Ambisjoner om å BREEAM-NOR-sertifisere Humla borettslag

OBOS tar både hensyn til miljøet under hele byggeperioden, og legger til rette for at du enkelt kan ta egne grønne valg etter at du har flyttet inn.

BREEAM står for Building Research Establishment‘s Environmental Assessment Method, og er verdensledende på miljøsertifisering av bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM.

Kjøper du en BREEAM-NOR-sertifisert bolig kan du søke om grønt lån i OBOS-banken. 

Ordningen stiller strenge krav til oss som utbygger og gir deg et hjem der vi har tatt hensyn til miljøet og levert på ulike krav i alle faser av byggingen.

For at boligene vi bygger skal bli BREEAM NOR-sertifisert må vi oppfylle krav i ni kategorier.

Slik tar vi hensyn til miljøet når vi bygger det nye hjemmet ditt i Humla borettslag

 1. 1. Arealbruk og økologi

  For å hindre utbygging på jomfruelig mark er prosjektet plassert på et tidligere utbygget areal. Ved utgraving av masser håndteres disse i henhold til forurensningssituasjonen, som er kartlagt og dokumentert i en miljøteknisk grunnundersøkelse. Dette gjøres for å forhindre spredning av eventuell forurensning som finnes i grunnen. 

 2. 2. Materialer

  Materialvalg er et stort fokusområde, og byggematerialer med lav miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet søkes prioritert. Forbrukeren kan forsikre seg om at fraværet av miljøgifter i byggematerialene er dokumentert, og det er således kun benyttet helse- og miljøvennlige materialer i bygget. Alt av treverk benyttet permanent i bygget, i likhet med treverk benyttet midlertidig, skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet). Det tilstrebes å benytte fuktbestandige materialer med lang levetid i utsatte områder, for å skape en robust konstruksjon.

 3. 3. Helse og innemiljø

  I Humla borettslag skal alt av belysning være høyfrekvent, for å sørge for beste praksis innen belysningskvalitet og visuell komfort hos boligkunden. Dette er felles for alle BREEAM-prosjekter. Videre skal alle vannsystemer utføres med tiltak anbefalt av Folkehelseinstituttet, for å forebygge legionellasmitte. En akustiker ble tidlig involvert for å sikre at premisser knyttet til gode lydforhold i boligene blir ivaretatt gjennom prosjekteringen. Det gjennomføres lydmålinger for å ta rede på eventuelle overskridelser av akustiske krav. Det skal tilfredsstilles krav som er ment å sikre at beboerne har tilstrekkelig store private utearealer. For å hindre at boligkundene får fuktskader i boligen sin er det fortløpende fokus på fuktsikkerhet i forbindelse med prosjekteringen, i form av kontrollplan og sjekklister som følges.

 4. 4. Energi

  Boligene vil være energieffektive og vil samlet ha energikarakteren C i energimerkeordningen. Valg av heiser er tatt på bakgrunn av beregninger som viser system med lavt energiforbruk. Kjøpere vil informeres om energiklassifisering av hvitevarer slik at de har mulighet til å opprettholde en energieffektiv livsstil.

 5. 5. Forurensning

  Humla borettslag varmes primært opp ved hjelp av fjernvarme og det skal ikke benyttes kuldemedier i byggenes tekniske anlegg, slik at man unngår utslipp av klimagasser og eliminerer fare for lekkasje. En konsulent med spesialkompetanse innen hydrologi bidrar til at planlagte løsninger i utbyggingen begrenser risikoen for lokal flom på og utenfor eiendommen, vassdragsforurensning og annen miljøskade. All utebelysning vil være konsentrert til relevante områder, samtidig som oppadrettet belysning minimeres, slik at unødig lysforurensning, energiforbruk og ulemper for naboeiendommer reduseres.

