Hopp til innhold

Bolig- og byutvikling

OBOS er boligbyggeren som utgjør en forskjell. Selskapets viktigste formål er å skaffe så mange medlemmer som mulig en god, eid bolig.

OBOS bygger mye, men har alltid livet mellom husene i fokus gjennom gode nabolag og god byutvikling. OBOS skal tilby boliger og bomiljøer av god kvalitet som er tilpasset medlemmenes behov og ulike livsfaser.

Samfunnsdebatten

OBOS deltar aktivt i samfunnsdebatten om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av at det blir bygget nok boliger og at myndighetene må legge til rette for bruk av alternative boligkjøpsmodeller som senker terskelen til boligmarkedet.

OBOS har frontet diskusjoner om bruk av nye, sosiale boligkjøpsmodeller som bidrar til at flere får mulighet til å eie sin egen bolig, spesielt i pressområder. Både i media og i gjentatte møter med politikere har OBOS fremmet forslag om at myndighetene bør kreve at utbyggere i pressområder bygger boliger som flere har råd til gjennom bruk av ulike alternative boligkjøpsmodeller. I Oslo samarbeider OBOS med Oslo kommune og andre aktører om dette gjennom det nye samarbeidet Oslobolig. Oslobolig skal tilby behovsprøvde boliger basert på modellen OBOS Deleie.

I tillegg har OBOS over tid vært en tydelig stemme i spørsmål rundt likestilling og mangfold i samfunnet generelt, blant annet i idretten og arbeidslivet.

OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne nettsider, sosiale medier, foredrag, høringsuttalelser og i direkte møte med politikere, embetsverk og journalister. OBOS er også aktiv i flere organisasjoner og bransjenettverk i Norge, blant annet Grønn Byggallianse, Skift, NBBL, BNL, Norsk Eiendom og Finans Norge. I Sverige jobber OBOS også gjennom ulike organisasjoner og nettverk, blant annet Social Venture Network, TMF (Trä- och Möbelföretagen), Smart Housing Småland, Klimatrådet i Jönköpings län og Byggmarknadskommissionen (mot korrupsjon).

OBOS opplever bred politisk enighet om eierlinjen, og at boligbygging skal prioriteres høyere. Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i de største byene.

Omdømme

OBOS har gjennom flere tiår hatt et sterkt omdømme, særlig i Oslo-området, men også i landet som helhet. Første halvår 2021 ble preget av en debatt med til dels høy temperatur og negative medieoppslag om OBOS. Debatten svekket OBOS’ omdømme, og Ipsos årlige omdømmeundersøkelse viste markant tilbakegang. OBOS har iverksatt en rekke tiltak for å styrke og gjenopprette tilliten og omdømmet. Kommunikasjonen med medlemmene om hvordan de kan gjøre sin stemme hørt og hvordan de går fram for å kunne bli tillitsvalgte i OBOS, er betydelig styrket. Det er også gjennomført regelmessige dialogmøter med medlemmene og med styrene i borettslagene. I generalforsamlingen våren 2021 vedtok styret å opprette et uavhengig demokratiutvalg som leverte sin innstilling i februar 2022.

Kundetilfredshet

OBOS måler jevnlig KTI i ulike forretningsområder og gjennomfører kontinuerlig tiltak for å forbedre kundetilfredsheten. I tillegg til KTI-målinger blir det gjennomført årlige undersøkelser i egen regi.

Tross stort fokus på kundetilfredshet i organisasjonen, er ikke målet om å ligge over bransjegjennomsnittet nådd i 2021, med unntak av OBOS-banken. Årsakene er sammensatte, og det vil bli iverksatt ytterligere tiltak.

OBOS medlem

OBOS-banken

OBOS Sverige

OBOS gir tilbake

Generalforsamlingen i OBOS vedtok i 2019 at inntil 10 prosent av foregående års overskudd etter skatt skal investeres i samfunnsnyttige formål og bomiljøtiltak. I 2021 ble 177 millioner kroner delt ut til forskning og utvikling, kultur, idrett, CSR og miljø. Dette inkluderer også et større antall samarbeidsavtaler knyttet til samfunnsnyttige formål, ofte kombinert med direkte medlemsfordeler eller støtte til andre samfunnsnyttige prosjekter. OBOS støtter en rekke klubber, foreninger og organisasjoner, spesielt rettet mot områder hvor OBOS har mange medlemmer. OBOS legger særlig vekt på tiltak som bidrar til aktivitet og gode bo- og oppvekstmiljøer for barn og unge.

