Hopp til innhold

Årsregnskapet

OBOS er en diversifisert virksomhet med god likviditetsposisjon. Det gjør OBOS robust i usikre tider og i et svakere boligmarked. Boligutvikling har hatt nedgang i salg og noe færre overleveringer av nye boliger i 2022, i tillegg til lavere marginer i den underliggende virksomheten. Summen av dette gir et svekket resultat for 2022.

Økt satsning på boligkjøpsmodeller har blitt positivt mottatt av medlemmer. 38 prosent av det samlede boligsalget i OBOS Nye Hjem og OBOS Fornebu ble solgt med OBOS Bostart eller OBOS Deleie i 2022. Fra lanseringen av Bostart i 2018 og Deleie i 2020 er det er totalt solgt 1 086 boliger med disse boligkjøpsmodellene. OBOS-banken styrker lønnsomheten og understøtter bygge- og forvaltningsvirksomheten gjennom vekst i utlån både til nyboligkjøp og til boligselskaper. Utleiegraden innen næringseiendom har økt, og bygging av nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven i Oslo er igangsatt. Forvaltningsvirksomheten holder lønnsomheten på et stabilt nivå, til tross for store investeringer innen digital tjenesteutvikling.

Konsernets omsetning i 2022 på 14 540 millioner kroner er en økning på 2 825 millioner kroner fra 2021. Dette skyldes hovedsakelig økt inntekt fra Solon, som ble konsolidert inn som datterselskap fra 3. kvartal 2022.

Årets IFRS resultat før skatt viser 1 581 millioner kroner, en reduksjon på 2 873 millioner kroner fra 2021. Nedgangen skyldes gevinst i 2021 på 2 119 millioner kroner fra salget av aksjeposten i JM AB. Resultat etter skatt er 1 629 millioner kroner mot 4 268 millioner kroner i 2021.

Ved utgangen av året har OBOS 554 578 medlemmer, 23 545 flere enn i 2021.

Operasjonelt segmentresultat før skatt i 2022 er 1 656 millioner kroner mot 4 058 millioner kroner i 2021. Nedgangen på 2 402 millioner kroner forklares hovedsakelig med salget av JM AB-aksjene.

Overgang fra operasjonelt segmentresultat til IFRS-resultat (finansregnskapet) er hovedsakelig verdiendringer på investeringseiendom og andre finansielle instrumenter, samt overgang fra løpende avregning til fullført kontraktsmetode innenfor segmentet boligutvikling. Resultattall for virksomhetsområdene som omtales i årsberetningen, er segmentresultatene (operasjonelt resultat).

Totalkapitalen ved utgangen av 2022 utgjør 116 944 millioner kroner mot 106 749 millioner kroner i 2021. Balansen har økt med 10 195 millioner kroner fra 31.12.2021, hvor den største endringen gjelder økt varelager med 8 474 millioner kroner. Det økte varelageret er knyttet til Solons verdier etter at selskapet ble konsolidert inn som datterselskap da OBOS’ økte sin eierandel fra 49,5 prosent til 75 prosent.

OBOS-konsernets bokførte egenkapital utgjør 35 580 millioner kroner, en økning på 2 402 millioner kroner fra 31.12.2021. Egenkapitalandelen er 30,4 prosent mot 31,1 prosent i 2021. Verdijustert egenkapital er beregnet til 54 168 millioner kroner, og verdijustert egenkapitalandel er på 40 prosent. Rentebærende gjeld har økt med 4 983 millioner kroner og utgjør 51 267 millioner kroner ved utgangen av 2022. Se note 5 Finansiell risikostyring og rentebærende gjeld for detaljer.

OBOS-konsernet har en god likviditetssituasjon som følge av positivt resultat og salg av investeringseiendom og aksjer. Dette vil bli reinvestert i tomter, byggeprosjekter og økt satsing på boligkjøpsmodeller. Styret vurderer konsernets egenkapital som solid og er tilfreds med årets resultat, tatt i betraktning et krevende marked i 2022.

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.