Hopp til innhold

Bolig- og byutvikling

OBOS har alltid livet mellom husene i fokus og bidrar aktivt til å skape gode nabolag og god byutvikling. OBOS skal tilby boliger og bomiljøer av god kvalitet som er tilpasset medlemmenes behov og ulike livsfaser.

OBOS deltar aktivt i samfunnsdebatten både i Norge og Sverige om boligpolitikk og byutvikling, og er særlig opptatt av at det blir bygget nok boliger og at myndighetene bidrar til dette, blant annet gjennom effektive reguleringsprosesser.

OBOS jobber også for at myndighetene skal legge bedre til rette for bruk av sosialt bærekraftige boligkjøpsmodeller som senker terskelen til boligmarkedet. OBOS har i 2022 jobbet for en lovendring som skal sikre at det kan tilbys flere deleieboliger i borettslag. OBOS har også levert innspill til Kommunaldepartementet om forbedringer i bostøtteordningen.

OBOS har i media og i møter med politikere og andre beslutningstakere frontet diskusjoner om bruk av nye, sosiale boligkjøpsmodeller som bidrar til at flere får mulighet til å eie sin egen bolig. OBOS mener at myndighetene bør kreve at utbyggere i pressområder bygger boliger som flere har råd til gjennom bruk av ulike alternative løsninger. I Oslo samarbeider OBOS med Oslo kommune og andre aktører gjennom Oslobolig som tilbyr behovsprøvde boliger basert på OBOS Deleie-modellen.

I 2022 har strømprisene vært rekordhøye, og OBOS har arbeidet aktivt for at borettslagene også skulle få ta del i den offentlige strømstøtten, noe det ble enighet om. I tillegg har det vært arbeidet aktivt for å sikre at såkalte nærvarmeanlegg som forsyner borettslag med strøm, også skulle bli omfattet av strømstøtten. Ved inngangen til 2023 har Stortinget bedt Regjeringen komme med en løsning for denne gruppen.

I tillegg har OBOS over tid vært en tydelig stemme i spørsmål rundt likestilling og mangfold i samfunnet generelt, blant annet i idretten og arbeidslivet.

OBOS fremmer sine synspunkter gjennom avisinnlegg, egne nettsider, sosiale medier, foredrag, høringsuttalelser og i direkte møte med politikere og embetsverk. OBOS er også aktiv i flere organisasjoner og bransjenettverk, blant annet Grønn Byggallianse, Skift, NBBL, BNL, Norsk Eiendom og Finans Norge i Norge, og Social Venture Network, TMF (Träoch Möbelföretagen), Smart Housing Småland, Klimatrådet i Jönköpings län og Byggmarknadskommissionen (mot korrupsjon) i Sverige.

OBOS opplever bred politisk enighet om eierlinjen, og at boligbygging skal prioriteres høyere. Det synes imidlertid fortsatt å være betydelig sprik mellom politisk vilje og gjennomføringsevne, spesielt i de største byene i Norge.

Omdømme

OBOS har gjennom flere tiår hatt et sterkt omdømme, særlig i Oslo-området, men også i Norge som helhet.

Første halvår 2021 ble preget av en debatt med til dels høy temperatur og negative medieoppslag om OBOS i Norge. Debatten svekket OBOS’ omdømme, og Ipsos årlige omdømmeundersøkelse for 2021 viste markant tilbakegang. OBOS har iverksatt en rekke tiltak for å styrke og gjenopprette tilliten og omdømmet. Kommunikasjonen med medlemmene om hvordan de kan gjøre sin stemme hørt og hvordan de går fram for å kunne bli tillitsvalgte i OBOS, er betydelig forbedret. Det er også gjennomført regelmessige dialogmøter med medlemmene og med styrene i borettslagene. I generalforsamlingen våren 2021 vedtok styret å opprette et uavhengig demokratiutvalg som leverte sin innstilling i februar 2022. Ipsos omdømmeundersøkelse for 2022 viser at OBOS’ omdømme har styrket seg vesentlig, og det er en god indikasjon på at tiltakene har hatt ønsket effekt.