OBOS er opptatt av at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelser, og bidrar derfor også i prosjekter som skal bekjempe utenforskap og integrering. Eksempler er Ezinne Athletics, Guttas Campus og samarbeidet med organisasjonen MOT.

OBOS støttet i fjor Kirkens Bymisjon med 5 millioner kroner og SOS-barnebyer med 1,2 millioner kroner.

Fra 2017 til og med 2021 har ordningen OBOS gir tilbake hatt en egen støtteordning for boligselskaper som har ønsket å gjennomføre tiltak knyttet til klima, miljø og uterom. I perioden har det totalt blitt bevilget over 50 millioner kroner fordelt på 482 boligselskaper.

OBOS-tilknyttede borettslag er en viktig del av OBOS-organisasjonen. Generalforsamlingen i 2021 vedtok at OBOS skal avsette 250 millioner fordelt over fem år til satsing på bomiljø, klima- og miljøtiltak i OBOS- tilknyttede borettslag. De første 25 millionene er avsatt i regnskapet for 2021.

OBOS Jubel

Da Norge stengte ned i mars 2020 som følge av koronapandemien, ble frivillige organisasjoner hardt rammet. Mange lag i breddeidretten og lokale kulturtilbud tapte inntekter og falt utenfor de offentlige støtteordningene. OBOS etablerte derfor støtteordningen OBOS Jubel for å bidra til å opprettholde aktiviteter for barn og ungdom. Det ble i 2020 delt ut 40 millioner kroner til 556 lag og foreninger. Ordningen ble videreført i 2021 med ytterligere 20 millioner kroner som ble fordelt på 607 klubber og lag. Alle de over 500 000 medlemmene i OBOS ble invitert til å foreslå hvem som skulle få penger fra støtteordningen. Dette førte til at OBOS fikk inn over tusen søknader om støtte bare i 2021.

Bærekraftsprisen

Bærekraftprisen 2021 ble tildelt Bertramjordet borettslag i Oslo som i en årrekke har jobbet med bærekraftige tiltak. Etter omfattende rehabilitering er det oppnådd en energireduksjon på 78 prosent og 77 prosent reduksjon av CO2-utslipp. I tillegg til ambisiøse energi- og miljøtiltak, ønsket juryen å trekke fram at borettslaget har gjort veldig mye for det sosiale miljøet. Prisen på én million kroner er en del av OBOS’ strategi for å bidra til å gjøre eldre boliger mer miljøvennlige.

Rehabilitering

I 2021 ble det i boligselskapene som OBOS forvalter, vedlikeholdt og rehabilitert for til sammen 4,9 milliarder kroner, året før for 4,3 milliarder kroner. I flere av rehabiliteringsprosjektene kan kostnadene for hver leilighet beløpe seg til flere hundre tusen kroner. Boligselskapene gjennomførte prosjektene sine på en god måte i henhold til smittevern, og lyktes med å utføre nødvendig rehabilitering og vedlikehold tross en vanskelig koronasituasjon. OBOS-banken er den viktigste långiveren for disse
boligselskapene.

Eierform

Norge har en av de høyeste boligstandardene i verden. En viktig årsak er eierlinjen som ble valgt etter krigen. De aller fleste i Norge eier sin egen bolig. Slik skiller vi oss fra de fleste av våre naboland og resten av Europa, hvor det er mer vanlig å leie bolig. En av eierformene som ble valgt i Norge, er borettslagsmodellen, hvor man eier sin egen bolig i fellesskap med andre. Samtidig er det lagt til rette for at borettslag kan ta opp lån med sikkerhet i egen eiendom. Dette gjør at beboerne i borettslag selv kan betale for vedlikehold og rehabilitering.

OBOS har som ambisjon å øke andelen borettslag i sin nyboligproduksjon i årene framover, i tråd med vedtak på generalforsamlingen i 2021.

Medvirkning

Medvirkning har vært et viktig satsingsområde i OBOS i 2021. Det er utviklet en egen medvirkningsmodell som skal brukes i alle boligprosjekter, og OBOS tar stadig i bruk nye verktøy og metoder for å kunne gjennomføre bedre medvirkningsprosesser. Koronapandemien har også bidratt til at OBOS har tatt i bruk nye metoder for å nå fram til ulike interessenter, blant annet på digitale flater og gjennom aktiviteter utendørs. Målet er å informere, synliggjøre og innhente innsikt fra våre medlemmer, naboer, politikere og andre interessenter om våre prosjekter. Medvirkning gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag til å utvikle gode boligprosjekter og nabolag.

