Hopp til innhold

FNs bærekraftsmål

OBOS etterstreber å følge FNs bærekraftsmål, som ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng. Av FNs 17 mål har OBOS valgt ut noen prioriterte områder som det tas ekstra ansvar for.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

I OBOS skal alle ha like muligheter, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, alder, kjønn eller legning. Det er en målsetting å ha like mange kvinner og menn i ledende stillinger. I 2022 er 38 prosent av lederne i OBOS-konsernet kvinner. Konsernledelsen består av fem kvinner og fire menn. 40 prosent av medlemmene i styret er kvinner. OBOS har i 2022 etablerte en konsernovergripende strategi for mangfold, likestilling og inkludering.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Det er innarbeidet gode rutiner for bekjempelse av korrupsjon og hvitvasking.

OBOS har også rutiner som ivaretar arbeidslivskriminalitet og menneskerettigheter i alle deler av organisasjonen. Dette omfatter alt fra kunder og egne ansatte, til arbeidstakere i entreprenør- og renholdsbedrifter som engasjeres av boligselskapene for å utføre rehabilitering og vedlikehold.

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å forbedre både produktivitet og et trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner og kvartalsvis rapportering. OBOS har egne rutiner for varsling. Konsernet arbeider med Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene.

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

OBOS' visjon er å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.

Et strategisk hovedmål er å jobbe for et mer bærekraftig samfunn. Ambisjonen er at alle nye boligblokker, småhus og næringsbygg skal miljøsertifiseres etter BREEAM NOR, Svanen eller Miljøbygnad (Sverige).

Å jobbe med by- og områdeutvikling, som inkluderer handel, næring, sport og kultur, er også viktige elementer i et godt nabolag. OBOS’ engasjement på Ulven og Fornebu i Oslo samt Lyckebacken, rett utenfor Lund i Sverige, er eksempler på helhetlig byutvikling.

OBOS tilbyr både småhus og leiligheter i ulike prisklasser og størrelser. Mange av boligene blir tilbudt med OBOS Bostart og OBOS Deleie. Dette er sosiale boligmodeller som bidrar til å senke terskelen til boligmarkedet for flere grupper. En betydelig andel av boligene som tilbys medlemmene i pressområder, kan kjøpes med OBOS Bostart og OBOS Deleie. OBOS Deläga tilbys også i utvalgte prosjekter i Sverige.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

OBOS jobber for å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre, og skal redusere ressursbruken gjennom å finne gode løsninger for ombruk, gjenbruk og håndtering av avfall.

OBOS deltar blant annet i forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til sirkulære løsninger og tester ut ulike løsninger i enkeltprosjekter.

OBOS utvikler og bygger nye prosjekter både i totalentreprise og i egen regi. I tillegg eier OBOS tre fabrikker som produserer ferdigelementer og moduler til boligbygging. Prosjekter og fabrikker har mål om kildesortering mellom 80 og 90 prosent.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Over 80 prosent av OBOS sine utslipp kommer fra nye bolig- og næringsprosjekter. OBOS har derfor som mål å redusere CO2-utslippene fra nybyggproduksjon med 45 prosent fra OBOS sin referanseverdi for prosjekter som ferdigstilles i 2026.

I løpet av 2022 har OBOS startet en systematisk innsamling av CO2-regnskap fra sine prosjekter.

OBOS har jobbet over flere år med å redusere utslippene fra bygg vi eier og drifter ved å fokusere på energiforbruk, avfall og transport. All strøm som benyttes i OBOS kontordrift er garantert fornybar gjennom opprinnelsesgarantier.

OBOS arbeider i tillegg med følgende mål:

Mål 4: God utdanning

Utvikling av medarbeidere er avgjørende for å nå strategiske målsettinger. Det er etablert tydelige prosesser for å sikre at det blir jobbet målrettet og systematisk med kompetanseplanlegging og utvikling. Det benyttes en digital plattform for læring og utvikling; MiO Utvikling. I tillegg har OBOS et eget utviklingsprogram for ledertalenter, OBOS Extend. Det legges til rette for ansattes etter- og videreutdanning, blant annet gjennom en egen stipendordning for støtte til videreutdanning eller kurs. OBOS legger også til rette for flere læreplasser, både hos oss selv og våre leverandører. Vi samarbeider aktivt med flere utdanningsinstitusjoner for å knytte bånd mellom næringsliv, akademia og studentene.

Mål 7: Ren energi for alle

OBOS investerer i fornybar energi fra egne solcelleanlegg og har i dag til sammen 7 400 kvadratmeter solceller på tak og 183 kvadratmeter solceller i fasade på flere av sine næringsbygg. OBOS og Oslo Fortum Varme eier 50 prosent hver av selskapet OF Energi. OF Energi investerer i lokale energisentraler for leveranse av vannbåren varme, varmt tappevann og kjøling som kan anvendes i bolig- og næringsprosjekter. I tillegg har OBOS etablert solcelleselskapet Solway sammen med Hafslund. Solway leverer solceller til nye og eksisterende boliger og næringsbygg.

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

OBOS har som strategisk mål å være ledende på innovasjon i bransjen, og rangeres fra 2022 på NHHs innovasjonsindeks. Hovedprioriteter er OBOS Living Lab og etablering av bransjesamarbeidet i Construction City. Det investeres i flere oppstartsselskaper. Disse investeringene skal bidra til å gjøre OBOS mer innovativ gjennom å tilføre kompetanse, relevante produkter og tjenester, og å bidra til å fornye bransjen. Det er også inngått et treårig samarbeid med Research Institute of Sweden (RISE) som skal se på hvilke miljøgevinster trehus kan gi i en sirkulær økonomi.

Mål 15: Liv på land

OBOS sin kjernevirksomhet er å bygge boliger for sine medlemmer. Nybygg krever naturinngrep. Det er derfor viktig for OBOS å minimere eventuelle skader på det biologiske mangfoldet. OBOS har startet et arbeid med å utvikle rutiner for å kartlegge den økologiske tilstanden på tomter som man vurderer å utvikle. Gjennom oppfølging av sikkerhetsrutiner på byggeplass har OBOS som mål å ivareta det biologiske mangfoldet gjennom hele byggeprosessen.

OBOS ønsker også å bidra til at borettslag og sameier kan ta grønt ansvar, og det er satt av midler til å støtte lokale miljøtiltak.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

OBOS jobber kontinuerlig med å sikre attraktive tilbud og tjenester til medlemmene. Gode samarbeids- og partneravtaler er vesentlig for dette. OBOS deltar i og har initiert flere arenaer for bransjesamarbeid, blant annet byggenæringens klyngesamarbeid Construction City Cluster og Skift. OBOS har også et samarbeidsprosjekt med FutureBuilt på Fornebu og er medlem i Grønn byggallianse. OBOS leder også styringsgruppen for Innovasjonsdistrikt Hovinbyen, som har et særlig fokus på sirkulærøkonomi og er partner i Sirkulær Ressurssentral. I Sverige er OBOS representert i flere samarbeidsfora, blant annet Social Venture Network, Lokal färdplan Malmö 2030, Stadsmässan, Innovationsmiljön Smart Housing Småland, Klimatrådet i Jönköpings län, Byggmarknadskommissionen, Träbyggnadskansliet og Forever Friends.

Les mer fra årsrapporten

Graf: Brutto boligutvikling og boligsalg i 2021 og 2022.

Årsberetning 2022

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.