Hopp til innhold

Bærekraft i OBOS

OBOS er en av Nordens største boligbyggere. Helt siden OBOS ble etablert i 1929 har selskapets visjon vært å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Bærekraft er sentralt i strategien

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Et av tre hovedmål i konsernstrategien for 2021-2026 er «å bidra til et mer bærekraftig samfunn». Dette innebærer både sosial og miljømessig bærekraft.

OBOS sitt samfunnsoppdrag er å skaffe boliger til medlemmene sine, og borettslagmodellen ble i sin tid etablert for å senke inngangsbarrieren til boligmarkedet. De siste årene har OBOS utviklet nye boligkjøpsmodeller, som viderefører dette prinsippet og som er en respons på et boligmarked som har blitt utilgjengelig for mange. OBOS arbeider også aktivt for å knytte bolig- og næringsutvikling sammen for å skape byer og steder der det skal være godt å bo, arbeide og leve. For å skape de gode bo- områdene, med “liv mellom husene” har OBOS fokus på medvirkning og sosial bærekraft i utvikling av nye prosjekter.

Bygg- og eiendomssektoren står for en stor andel av globale klimagassutslipp, og som en ledende aktør ønsker OBOS å gå foran som et godt eksempel for å redusere klimagassutslippene i bransjen. OBOS har mål om å redusere utslipp fra nye boliger og næringsbygg som ferdigstilles i 2026 med 45%. I tillegg jobber OBOS for å bistå og tilrettelegge for at eksisterende boligmasse er forberedt for fremtiden. Dette gjør vi blant annet gjennom et selvutviklet digitalt verktøy som skal gjøre det enklere for de eksisterende boligselskapene å kartlegge status og iverksette tiltak for å være mer robuste for klimaendringer og redusere sitt klimafotavtrykk.  

Miljøledelse i OBOS

Miljøledelse handler om at virksomheten har miljømål og systemer for å følge opp de målene som settes. OBOS har vært Miljøfyrtårnsertifisert siden 2015, en sertifiseringsordning som dokumenterer vårt miljøledelsesystem. OBOS har en miljødirektør som har ansvar for å følge opp konsernets miljømål. Fremdrift og måloppnåelse rapporteres til konsernledelsen kvartalsvis, og årlig til styret og eksternt via OBOS sin bærekraftsrapport.

Virksomheten baserer seg på FN’s føre var-prinsipp for beskyttelse av miljøet, og benytter miljøstyrings-systemer for å redusere egne klimagassutslipp. Bærekraft er inkludert i konsernets styrende dokumenter, og det er etablert egne forpliktelser, krav og retningslinjer innen bærekraft. OBOS rapporterer sitt bærekraftsarbeid årlig i henhold til retningslinjer fra Global Reporting Initiative (GRI), Task Force on Climate Related Financial Disclosure (TCFD) og Miljøfyrtårn.

Prioritering av FNs bærekraftsmål

OBOS følger FNs bærekraftsmål som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Som en del av strategiarbeidet har OBOS valgt ut noen prioriterte områder som vies spesielt fokus:

 • Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 • Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 • Stoppe klimaendringene
 • Ansvarlig forbruk og produksjon
 • Likestilling mellom kjønnene

Prioriteringen illustrerer hvor OBOS har størst mulighet til å påvirke samfunnet i en mer bærekraftig retning. Utvelgelsen er gjort i forbindelse med konsernets vesentlighetsanalyse, som setter en strategisk retning for OBOS sitt bærekraftsarbeid.

Vesentlighetsanalyse

For å prioritere bærekraftsarbeidet er det gjennomført en vesentlighetsanalyse. Analysen ivaretar prinsippet om dobbelt vesentlighet. Basert på analysen konsentreres arbeidet rundt de de mest vesentlige bærekraftstemaene.

