alle ansatte når det gjelder etikk, redelighet, troverdighet og forretningsmoral. Verdier og etikk settes alltid opp som tema på introduksjonsmøter for nyansatte, og er en del av arbeidskontrakten. «Instruks for innkjøp i OBOS-konsernet» gir interne retningslinjer og rutiner for innkjøp. Blant annet skal rutiner for pris- og anbudsforespørsler sikre en profesjonell behandling av våre leverandører.

Retningslinjene slår blant annet fast at leverandører skal behandles rettferdig, og at valg mellom konkurrerende leverandører skal vurderes upartisk. OBOS skal heller ikke utøve eller forsøke å utøve innflytelse for å oppnå spesialbehandling på vegne av en bestemt leverandør. Rabattbetingelser for ansatte følger myndighetenes anbefalte grense for skattefrie personalrabatter. Ansatte og deres familier er underlagt strenge regler når det gjelder gaver fra forretningsforbindelser. Blant annet kan ikke prosjektledere eller andre i OBOS-konsernet som har innvirkning på prislister eller mulighet for oppgradering av standard på leiligheter, selv kjøpe leilighet i disse boligprosjektene.

Konsernsjef, konsernledelsen, alle som rapporterer til konsernledelsen, samt ansatte fra divisjon for aksjeinvesteringer og forretningsutvikling som er involvert i oppkjøp og selskapsanalyse, er underlagt strenge regler for private investeringer og bierverv. Dette for å unngå problematikk rundt blant annet innsidehandel.

OBOS vil også framover ha et skarpt fokus på verdier og etiske retningslinjer.

Hvitvasking og terrorfinansiering

«Hvitvaskingshåndbok for OBOS-konsernet» skal sikre at hvitvaskingsregelverket oppfylles. Alle ansatte i OBOS, uavhengig av om de arbeider i avdelinger og selskaper som er omfattet av hvitvaskingsregelverket, har plikt til å melde fra dersom de blir oppmerksomme på ulovlige eller kritikkverdige forhold. Dette gjelder også hvitvasking eller forsøk på hvitvasking, og der det kan være tvil om ansattes habilitet eller upartiskhet. I tillegg til reglene på konsernnivå, har datterselskapene som omfattes av regelverk mot hvitvasking og terrorfinansiering egne rutiner og systemer tilpasset sin virksomhet. Disse selskapene er innrettet slik at interessekonflikter mellom ansatte og kunder minimeres og alltid håndteres i tråd med OBOS’ etiske retningslinjer. Dette inkluderer for eksempel krav til at funksjoner som salg og oppgjør skal være atskilte i bank- og eiendomsmeglervirksomheten, noe som også reduserer risiko for korrupsjon.
OBOS-banken og OBOS Eiendomsmeglere har egne ansatte med spesielt ansvar for å avdekke hvitvasking og terrorfinansiering. Ved mistanke om kunder eller transaksjoner som kan ha tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, blir Økokrim alltid underrettet. Det gjennomføres opplæring av ansatte som berøres av regelverket både på konsern- og selskapsnivå.

Samarbeidspartnere og underleverandører

I bygge- og boligprosjekter inngår ofte flere samarbeidspartnere og underleverandører. Innkjøp av varer og tjenester til denne produksjonen skjer i henhold til etablert avtaleverk med valgte leverandører. OBOS vektlegger at leverandører og underentreprenører som benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter.

Dette følges opp gjennom prosedyrer som inngår i de aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktene. I kvartalsrapporten skal prosjektlederen for hvert boligprosjekt rapportere om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet. Korrupsjon vil bli rapportert umiddelbart. Oppfølging skjer i første rekke i byggherremøter der byggherrens påseplikt er et fast punkt i alle møter. Gjennom stikkprøvekontroll undersøkes lønnsforhold, boforhold og andre forhold som kan avdekke økonomisk kriminalitet.

OBOS Prosjekt forestår i stor grad innkjøp og administrasjon av bygningsmessige leveranser, og arbeider på vegne av sine kunder. Kundene er både profesjonelle byggherrer og engangsbyggherrer som borettslag og sameier. Kontraktene tegnes mellom byggherre og entreprenør eller leverandør. OBOS Prosjekt har rutiner som reduserer risikoen for korrupsjon og gjør jevnlig kredittvurdering av entreprenører det tegnes kontrakt med. For å forebygge arbeidslivskriminalitet og sosial dumping tilbys byggherrene bruk av utvidede seriøsitetskrav i prosjekter. Alle endringer avtales skriftlig i endringsordrer som faktureres separat. Fakturaene kontrolleres av OBOS Prosjekt og anvises til utbetaling av byggherre. OBOS Prosjekt gjennomfører interne prosjektrevisjoner for å sikre både kvalitet og riktig økonomistyring i prosjekter.

Veien videre

Korrupsjon skal ikke forekomme, og OBOS skal ha så gode kontrollrutiner at korrupsjon hos leverandører blir avslørt og rapportert. OBOS vil i årene som kommer fortsette det gode forebyggende arbeidet på dette området.

 

Les mer om bærekraft og samfunnsansvar

Les mer fra årsrapporten

Grafer som viser brutto boligutvikling og boligsalg i 2019. 3404 solgte boliger. 3814 ferdigstilte boliger. 3294 igangsatte boliger. 5414 – estimert antall mulige boliger på tomter kjøpt i 2019.

Årsberetningen 2019

Samtlige virksomhetsområder, med unntak av boligutvikling, viser resultatforbedring.
Resultat før skatt i millioner kroner. 2015: 2268. 2016: 2837. 2017: 2643. 2018: 2928. 2019: 3737.

Regnskap 2019

Resultatet før skatt i 2019 ble 3 737 millioner kroner, mot 2 928 millioner kroner året før.