Interessent- og vesentlighetsanalyse

For å identifisere hvilke bærekraftsområder som er spesielt viktige for OBOS’ ulike målgrupper, utførte PwC på oppdrag fra OBOS, en vesentlighetsanalyse i 2021. Figuren under viser de viktigste interessentgruppene som var involvert i prosessen.

I 2022 ble vesentlighetsanalysen oppdatert for å ivareta det dobbelte vesentlighetsprinsippet. Det vil si at man hensyntar både virksomhetens påvirkning på samfunn og miljø, og hvordan bærekraftsforhold påvirker virksomhetens evne til langsiktig verdiskaping. For hvert tema ble følgende vurdert:

  • OBOS’ påvirkning på temaet (både positiv og negativ)
  • Temaets påvirkning på OBOS’ mulighet til langsiktig verdiskaping (både positiv og negativ)

Med bakgrunn i vesentlighetsanalysen, har OBOS definert og rangert de viktigste bærekraftsområdene. Det er satt en terskelverdi for vesentlighet, og konsernets bærekraftsarbeid konsentreres rundt de mest vesentlige temaene.

Vurderingene viser at «Tilgjengelige boliger for medlemmene» peker seg ut som det mest vesentlige hovedtemaet. Å tilrettelegge for at flere kan eie sin egen bolig er et område hvor OBOS har stor mulighet til å påvirke, og det har også stor påvirkning på OBOS’ langsiktige verdiskaping.

«Forretningsetikk og leverandørkjede» er også et vesentlig tema for OBOS. Her er det spesielt fokuset på HMS og bærekraftige innkjøp som har gitt temaet økt vesentlighet sammenlignet med fjorårets vurdering. De resterende vesentlige temaene er «Inkludering, mangfold og likestilling», «Klima- og miljøfokus i utvikling, bygg og drift» og «Bolig- og byutvikling».

For ytterligere informasjon om interessent- og vesentlighetsanalysen, samt informasjon om hvordan de vesentlige temaene følges opp, les mer her; «Bærekraft i OBOS».

Interessenter i OBOS. Ansatte, ledere, styre/borettslag, leverandører, myndigheter, interesseorganisasjoner, medlemmer.

Les mer fra årsrapporten