I Nydalen i Oslo har OBOS vært pådriver, sammen med kommunen og private samarbeidspartnere, for å involvere lokalmiljøet til å komme med innspill til planlegging av en ny park som en del av utviklingsprosjektet i Sandakerveien 121.

Ulven, Fornebu og OBOS Living Lab på Vollebekk er andre eksempler på prosjekter med bred involvering i forbindelse med utforming av fellesfunksjoner og etablering av møteplasser som skal gi økt bo- og livskvalitet på tvers av generasjoner.

Bærekraftige nabolag

Satsingen på å utvikle bærekraftige nabolag skal gjøre det enkelt for de som bor og jobber der å få løst sine daglige behov i umiddelbar nærhet. Det skal være lett å gå, sykle og benytte kollektivtransport. Det legges også til rette for lading av elbiler og bil- og sykkeldelingsordninger i alle prosjekter.

OBOS skal være en kompetent by- og stedsutvikler som legger til rette for at mennesker kan møtes. OBOS vektlegger at boligområdene skal ha inkluderende uteområder hvor det legges til rette for sosiale møteplasser, lek, aktivitet og urban dyrking.

Digitale møtesteder

I tillegg til fysiske samlingspunkter utvikler OBOS også nyttige digitale løsninger. Nabohjelp-appen er en tjeneste som gjør det enklere for naboer å tilby eller be om hjelp og tjenester. Målet er å bidra til et varmere, grønnere og mer bærekraftig samfunn. Appen gjør det enklere å hjelpe hverandre med stort og smått. Etter en massiv vekst fram til koronapandemien kom våren 2020, har det siste året vært preget av at folk har holdt mer avstand. Dette har medført redusert rekruttering av nye nabohjelpere. I 2021 fikk vi nesten 12 000 nye brukere, noe som er en nedgang i forhold til et normalår. Bruken av Nabohjelp har derimot holdt seg stabil, hvis vi ser bort fra rekordåret 2020, med nesten 20 000 nye poster i 2021.

I 2020 lanserte OBOS appen Vibbo for beboerne i 4 600 borettslag og sameier. Vibbo forenkler kommunikasjon mellom styret og beboere, den fungerer som et intranett/informasjonssentral og er dessuten en hjemmesideløsning. Tjenesten er blitt godt mottatt, og det ble i 2021 registrert 260 268 brukere.

I tillegg er det i løpet av 2021 etablert en ordning med digitale medlemsmøter der medlemmene kan få informasjon om OBOS’ virksomhet og stille spørsmål til ledelsen.

Investeringer i innovasjon, forskning og utvikling

Alle forretningsområder i OBOS jobber med nyskaping og innovasjon. Både i egen regi og gjennom partneravtalen med StartupLab, og 50 prosent eierandel i Construct Venture AS, investerer OBOS i virksomheter, nettverk, teknologi og oppstartsselskaper som er relevante for kjernevirksomheten.

OBOS deltar også i flere forskningsprosjekter knyttet til miljø og bærekraft. Sammen med CICERO er OBOS med i FoU-prosjektene ENABLE og UPSCALE som begge ser på bærekraftige nabolag og folks evne til bærekraftig transformasjon. Gjennom Construction City Cluster er OBOS aktiv i flere initiativer som skal bringe bransjen videre på digitalisering, samhandling og bærekraft. OBOS er også med å finansiere et professorat ved BIs Senter for byggenæringen. Videre har OBOS en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Avtalen skal bidra til å styrke skolens undervisning og forskning på bolig og byutvikling. OBOS finansierer også en stipendiat i boligmarkedsøkonomi ved Handelshøyskolen NMBU.

Gjennom Pådriv har OBOS signert en toåring avtale om å støtte Sirkulær Ressurssentral, Norges største sentral for lagring og videresalg av brukte byggematerialer. Gjenbruk og ombruk av byggematerialer vil være et viktig miljøbidrag. Samarbeidet med Sirkulær Ressurssentral vil gi verdifull innsikt slik at OBOS kan bli bedre på dette området.

