Hopp til innhold

FNs bærekraftsmål

OBOS etterstreber å følge FNs bærekraftsmål, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling. Av FNs 17 mål har OBOS valgt ut noen prioriterte områder.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

I OBOS skal alle ha like muligheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller legning.

Det er en målsetting å ha like mange kvinner og menn i ledende stillinger. I 2021 er 36 prosent av lederne i OBOS-konsernet kvinner. Konsernledelsen består av fem kvinner og fem menn. 40 prosent av medlemmene i styret er kvinner. OBOS har i 2021 jobbet systematisk med mangfold, blant annet gjennom å etablere en konsernovergripende strategi for mangfold, likestilling og inkludering.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det er innarbeidet gode rutiner for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking.

OBOS har også rutiner som ivaretar arbeidslivskriminalitet og menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen. Dette omfatter både kunder og egne ansatte, samt arbeidstakere i entreprenør- og renholdsbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabilitering og vedlikehold.

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle sin organisasjon med fokus på både produktivitet og et trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner og kvartalsvis rapportering. OBOS har egne rutiner for varsling. Konsernet arbeider med Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

OBOS' visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Et strategisk hovedmål er å jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Ambisjonen er at alle nye boligblokker, småhus og næringsbygg skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR eller Svanen.

Å jobbe med by- og områdeutvikling, som inkluderer handel, næring, sport og kultur, er også viktige elementer i et godt boområde. OBOS’ engasjement på Ulven i Oslo og Fornebu er eksempler på helhetlig byutvikling.

Et prioritert område for OBOS er å tilby medlemmene boliger tilpasset ulike behov og kjøpekraft for at flere skal få mulighet til å eie sin egen bolig. OBOS tilbyr både småhus og leiligheter i ulike prisklasser og størrelser. Mange av boligene blir tilbudt med boligkjøpsmodellene OBOS Bostart og OBOS Deleie. Dette er sosiale boligmodeller som senker terskelen til boligmarkedet for flere. I henhold til gjeldende strategi skal en betydelig andel av boligene som tilbys medlemmene i pressområder, kunne kjøpes med slike boligkjøpsmodeller.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

OBOS jobber for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og skal redusere ressursbruken gjennom å finne gode løsninger for ombruk, gjenbruk og håndtering av avfall.

OBOS deltar blant annet i forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til sirkulære løsninger, samt tester ut løsninger i enkeltprosjekter. I forbindelse med byggingen av Construction City på Ulven i Oslo har OBOS et særlig fokus på sirkulære løsninger. Selskapet har mål om 70 prosent materialgjenvinning fra rivingen av eksisterende bebyggelse på tomten.

OBOS utvikler og bygger nye prosjekter både i totalentreprise og i egen regi. I tillegg eier OBOS flere fabrikker som produserer ferdigelementer og moduler til bygg. Prosjekter og fabrikker har mål om kildesortering mellom 80 og 90 prosent.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

OBOS har som mål å redusere CO2-utslippene fra nybyggproduksjon med 45 prosent innen utgangen av 2026.

Det er øremerket midler til utvikling og utprøving av ny teknologi og nye løsninger. For 2021 har målet vært at samtlige nye prosjekter under utvikling skal ha klimagassregnskap. OBOS har de siste årene jobbet for klimanøytral kontordrift. I tillegg til å fokusere på å redusere utslipp, sikres dette gjennom kjøp av fornybar strøm og klimakvoter.

OBOS arbeider i tillegg med følgende mål:

Mål 4: God utdanning

Utvikling av medarbeidere er avgjørende for å nå strategiske målsettinger. I 2021 ble det etablert tydeligere prosesser for å sikre at det blir jobbet målrettet, systematisk og strategisk med kompetanseplanlegging og -utvikling. Som et bidrag til godt og systematisk arbeid med utviklingsaktiviteter bruker konsernet en digital plattform for læring og utvikling; MiO Utvikling. I tillegg har OBOS et eget utviklingsprogram for ledertalenter, OBOS Extend. Det legges til rette for ansattes etter- og videreutdanning, blant annet gjennom en egen stipendordning for støtte til videreutdanning eller kurs. OBOS legger også til rette for flere læreplasser, både hos oss selv og våre leverandører. Vi samarbeider aktivt med flere utdanningsinstitusjoner for å knytte bånd mellom næringsliv, akademia og studentene.

Mål 7: Ren energi for alle

OBOS investerer i fornybar energi fra egne solcelleanlegg og har i dag til sammen 7 400 kvadratmeter solceller på tak og 183 kvadratmeter solceller i fasade på flere næringsbygg. OBOS og Oslo Fortum Varme eier 50 prosent hver av selskapet OF Energi. OF Energi investerer i lokale varmesentraler med fornybar energibærer i tiknytning til OBOS’ bolig- og næringsprosjekter.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

OBOS satser på gode idéer som gjør at vi kan levere nye og framtidsrettede produkter og tjenester som kundene våre etterspør. Innovasjon er et satsingsområde i strategien fram mot 2026. OBOS har som strategisk mål å være ledende på innovasjon i bransjen, og vil fra 2022 rangeres på NHHs innovasjonsindeks. Hovedprioriteter er OBOS Living Lab og etablering av bransjesamarbeidet i Construction City. Gode løsninger for digitale årsmøter i boligselskaper, videreutvikling av Nabohjelp-appen og nye boligkjøpsmodeller er andre innovative satsinger. OBOS investerer også i flere oppstartsbedrifter.

Mål 15: Liv på land

OBOS ivaretar biologisk mangfold gjennom hele byggeprosessen. Vi vil bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar. Derfor har OBOS satt av midler til å støtte miljøtiltak i medlemmenes nabolag.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

OBOS jobber kontinuerlig med å sikre attraktive tilbud og tjenester til medlemmene. Gode samarbeids- og partneravtaler er vesentlig for dette. OBOS deltar i og har initiert flere arenaer for bransjesamarbeid, blant annet byggenæringens klyngesamarbeid Construction City Cluster og Skift. OBOS har også et samarbeidsprosjekt med FutureBuilt på Fornebu og er medlem i Grønn byggallianse. Vi leder også styringsgruppen for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, som har et særlig fokus på sirkulærøkonomi. I Sverige er OBOS også representert i flere samarbeidsfora, blant annet innovasjonsmiljøet Smart Housing Småland og H22 City Expo.

Les mer fra årsrapporten

Årsberetning 2021

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.

Regnskap 2021

OBOS fikk et resultat før skatt på 4 454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.