 6. 6. Vann

  Borettslagets vannforbruk og effektiviteten til byggets sanitærutstyr som skal benyttes i prosjektet beregnes og sammenlignes med et referansebygg. Dette for å redusere forbruket av drikkevann til sanitærformål i bygg fra alle kilder gjennom bruk av vanneffektive komponenter. Det vil installeres en vannmåler som måler vann inn til borettslaget, slik at vannforbruket kan måles og administreres, og på denne måten oppfordre til lavere vannforbruk.

 7. 7. Transport

  Humla borettslags sentrale plassering på Vollebekk gjør at kollektivtransporttilbudet er velutviklet med hyppige avganger, noe som bidrar positivt til BREEAM-NOR-sertifiseringen. Det samme gjelder den korte avstanden til lokale servicetilbud. Det er planlagt sykkelparkeringer som i antall, utforming og plassering skal tilfredsstille beboernes behov. Dette gjør at forbrukeren først og fremst kan redusere behovet for transport, og når transport er nødvendig kan transportformer med lavt klimagassutslipp benyttes.

 8. 8. Avfall

  I byggeperioden har entreprenør fokus på minimering av avfall og minimum 85 % av alt avfall kildesorteres, noe som øker ressursutnyttelsen og er positivt for miljøet.

 9. 9. Ledelse

  For å gi prosjektet et godt grunnlag defineres prosjektets konsept for bærekraft tidlig i prosjektutviklingen. Tidlig i forprosjektet hadde de involverte i prosjektet også en gjennomgang av roller og ansvarsområder for å på best mulig måte kunne ivareta blant annet sluttbrukerens krav, lovkrav, krav til innkjøp, grad av vedlikeholdsvennlighet og tilpasningsdyktighet, samt krav til prosjekt- og FDV-dokumentasjon. En BREEAM AP (BREEAM-koordinator) som koordinerer BREEAM-NOR-sertifiseringen ble engasjert for å følge opp sertifiseringsprosessen gjennom hele prosjektet, fra tidligfase og helt til ferdig bygg står klart. Underveis i byggeprosessen er det et stort fokus på ansvarlig byggepraksis. Dette innebærer for eksempel at alt av trevirke som benyttes midlertidig i byggeprosessen skal være sertifisert (lovlig hugget og forhandlet), hovedentreprenøren er miljøsertifisert og energiforbruk på byggeplass overvåkes ved måling av strøm-, vann- og drivstofforbruk. Påvirkningen fra støy og vibrasjon i lokalmiljøet begrenses, støv- og annen luftforurensning og vannforurensning fra aktiviteter på tomten forebygges, det samme gjelder for forurensning av lokale vassdrag. I tillegg gjennomføres tiltak for å sørge for en sikker og tilfredsstillende atkomst til byggeplassen, et godt naboskap og minimal påvirkning på miljøet gjennom hele byggeprosessen.

  Det settes også opp en plan for idriftsettelse av tekniske anlegg for å sikre at disse fungerer som de skal før beboerne flytter inn. Alle boligkjøpere vil få en boligperm med nødvendig informasjon om boligen, inkludert driftsrelaterte emner og om eiendommen og omgivelsene.

Finn din nye drømmebolig

Finn din nye drømmebolig

Som utbygger har vi ikke bare ansvar for å minimere miljøavtrykket vårt, men vi må også lage gode og funksjonelle hjem som folk liker å bo i. Kanskje finner du din nye drømmebolig hos oss?

Se våre boligprosjekter

Grønt boliglån fra OBOS

Grønt boliglån har bankens beste rente, og tilbys alle som kjøper en BREEAM-NOR-sertifisert bolig. Priseksempel: 5,24 % rente. 2 mill o/25 år, tot. 3,7 mill. Eff. rente 5,41 %.

BREEAM er en registrert merkevare hos BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). BREEAM merkevaren, logoer og symboler eies av (Copyright) BRE og kan kun gjengis med tillatelse.

Les mer om BREEAM.