Interessentdialog

Dialog med OBOS sine interessenter er viktig for å få innspill til hvordan virksomheten bør prioritere sitt bærekraftsarbeid. OBOS sine viktigste interessenter er egne medarbeidere, styrer og borettslag, medlemmer, ledelsen, leverandører, myndigheter og NGOer.

Interessentgruppe Interessentenes forventninger til OBOS Arenaer for dialog med interessentgruppe
Ansatte
 • Arkitektur og byutvikling
 • Energieffektive bygg
 • Godt arbeidsmiljø
 • Holdbare bygg og rehabilitering
 • Klima- og miljøfokus i plan og bygg
 • Tilgjengelige boliger for alle
 • Spørreundersøkelser ifm. vesentlighetsanalyse
 • Medarbeidsamtaler og medarbeidsundesøkelser
 • Allmøter og intranett
Ledelse
 • Compliance
 • Godt arbeidsmiljø og seriøsitet i bransjen
 • Inkluderende nabolag
 • Klima- og miljøfokus i plan og bygg
 • Tilgjengelige boliger for alle
 • Medvirkning
 • Kvartals- og årsrapport
 • Konsernstrategi
 • Intervjuer ifm. vesentlighetsanalyse
Medlemmer
 • Arkitektur og byutvikling
 • Energieffektive bygg
 • Holdbare bygg og rehabilitering
 • Klima- og miljøfokus i plan og bygg
 • Tilgjengelige boliger for alle
 • Nyhetsbrev og OBOS-bladet
 • Generalforsamling
 • Spørreundersøkelser ifm. vesentlighetsanalyse
 • Åpne medlemsmøter
 • Møter med tilknyttede boligselskaper
Myndigheter
 • Arkitektur og byutvikling
 • Energieffektive bygg
 • Inkludering, mangfold og likestilling
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilsyn og revisjon
 • Kvartals- og årsrapport
 • Løpende dialog
Styre/borettslag
 • Arkitektur og byutvikling
 • Energieffektive bygg
 • Holdbare bygg og rehabilitering
 • Klima- og miljøfokus i plan og bygg
 • Tilgjengelige boliger for alle
 • Spørreundersøkelser ifm. vesentlighetsanalyse
 • Nyhetsbrev
 • Løpende dialog
NGOer
 • Klima- og miljøfokus i plan og bygg
 • Materialvalg
 • Sirkulærøkonomi
 • Økosystemer og biologisk mangfold
 • Medlemskap i bransjeorganisasjoner
 • Intervjuer ifm. vesentlighetsanalyse
 • Løpende dialog
Leverandører
 • Ansvarlig leverandørkjede
 • Energieffektive bygg
 • Klima- og miljøfokus i plan og bygg
 • Tilgjengelige boliger for alle
 • Kontakt ifm. anbud
 • Løpende dialog

OBOS har løpende dialog med sine interessenter gjennom året. Som en medlemseid organisasjon er kommunikasjon med medlemmene spesielt viktig, og det holdes jevnlig generalforsamlinger og åpne medlemsmøter, og møter med styrene i borettslagene for å kommunisere med medlemmene. Konsernet måler kontinuerlig omdømme, kundetilfredshet og medarbeidertilfredshet, og gjennom disse vurderingene avdekkes eventuelle forbedringspunkter som innarbeides i strategien.  

OBOS har også utviklet en egen medvirkningsprosess som gjennomføres i alle utviklingsprosjekter. Dette er en mulighet til å få innarbeidet innspill fra interessentene inn i virksomhetens bærekraftsarbeid.

I forbindelse med en større oppdatering av vesentlighetsanalysen i 2021 ble det i tillegg gjennomført en mer systematisk kartlegging av interessentenes vektlegging av ulike bærekraftstemaer. Dette ble blant annet gjort ved hjelp av spørre-undersøkelser til medlemsbasen og styrer i borettslag, intervjuer med interne og eksterne interessenter, i tillegg til generell dokumentanalyse. I tabellen under oppsummerer vi OBOS sine viktigste interessenter, deres forventninger til vårt bærekraftsarbeid, samt arenaer for dialog med de ulike interessentgruppene.