I Sverige er kjennskapen til OBOS som merkevare lavere. I 2022 viste målinger utført av Norstat at 38 prosent kjente til OBOS, dette ga en åttende plass i bransjen. Dette er en sterk økning, i 2020 kjente kun 11 prosent til OBOS.

Kundetilfredshet (KTI)

OBOS måler jevnlig KTI i ulike forretningsområder oggjennomfører kontinuerlig tiltak for å forbedre kundetilfredsheten. I tillegg til KTI-målinger blir det gjennomført årlige undersøkelser i egen regi.

OBOS har som mål om at kundetilfredsheten skal være bedre enn bransjegjennomsnitt. I 2022 har medlemstilfredshet og kundetilfredshet vist positiv utvikling sammenlignet med 2021. Det jobbes videre med tiltak for å forbedre kundetilfredsheten.

Graf: Kundetilfredshet i OBOS SmålandsVillan 2019-2022.
Kundetilfredshet i OBOS Smålandsvillan 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet i OBOS Block Watne 2018-2022.
Kundetilfredshet i OBOS Block Watne 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet i OBOS Nye Hjem 2018-2022.
Kundetilfredshet i OBOS Nye Hjem 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet blant OBOS medlemmer 2018-2022.
Kundetilfredshet blant OBOS-medlemmer 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet i OBOS Eiendomsforvaltning 2017-2022.
Kundetilfredshet i OBOS Eiendomsforvaltning 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet i OBOS Eiendom 2018-2022.
Kundetilfredshet i OBOS Eiendom 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet OBOS-banken 2018-2022.
Kundetilfredshet i OBOS-banken 2019-2022.
Graf: Kundetilfredshet i OBOS Myresjöhus 2019-2022.
Kundetilfredshet i OBOS Myresjöhus 2019-2022.
1 av 8

OBOS gir tilbake

Generalforsamlingen vedtok i 2019 at inntil 10 prosent av overskuddet etter skatt fra året før skal investeres i samfunnsnyttige formål og bomiljøtiltak. I 2022 ble 230,6 millioner kroner delt ut til tiltak innen forskning og utvikling, kultur, humanitære organisasjoner, idrett, miljø og bærekraft. Dette inkluderer OBOS gir tilbake i Sverige med 19,4 millioner kroner. Et større antall samarbeidsavtaler er knyttet til samfunnsnyttige formål, gjerne kombinert med direkte medlemsfordeler eller støtte til andre samfunnsnyttige prosjekter.

OBOS støtter en rekke klubber, foreninger og organisasjoner, spesielt i områder hvor OBOS har mange medlemmer. OBOS legger særlig vekt på tiltak for barn og unge. OBOS ønsker å bidra til å utjevne forskjeller, redusere økonomiskebarrierer og sikre inkludering. OBOS er opptatt av at alle skal ha like muligheter uavhengig av kjønn, etnisitet eller funksjonsnedsettelser, og bidrar derfor også i prosjekter som fremmer integrering og bekjempe utenforskap. Dette gjøres sammen med en rekke breddeklubber som setter sosial bærekraft på dagsorden.

Generalforsamlingen vedtok i 2021 at det fram til 2026 skal settes av 250 millioner til satsing på bomiljø, klima- og miljøtiltak i OBOS-tilknyttede borettslag. 100 millioner kroner ble overført til de tilknyttede borettslagenes miljøbankkonto i 2022.

Lotteri- og stiftelsestilsynet i Norge forvalter en ordning for tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett og fysisk aktivitet. Formålet med tilskuddsordningen er å skape varig økt deltakelse. Ordningen finansieres av Kultur- og likestillingsdepartementet, Stiftelsen VI, Sparebankstiftelsen DNB og OBOS – som har bidratt med over 22 millioner
kroner i 2022.

Graf: Kapital satt av til forskjellige miljøtiltak.