OBOS Living Lab

Hvordan skal vi bo i framtiden? Dette er ett av spørsmålene som skal testes i en helt ny boligblokk på Vollebekk i Oslo. De 44 beboerne som skal være med å utforske framtidens hjem, flyttet inn på slutten av fjoråret. OBOS Living Lab er en fullskala testarena med fokus på teknologi, bærekraft, design og boformer. Beboerne i de 34 boenhetene skal sammen med bransjen, forskningsmiljøer, myndigheter og OBOS utforske hva som er framtidens bolig, og hva som er med på å skape god bokvalitet. Det ble mot slutten av året satt i gang 13 innovasjonsprosjekter i samarbeid både med store internasjonale aktører – som IKEA og Eaton – og små gründerselskaper. Noen eksempler på pågående prosjekter:

  • Deling – hva og hvor mye er vi villig til å dele?
  • Dagslys
  • Smart kjøkkenvifte som skal gi bedre inneklima
  • Fleksible løsninger for å utnytte plass bedre
  • Miljøvennlig klesvask
  • Boligteknologi som gir smarte og trygge hjem

Construction City

I oktober 2021 ble første spadetak tatt for det nye og topp moderne bygget, Construction City, på Ulven i Oslo som blant annet skal romme OBOS’ nye hovedkontor når det står ferdig i 2025. Bygget skal bli et sentralt samlingspunkt for innovasjon og utvikling i bransjen.

Construction City Cluster er byggenæringens klyngesamarbeid der OBOS er en av initiativtakerne. Bærekraft, innovasjon og samhandling er sentralt i samarbeidet. Medlemsbedriftene er tradisjonelt konkurrenter, men i klyngen løftes samhandling og felles innovasjonsprosjekter. Store entreprenører og innovative oppstartsbedrifter, forskningsinstitusjoner og teknologibedrifter møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, samarbeide om prosjekter og bygge bransjens samlede konkurransekraft.

Klyngesamarbeidet har allerede gitt resultater. Virtuelle og fysiske arenaer har lagt til rette for felles prosjekter, nye arbeidsmetoder og rask og direkte utveksling av innsikt.

I løpet av 2021 vokste klyngen til godt over 100 medlemmer, med en betydelig økning av gründerselskaper og leverandørbedrifter. Over 1 000 mennesker deltok på klyngens arrangementer.

The Urban Village

Et tverrfaglig team med OBOS, arkitektkontoret LPO, landskapsarkitekter fra SLA, bærekraftrådgivere og ingeniører i Bollinger+Grohmannn, entreprenøren Veidekke og Hunton, vant i 2019 den internasjonale konkurransen Reinventing Cities – et internasjonalt forbildeprosjekt for bærekraftige boliger.

Det jobbes nå for å få realisert prosjektet på Furuset – med fokus på bærekraft, nabolagsbygging, fellesskap og medvirkning. Det planlegges for byggestart i 2023.

Nærkontoret

Nærkontoret fra OBOS er et nettverk av selvbetjente arbeidssteder med profesjonelle kontorplasser plassert utenfor sentrumskjernen, nær der folk bor. Det fungerer som et supplement til kontoret og et alternativ til hjemmekontoret. Tjenesten er et tilbud til OBOS-medlemmer og utvalgte bedrifter. Kontorenes plassering i nærmiljøene skal bidra til god lokal byutvikling og gode bomiljøer; et nytt tilskudd i nabolaget som gir mer variert aktivitet i næringslokaler på bakkeplan og skaper liv mellom husene.

2021 gikk Nærkontoret fra å være en idé til å bli en realitet. I dag er Nærkontoret etablert som eget selskap, testet i markedet og klart for å skaleres. De første kontorene åpnet i november 2021. OBOS-medlemmer har tilgang til å bruke kontorene som er etablert i Kværnerbyen, Vollebekk og Lambertseter i Oslo. Ved årsskiftet hadde rundt 250 OBOS-medlemmer meldt interesse for å benytte seg av tilbudet.

Holmlia Senter

I 2021 åpnet et fornyet og utvidet Holmlia Senter, et av Norges mest miljøvennlige kjøpesentre med solceller i fasaden og grønne tak. Senteret har fått et betydelig løft etter en omfattende om- og påbygging. Ved åpningen i november kunne endelig butikker, spisesteder, møteplasser og kontorlokaler tas i bruk. Også utearealene er oppgradert med torg, scene, klatrevegg og uteservering.

Oppgraderingen av senteret og områdene rundt er en del av et langsiktig bidrag for å løfte utviklingen av Holmlia. Beboerne har bidratt med innspill til hvilke butikker de ønsket seg og hvordan uteområdene skal utformes.

Oppgraderingen av torget er en gave fra OBOS til bydelen i forbindelse med OBOS’ 90-årsjubileum i 2019.

Les mer fra årsrapporten

Årsberetning 2021

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.