Oppfølging og evaluering

OBOS har løpende dialog med sine interessenter gjennom året, og vil slik få et inntrykk av endrede forventninger til OBOS sitt arbeid med bærekraft. OBOS’ miljøavdeling er prosessdriver for vesentlighetsanalysen, både for konsern og de underliggende datterselskapene. Miljøavdelingen gjennomfører årlig en evaluering av OBOS sin bærekraftsrapportering på de vesentlige temaene, og slik avdekkes eventuelle oppdateringsbehov.

Vesentlighetsanalysen forankres årlig gjennom behandling i konsernledelsen, styrets risiko- og revisjonsutvalg og i det samlede styret. Ved vesentlig endring i risikovurderingen eller identifisert påvirkning vil styret revidere bærekraftstrategien tilsvarende. Styret følger opp arbeidet med de vesentlige temaene hvert halvår gjennom oppfølgingen av de styre-vedtatte strategiske KPIer. De ulike fagområdene innen bærekraft fremlegger årlig status og fremdrift for styret. I tillegg følger konsernledelsen arbeidet med de vesentlige temaene gjennom kvartalsvise statusrapporter fra de ulike enhetene og fagområdene. Der avdekkes eventuelle avvik og forbedringsområder. Styret godkjenner rapportering om bærekraft og samfunnsansvar som inngår i årsrapporten.

Vesentlighetsvurdering

I 2022 ble vesentlighetsanalysen oppdatert til å ivareta dobbelt vesentlighetsprinsippet. Det vil si at man både hensyntar virksomhetens påvirkning på samfunn og miljø, og hvordan bærekraftsforhold påvirker virksomhetens evne til langsiktig verdiskapning. Det er utarbeidet en bruttoliste over mulige aktuelle bærekraftstemaer. For hvert tema har vi vurdert påvirkning etter konseptet dobbelt vesentlighet:

 1. OBOS sin påvirkning på temaet (både positiv og negativ)
 2. Temaets påvirkning på OBOS sin mulighet til langsiktig verdiskapning (både positiv og negativ)

Kartleggingene av interessentenes vektlegging fra 2021 er hensyntatt i denne vurderingen.

Vesentlig tema Underpunkter Bærekraftsmål Måleparametere
Tilgjengelige boliger for medlemmene
 • Boligbygging
 • OBOS Bostart
 • OBOS Deleie
Nummer 11
 • Antall solgte og igangsatte boliger
 • Antall boliger med alternative boligkjøpsmodeller
Bolig- og byutvikling
 • Arkitektur
 • Inkluderende nabolag
 • Innovasjon
 • Medvirkning
Nummer 11
 • Samfunnsbidrag (OBOS gir tilbake)
 • Plassering på innovasjonsindeks, KTI og omdømme
 • GRI 413
Klima- og miljøfokus i utvikling, bygg og drift
 • Energieffektive bygg
 • Holdbarhet og sirkularitet
Nummer 11, 12 og 13
 • Antall miljøsertifiserte boliger
 • GRI 201, 302, 304, 305, 306 og 306
Forretningsetikk og leverandørkjede
 • Interne kontrollsystemer
 • Ansvarlig leverandørkjede
 • Sikkerhet på arbeidsplass
Nummer 8 og 12
 • GRI 205, 206, 403, 414 og 418.
Inkludering, mangfold og likestilling
 • Likestilling internt
 • Likestilling eksternt
 • Mangfoldsarbeid
Nummer 5 og 8
 • Medarbeidstilfredshet
 • GRI 401, 404, 405 og 406

Bruttolisten består av i overkant av 60 temaer som er strukturert under fem hovedoverskrifter. Vurderingen er gjort ved hjelp av en skala 1-5, hvor 1 er lite vesentlig og 5 er svært vesentlig. Ved å kombinere den doble vurderingen etableres en score, som sier noe om hvor vesentlig temaet er. Temaene er også lenket opp mot FNs bærekraftsmål, for å kunne vise hvordan OBOS sin prioritering av disse henger sammen med våre vesentlige temaer.