OBOS Jubel

OBOS Jubel er en støtteordning hvor målet er å engasjere medlemmene til å tipse sitt lokale lag eller forening om å søke om tilskudd; primært i områder hvor OBOS bygger og har mange medlemmer. OBOS Jubel skal bidra til å opprettholde aktiviteter for barn og ungdom innen idrett og kultur. Det ble i 2022 delt ut 15 millioner kroner. OBOS medlemmer ble invitert til å foreslå hvem som skulle få penger fra ordningen. Dette førte til at OBOS fikk inn over tusen søknader om støtte i 2022.

OBOS Samfunnsarena

OBOS Samfunnsarena ble stiftet våren 2022 med en startkapital på 304 millioner kroner. Selskapets formål er å investere i ikke-kommersielle møtesteder i tilknytning til OBOS’ prosjekter. OBOS Samfunnsarena er organisert som et ideelt aksjeselskap.

Selskapet skal etablere idrettshaller, kulturarenaer og lokaler for ulike samfunnsnyttige formål. De ulike prosjektene kan gjennomføres i samarbeid med ideelle organisasjoner som idrettslag, lokale velforeninger og kulturinstitusjoner. Selskapet skal satse på prosjekter som kommer flest mulig OBOS-medlemmer til gode.

Bærekraftsprisen

Bærekraftprisen 2022 på 1 million kroner, ble tildelt Ammerudlia borettslag i Oslo. Borettslaget har blant annet lagt ned et stort arbeid for å oppgradere uteområdene. Det er etablert frodige løsninger for å håndtere overvann,
plantet trær, stauder og busker og etablert nye møteplasser som inviterer til aktivitet.

Borettslaget har også jobbet med avfallshåndteringsanlegget, inngått avtaler med Fretex og UFF for gjenbruk og kildesortering, skiftet heiser, dører og installert LED-armaturer samt oppgradert til el-billading. Det er også etablert
områder for trygg sykkelparkering. Summen av små og store tiltak har samlet gitt et imponererede bærekraftsløft.

Rehabilitering

I 2022 ble det i boligselskapene som OBOS forvalter, vedlikeholdt og rehabilitert for til sammen 4,5 milliarder kroner, og 4,9 milliarder kroner i 2021. I flere av rehabiliteringsprosjektene kan kostnadene for hver leilighet beløpe seg til flere hundre tusen kroner. OBOS-banken er den viktigste långiveren for disse boligselskapene.

Borettslagsmodellen

Norge og Sverige har blant verdens høyeste boligstandarder. I Norge skyldes dette blant annet den såkalte eierlinjen. Norge skiller seg fra de fleste naboland og resten av Europa, hvor det er mer vanlig å leie bolig. En av de vanligste eierformene i Norge er borettslagsmodellen hvor man eier sin egen
bolig og samtidig blir andelseier i borettslaget. I Sverige er det vanlig med eierformen bostadsrätt, som kan sammenlignes med den norske borettslagsformen. Beboerne eier eiendommen og utgjør en såkalt bostadsrättsförening. I Sverige er det også mer vanlig å leie boliger gjennom
såkalt hyresrätt.

Medlemsmedvirkning

Medvirkning er et viktig satsningsområde for OBOS, og det er utviklet en egen medvirkningsmodell som brukes i nye boligprosjekter. Målet er å informere, synliggjøre og innhente innsikt fra våre medlemmer, naboer, politikere og andre interessenter om våre prosjekter. Medvirkning gir et
bedre kunnskapsgrunnlag til å utvikle gode boligprosjekter og nabolag.

I 2022 er det gjennomført en rekke aktiviteter i de større byene i Norge og Sverige for å få mer dyptgående forståelse av de lokale forholdene og behovene der OBOS utvikler nye boligprosjekter. OBOS fortsetter å styrke den interne opplæring av egne ansatte for å forbedre medvirkningsprosessene.

OBOS’ viktigste samfunnsoppdrag er å tilby bolig til medlemmene. Spesielt i de største byene er dette en stadig vanskeligere balansegang mellom utvikling og bevaring. Bred medvirkning og involvering tidlig i planleggingen er viktig for å kunne utvikle prosjektene på best mulig måte for eksisterende og nye beboere.