Prioritering og avgrensning

For å prioritere blant temaene i bruttolisten er det satt en terskelverdi på 10, hvor temaer med under 10 i score ikke prioriteres i OBOS sitt bærekraftsarbeid og -rapportering. Terskelverdien førte til at ca 20 av bærekraftstemaene på bruttolisten ikke ble tatt med videre. Basert på vesentlighetsvurderingen har konsernet identifisert fem vesentlige temaer, som ligger til grunn for bærekraftsarbeidet:

 • Tilgjengelige boliger for medlemmer
 • Bolig- og byutvikling
 • Klima- og miljøfokus i utvikling, bygg og drift
 • Forretningsetikk og leverandørkjede
 • Inkludering, mangfold og likestilling

Det er de fem hovedområdene med sine respektive underpunkter med vesentlighetsscore over 10 som ligger til grunn for OBOS sin årlige bærekraftsrapportering, og som omfattes av GRI-indeksen. De prioriterte hovedområdene er dessuten grunnlaget for OBOS’ prioritering av FNs bærekraftsmål. I figur 3 viser vi hvilke underpunkter som inngår i de fem hovedområdene, samt assosierte bærekraftsmål og parametere for måling og oppfølging av temaene.

OBOS’ fem vesentlige temaer

Under beskriver vi hvorfor de fem temaene er vesentlige for OBOS, eventuelle avgrensninger, og parametere som benyttes for å måle fremdriften. For mer detaljer om spesifikke tiltak som er gjort under hvert vesentlige tema vises det til OBOS’ årsrapport.

Tilgjengelige boliger for medlemmene

OBOS sitt hovedformål er å skaffe boliger til medlemmene sine. Samvirkemodellen sikrer at alt overskudd går tilbake til virksomheten og benyttes til å oppfylle formålet.

OBOS skal drive kontinuerlig boligbygging, og har som mål å utvikle og bygge kvalitetsboliger av forskjellige typer, størrelser og prisklasser. Boligtilbudet og forkjøpsretten til boliger oppført i Norge og Sverige er en viktige fordeler for OBOS-medlemmene.

OBOS jobber aktivt for at flere skal ha tilgang til boligmarkedet. Borettslagsmodellen ble i sin tid etablert for å gjøre det mulig for flere å eie sin egen bolig. Som et svar på et boligmarked som blir stadig vanskeligere å få tilgang til har OBOS de siste årene også utviklet nye boligkjøpsmodeller, slik som OBOS Deleie og OBOS Bostart. I strategien for 2021-2026 er det satt mål om å tilby flere boliger med alternative boligkjøpsmodeller.

For å følge opp dette vesentlige temaet måler OBOS- antall solgte og igangsatte boliger, samt antall boliger med nye boligkjøpsmodeller. Tallgrunnlaget samles inn av boligutvikling og avdeling for boligkjøpsmodeller, og resultatene rapporteres i konsernets årsrapport.

Bolig- og byutvikling

OBOS Visjon er å bygge boliger til sine medlemmer. OBOS har et strategisk mål om å være en kompetent by- og stedsutvikler med «livet mellom husene» i fokus. Som en av Nordens største bolig- og områdeutvikler har OBOS stor påvirkning på hvordan folk bor og lever. Siden OBOS er en medlemsorganisasjon er det spesielt viktig for OBOS å vektlegge at boligområdene skal ha inkluderende uteområder hvor det legges til rette for sosiale møteplasser, lek, aktivitet og urban dyrkning. OBOS støtter store og små lokale aktiviteter der vi bygger boliger, med særlig vekt på tiltak som bidrar til gode bo- og oppvekstmiljøer for barn og unge. Det fokuseres også på smart arealbruk og tilrettelegging for gode lysforhold og god luftkvalitet, siden dette påvirker livskvaliteten til de som tar i bruk boligene som utvikles.