I forbindelse med flere store, framtidige byutviklingsprosjekter på Fornebu og i Oslo Sør, på Rosenholm og Mortensrud, har OBOS invitert medlemmer, beboere og organisasjoner til medvirkningsmøter. OBOS har også gjennomført medlemsundersøkelser som gir innsikt i hvordan det kan skapes gode nabolaget og boliger.

Bærekraftige nabolag

Satsingen på å utvikle bærekraftige nabolag skal gjøre det enkelt for de som bor og jobber der å få løst sine daglige behov i umiddelbar nærhet. Det skal være lett å gå, sykle og benytte kollektivtransport. Det legges også til rette for lading av elbiler og bil- og sykkeldelingsordninger i alle prosjekter. Det fokuseres også på gode lysforhold og god luftkvalitet, siden dette påvirker livskvaliteten til de som tar i bruk boligene som utvikles.

OBOS skal være en kompetent by- og stedsutvikler som legger til rette for at mennesker kan møtes. OBOS vektlegger at boligområdene skal ha inkluderende uteområder hvor det legges til rette for sosiale møteplasser, tilgjengelighet, lek, aktivitet og urban dyrking.

Digitale møtesteder

I tillegg til fysiske samlingspunkter utvikler OBOS også nyttige og sosiale digitale løsninger.

Beboertjenesten Vibbo, med sine 335 000 brukere, har etter lanseringen for snart tre år siden fått funksjoner som i noen grad overlapper tjenestene i appen Nabohjelp. Mot slutten av 2022 valgte OBOS å samle satsingen på appen Nabohjelp og beboertjenesten Vibbo i én fellesløsning. Etter
sammenslåingen er det enda mer fokus på å utvikle funksjoner som bidrar til godt naboskap og delingstjenester i Vibbo.

Investeringer i innovasjon, forskning og utvikling

Alle forretningsområder i OBOS i Norge jobber med nyskaping og innovasjon. Både i egen regi og gjennom partneravtalen med StartupLab, og 50 prosent eierandel i Construct Venture, investerer OBOS i virksomheter, nettverk, teknologi og oppstartsselskaper som er relevante for kjernevirksomheten.

OBOS deltar også i flere forskningsprosjekter knyttet til miljø og bærekraft. Sammen med CICERO er OBOS med i FoUprosjektene ENABLE og UPSCALE som begge ser på bærekraftige nabolag og folks evne til bærekraftig transformasjon. Gjennom Construction City Cluster er OBOS aktiv i flere
initiativer som skal bringe bransjen videre gjennom digitalisering, samhandling og bærekraft. OBOS er også med å finansiere et professorat ved BIs Senter for byggenæringen. Videre har OBOS en samarbeidsavtale med Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Avtalen skal bidra til å styrke skolens undervisning og forskning på bolig og byutvikling. OBOS støtter også boligforskning ved Housing Lab – Oslo Met.

Gjennom Pådriv har OBOS signert en toåring avtale om å støtte Sirkulær Ressurssentral, Norges største sentral for lagring og videresalg av brukte byggematerialer. Gjenbruk og ombruk av byggematerialer vil være et viktig miljøbidrag.

OBOS Sverige deltar i flera ulike prosjekter innen forskning og utvikling, for eksempel samme med RISE Research Institutes of Sweden, Trä- och Möbelföretagen (TMF) og høyskoler og universiteter.

OBOS Oppstart

Gjennom OBOS Oppstart investerer OBOS i oppstartsselskaper som bidrar til utvikling og vekst i bygg-, anleggog eiendomsbransjen. Målet er å bidra til innovasjon og digitalisering som driver bransjen framover i en bærekraftig
retning. I tillegg til å investere kapital, samarbeider OBOS også tett med selskapene slik at de får dra nytte av OBOS’ erfaring og kompetanse. Foruten investering i oppstartsgeneratoren Antler, har OBOS Oppstart investert direkte i ni selskaper, der investeringene i Parqio (digital garasjetilgang), Plaace (data-drevet markedsplass for serverings- og butikklokaler (bygulv)) og 7Analytics (flomkube for overvannshåndtering) er nye i 2022.

OBOS og Antler deler hvert år ut et stipend til kvinnelige gründere. Målet er å trekke flere kvinner til PropTech, en bransje som fortsatt er svært mannsdominert. I 2022 var det Marthe Prestegaard fra Plaace som mottok stipendet. I februar 2023 ble prisen tildelt Jeanna Lundberg, daglig leder og medgründer i det svenske selskapet Respaces.

OBOS Living Lab

Hvordan kommer vi til å bo i framtiden, og hvordan kan boligen hjelpe oss å leve gode liv? Dette er spørsmål OBOS prøver å finne svaret på i OBOS Living Lab. I en boligblokk på Vollebekk i Oslo har OBOS en fullskala testarena med 34 leiligheter med alt fra kollektiv til fireromsleiligheter. Her
bor det en variert beboergruppe på 50 personer som representerer mennesker i forskjellige livsfaser og med ulik bakgrunn.

I tett samarbeid med en rekke partnere, store internasjonale aktører, små gründerselskaper og akademia, har OBOS Living Lab som mål å finne løsninger som gir folk et enklere og bedre liv. Sammen med beboerne utforskes nye teknologiske, sosiale og materielle løsninger og konsepter. Dette gir verdifull innsikt i hvordan vi kan bo og bygge i framtiden. Det siste året er det utforsket ulike delekonsepter for å forstå beboernes behov og hvordan de opplever disse løsningene. Det har også blitt undersøkt hvilke funksjoner og fellesarealer som gir størst verdi for beboerne, og hvordan fleksible og arealeffektive løsninger kan øke bokvaliteten. Funnene og læringen fra OBOS Living Lab deles åpent med bransjen, akademia og myndigheter og er også tilgjengelig på obos.no/living-lab.

Construction City

I 2025 skal OBOS nye hovedkontor stå ferdig på Ulven i Oslo. Første spadetak ble tatt høsten 2021, og i 2022 kom byggingen godt i gang. Construction City blir det viktigste samlingspunktet for bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen og skal romme 4 500 arbeidsplasser.

Construction City Cluster er byggenæringens klyngesamarbeid der OBOS er en av initiativtakerne. Klyngen har som mål å gjøre bransjen mer grønn, effektiv og attraktiv. Klyngen som har nær 120 medlemsvirksomhetene, er alt fra store etablerte selskaper til lovende oppstartselskaper og akademia. De er tradisjonelt konkurrenter, men i klyngen har de felles samarbeids- og innovasjonsprosjekter, kompetanseheving og nettverksbygging. Klyngesamarbeidet styrker bransjens samlede bærekraft og konkurransekraft.

Nærkontoret

Nærkontoret er selvbetjente arbeidssteder med profesjonelle kontorplasser – et supplement til kontoret og et alternativ til hjemmekontoret, for OBOS-medlemmer, bedrifter og styrene i boligselskap. Kontorenes plassering i nærmiljøene bidrar til gode bomiljøer og er et nytt tilskudd i nabolaget som gir variert aktivitet i næringslokaler på bakkeplan og skaper liv mellom husene. De første kontorene åpnet i november 2021. I 2022 ble tilbudet utvidet, og det er etablert nærkontor i Kværnerbyen, Vollebekk, Lambertseter, Ulven, Fornebu og Sandvika. I tillegg finnes det nærkontorplasser i Fredrikstad, Lillestrøm, Kongsberg, Storo og på Skøyen for våre bedriftskunder.

Kjøpesentrene

OBOS’ sju kjøpesentre omsatte i 2022 for 4,6 milliarder kroner. Det er en økning på over 7 prosent sammenlignet med året før. Sentrene hadde til sammen over 10 millioner besøkende, og de er viktige sosiale møteplasser i nærmiljøene.

Les mer fra årsrapporten

Graf: Brutto boligutvikling og boligsalg i 2021 og 2022.

Årsberetning 2022

Det har gjennom året vært stor etterspørsel etter nye boliger. Antall solgte boliger var i 2021 på sitt høyeste nivå siden 2016, og OBOS har et historisk høyt antall boliger under produksjon.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.