For at OBOS skal kunne levere nye og framtidsrettede produkter og tjenester som etterspørres av kundene, er både innovasjon og medvirkning viktig. For å legge til rette for bedre medvirkning har OBOS i samarbeid med LÉVA Urban Design utviklet en egen OBOS medvirkningsskole og en medvirkningsmodell som kan brukes i nye boligprosjekter. OBOS har satt seg et strategisk mål om å være nr. 1 på innovasjon i sin bransje, og vil fra 2022 rangeres på NHHs innovasjonsindeks. Eksempler på innovasjonsinitiativer er OBOS Living Lab og etablering av bransjesamarbeidet i Construction City.

Som en stor kooperativ virksomhet har OBOS et særlig ansvar for å gi tilbake til samfunnet. I 2019 vedtok generalforsamlingen at inntil 10 prosent av foregående års overskudd etter skatt kan gå til samfunnsnyttige formål innen forskning og utvikling, kultur, idrett og miljø. Disse midlene distribueres gjennom OBOS gir tilbake, hvor formålet er å støtte bærekraftige tiltak som kommer OBOS sine medlemmer til gode.

Generalforsamlingen i OBOS vedtok i 2021 at OBOS over en periode på fem år skal gi et samlet tilskudd på 250 millioner kroner til arbeid med bomiljø, klima og miljøtiltak i OBOS-tilknyttede borettslag. I løpet av 2022 har OBOS overført 100 millioner kroner av det vedtatte beløpet. Dette vil bidra til at både nåværende og framtidige medlemmer kan dra nytte av tiltakene og ta bærekraftsansvar.

For å følge opp dette vesentlige temaet måler OBOS sitt samfunnsbidrag gjennom tilskuddsordningen. I tillegg rapporteres det på plassering på innovasjonsindeks (NHH), KTI og omdømme (både totalinntrykk merkevare og opplevd samfunnsansvar. Tallgrunnlaget samles inn av marked- og kommunikasjonsavdelingen, og rapporteres i konsernets årsrapport.

Klima- og miljøfokus i utvikling, bygg og drift

OBOS ønsker å bidra til den grønne omstillingen i tråd med målene i Parisavtalen. Vår virksomhet er primært å utvikle, bygge og forvalte boligselskaper, og konsernets største klimapåvirkning er gjennom byggeprosjektene. Byggevirksomheten står for over 80% av virksomhetens utslipp av klimagasser, og kan også ha negative konsekvenser for biologisk mangfold og reduksjon av grøntarealer. For å redusere klimaavtrykket og negative naturkonsekvenser jobber konsernet systematisk med klima- og miljøfokus i hele verdikjeden.

OBOS har som strategisk mål å redusere klimagass-utslippene fra nye prosjekter med 45 prosent innen utgangen av 2026. Alle nye byggeprosjekter som utvikles av OBOS skal ha en miljøstrategi og levere minimum ett tiltak utover forskrift. Ved å stille krav om BREEAM-sertifisering i Norge og Svanemerket i Sverige, dokumenteres miljøkvaliteten til produktene. Som utbygger har også OBOS stor påvirkning når det gjelder å bygge ned grøntareal og jordbruksareal. OBOS arbeider aktivt med å bygge opp igjen natur som skal kompensere for det som bygges ned, og måler endring i andel grøntareal i nye prosjekter. I tillegg jobbes det aktivt med å sikre det biologiske mangfoldet i byggeprosjektene bl.a. gjennom miljøsertifisering av prosjektene.

Materialkvalitet og miljø vektlegges i valg av byggemetoder, produkter og løsninger. OBOS arbeider aktivt med forskning, utvikling og forbildeprosjekter for å øke kompetansen innen sirkulæritet og ombruk.

I tillegg til miljøfokus i nye byggeprosjekter er det viktig for OBOS å jobbe med bærekraft i eksisterende bygningsmasse. OBOS arbeider aktivt med å heve miljøkompetansen til beboere i eksisterende boligselskap, og har utviklet og tilbyr nye løsninger for å redusere klimapåvirkningen i forvaltede boligselskaper.

Selv om konsernets største klimapåvirkning er gjennom byggeprosjektene jobbes det også aktivt med å redusere egne utslipp. OBOS er sertifisert Miljøfyrtårn. Konsernet har som mål å redusere egne utslipp fra kontordrift og eiendommene som eies og driftes av OBOS med 7,5 prosent årlig.

Klimagassutslipp rapporteres i tråd med GHG- protokollen, som er en standard for å rapportere indirekte og direkte utslipp knyttet til en virksomhet. Scope 1 og Scope 2 er konsernets direkte utslipp, mens Scope 3 skal inkludere alle indirekte klimagassutslipp. OBOS arbeider med å inkludere stadig flere elementer i sin Scope 3-rapportering.

Klima- og miljøfokus innebærer også å hensynta klimarisiko. OBOS er utsatt for klimarelatert risiko gjennom ulike deler av virksomheten. Klimarisiko er inkludert som en del av konsernets totale risikovurdering og selskapet gjennomfører årlig en klimarisikovurdering, som følger retningslinjene i TCFD. Vurderingen av klimarisiko er gjort i tråd med «føre-var-prinsippet». Dette innebærer at virksomheten også må forberede seg på de høyere alternativene for klimaframskrivninger.

For å følge opp dette vesentlige temaet rapporterer OBOS på GRI-indikatorer for klimarisiko, energi, utslipp, avfall og miljømessig etterlevelse (GRI 201, 302, 304, 305, 306, og 308). I tillegg rapporteres det på antall miljøsertifiserte boliger. Tallgrunnlaget samles inn av OBOS’ miljøavdeling, og rapporteres i konsernets årsrapport.

OBOS rapporterer også årlig på klimarisiko i tråd med anbefalingene i TCFD. TCFD-rapporteringen legges som vedlegg til årsrapporten.

Forretningsetikk og leverandørkjede

Som en av Nordens største boligutvikler og forvalter har OBOS stor mulighet til å påvirke hvilke krav som stilles i leverandørkjeden. OBOS er en stor innkjøper både gjennom direkte og indirekte kjøp av varer og tjenester. Ivaretagelse av bærekraftige innkjøp er sentralt for at OBOS skal kunne bidra til å påvirke standarden for forretningsetikk, arbeidsforhold og miljøkrav i bransjen.  

I bygge- og boligprosjekter inngår ofte flere samarbeidspartnere og underleverandører. OBOS vektlegger at leverandører og underentreprenører som benyttes i de ulike boligprosjektene, følger gjeldende lover og forskrifter. Dette følges opp gjennom prosedyrer som inngår i de aktuelle kvalitetssystemene og i kontraktene. I kvartalsrapporten skal prosjektlederen for hvert boligprosjekt rapportere om eventuell mistanke om økonomisk kriminalitet hos aktører i prosjektet.

OBOS har utarbeidet standardbetingelser for bærekraftige innkjøp, til bruk som vedlegg i konsernets kontrakter og avtaler. Disse betingelsene stiller blant annet krav til at leverandørene skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold for sine ansatte. I tillegg stilles krav om at leverandøren skal ha et miljøstyringssystem, opprettholde lover innen ytre miljø og unngå bruk av helse- og miljøfarlige produkter. I forbindelse med Åpenhetsloven kartlegger OBOS sine leverandører, og vurderer risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og ytre miljø.

HMS og SHA er også svært viktig for OBOS, og vi har stor påvirkning på dette temaet både som en betydelig byggherre og arbeidsgiver. Virksomhetens arbeid med HMS og SHA skiller mellom egne kontoransatte og i byggeprosjekter hvor OBOS er byggherre. OBOS har implementert ledelsessystem for HMS- og SHA-arbeid i bedriften med bakgrunn i lovkrav i arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften. Det er knyttet særskilt risiko relatert til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplasser. OBOS har en egen HMS-håndbok som dekker arbeidet til alle kontoransatte. Som byggherre etablerer OBOS SHA planer for alle byggeprosjekter

For en medlemsorganisasjon som OBOS, er det svært viktig å ha fokus på personvern. I forbindelse med ny personopplysningslov basert på GDPR, gjennomførte OBOS et konserngjennomgripende personvernprosjekt for å ruste opp vårt personvernregime i henhold til ny lov. Blant tiltakene er å styrke internkontrollen, samt øke kompetansen og fokus på personvern blant ansatte.

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å bekjempe økonomisk kriminalitet og etterstreber en høy etisk standard. Konsernet har utarbeidet retningslinjer for å forhindre korrupsjon og hvitvasking, og har rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Alle ansatte forplikter seg til å følge et sett med felles etiske retningslinjer, som både gjelder kolleger imellom og overfor medlemmer, kunder, samarbeidspartnere, leverandører, forretningsforbindelser og konkurrenter.

Selskapets varslingsrutiner skal sikre at ansatte kan varsle med tillit til at varselet blir håndtert på en forsvarlig måte. Varslingskanalen håndteres av HR og juridisk i OBOS, som redegjør for status for varslinger og etisk etterlevelse til styret i OBOS minst en gang årlig.

For å følge opp dette vesentlige temaet rapporterer OBOS på GRI-indikatorer for etterlevelse knyttet til anti-korrupsjon og konkurranseforhold, samt indikatorer knyttet til HMS, krav til leverandører og personvern (GRI 205, 206, 403, 414 og 418). Tallgrunnlaget samles inn av HR og juridisk, og resultatene rapporteres i konsernets årsrapport.

Inkludering, mangfold og likestilling

OBOS er en stor arbeidsgiver, med mer enn 2500 ansatte. I OBOS skal alle ha like muligheter uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller seksuell legning. OBOS konsern har satt mangfold og likestilling tydelig på agendaen. OBOS skal lege til rette for at alle ansatte skal få like muligheter til jobbutvikling, samt jobbe aktivt for å stimulere til å få flere kvinner inn i ledende stillinger. I 2021 ble det utarbeidet en ny mangfold- og likestillingsstrategi. Strategien er et viktig styringsverktøy i arbeidet med mangfold, likestilling og inkludering i konsernet.

OBOS har dessuten et samarbeid med Equality Check, hvor ansatte kan gi en anonym vurdering av hvordan de vurderer OBOS med tanke på like muligheter, bedriftskultur, balanse mellom arbeid og privatliv, samt ledelsens engasjement for mangfold. Dette bidrar med kunnskap om hvilke områder det er viktig å rette fokus på i det videre arbeidet med mangfold.

OBOS forplikter seg også til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, herunder de som er nedfelt i Verdenserklæringen om menneskerettighetene, FN-konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter og ILOs kjernekonvensjoner.

For å følge opp dette vesentlige måler OBOS medarbeidertilfredshet flere ganger årlig. I tillegg rapporterer vi på GRI-indikatorer for mangfold, like muligheter og ikke-diskriminering (GRI 401, 404, 403, 405, 406). Tallgrunnlaget samles inn av HR, og resultatene rapporteres i konsernets årsrapport.

Les mer fra årsrapporten

Graf: Brutto boligutvikling og boligsalg i 2021 og 2022.

Årsberetning 2022

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.