Hopp til innhold

Virksomhetsområdene

Alle henvisninger til segmentregnskap, herunder omsetning, resultat og utlåns- og innskuddstall i bankvirksomheten, er i samsvar med intern rapportering i konsernet. Se note 4 Segmenter for ytterligere detaljer

Boligutvikling

OBOS er den største boligutvikleren i Norge og en av de største i Norge og Sverige samlet. I 2022 ble det solgt 2 345 netto boliger i OBOS’ heleide prosjekter, mot 3 550 netto boliger i 2021. 3 355 netto boliger ble igangsatt, og det ble ferdigstilt 3 108 netto boliger. Ved utgangen av 2022 er det 5 932 netto boliger under produksjon.

Boligbyggingen i Norge skjer gjennom selskapene OBOS Nye Hjem, OBOS Fornebu og OBOS Block Watne. I Sverige skjer boligbyggingen gjennom OBOS Sverige, som eier varemerkene Myresjöhus og SmålandsVillan, og gjennom OBOS Kärnhem og OBOS Nya Hem. OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på alle nye boliger som selskapene legger ut for salg.

Graf: Solgte boliger 2021-2022.

Graf: Igangsatte boliger 2021-2022.

2022 har vært et utfordrende år for selskapene som driver med utvikling og utbygging av boligprosjekter. Fortsatt kraftig vekst i byggekostnader, stigende renter og høyere energipriser har bremset boligsalget både i Norge og Sverige. Som et resultat av svakere ordreinngang er det gjennomført nedbemanninger i deler av organisasjonen.

Omsetningen for boligutvikling i 2022 ble på 10 926 millioner kroner, mot 11 566 millioner kroner i 2021. Segmentresultatet før skatt ble 631 millioner kroner, mot 965 millioner kroner i 2021. Dette skyldes i hovedsak svakere salg, færre overleveringer og lavere marginer i prosjektene. (Solon rapporteres regnskapsmessig under Aksjeinvesteringer i 2022, men vil fra og med 2023 rapporteres under segment boligutvikling).

I 2022 er det kjøpt tomter for til sammen ca. 3,2 milliarder kroner, med kapasitet for ca. 6 500 boliger (4 800 netto som er OBOS’ andel) i Norge og Sverige.

Graf: Ferdigstilte boliger 2021-2022.

Graf: Boliger under produksjon 2021-2022.

Graf: Forvaltede boliger 2018-2022.

Forkjøpsrett

Boligtilbudet og forkjøpsrett er de viktigste medlemsfordelene. Det ble i 2022 omsatt totalt 8 360 boliger i OBOStilknyttede borettslag mot 9 174 boliger i 2021. Medlemmene benyttet forkjøpsretten i 28 prosent av salgene av leiligheter i OBOS-tilknyttede borettslag i 2022, mot 30 prosent i 2021. I Oslo ble forkjøpsretten benyttet i 30 prosent av salgene i 2022 mot 32 prosent i 2021.

Forvaltning og rådgivning

Forretningsområdet omfatter forretningsførsel for bolig selskaper og teknisk rådgiving til byggeiere. Ved utgangen av 2022 ble 269 560 boliger og 5 202 boligselskaper forvaltet mot 261 694 boliger og 5 030 boligselskaper i 2021. Styrene i boligselskapene utfører vesentlige deler av sitt styrearbeid i web-tjenester levert av OBOS; styrerommet.no og VIBBO. Omsetningen for forvaltning og rådgiving var 1 039 millioner kroner i 2022, en reduksjon på 64 millioner kroner. Resultat før skatt ble 272 millioner kroner mot 186 millioner kroner i 2021. Årsaken til endringene i omsetning og resultat før skatt er i hovedsak salg av Tandem Regnskap og Stema Rådgivning, gjennomført i 2022. Justert for bortfall av omsetning fra Tandem og Stema Rådgivning kan forvaltning og rådgivning vise til en positiv underliggende vekst.

Næringseiendom

OBOS-konsernet eier om lag 700 000 kvadratmeter næringseiendom. Det investeres fortrinnsvis i kontorer, kjøpesentre og forretningslokaler i tilknytning til utviklingsprosjekter der OBOS bygger og har bygget, større boligområder.

Virksomhetsområdet omsatte i 2022 for 772 millioner kroner mot 778 millioner kroner i 2021. I 2022 var resultat før skatt 774 millioner kroner mot 750 millioner kroner i 2021. Endringen er en følge av positive salgsgevinster, økte finanskostnader og lavere resultat fra tilknyttede selskaper.

Økonomisk utleiegrad i porteføljen ved utgangen av 2022 er på 89,9 prosent. I 2022 er det inngått totalt 80 nye kontrakter og reforhandlet 79 kontrakter med en samlet årlig leie på 134 millioner kroner. Gjennomsnittlig gjenværende løpetid på leiekontraktene i porteføljen er 4,6 år, og gjennomsnittlig kontraktstid for nye avtaler er 6,16 år.

Construction City på Ulven er det største prosjektet under bygging og skal ferdigstilles i 2025. Bygget blir på 103 000 kvadratmeter. Ved utgangen av 2022 er 60 prosent av bygget utleid. Nytt hovedkontor for Veidekke på Ulven ble påbegynt i august 2022. Bygget blir på 13 000 kvadratmeter og skal stå ferdig i 4. kvartal 2024.

Bank og eiendomsmegling

Bank og eiendomsmegling hadde samlede inntekter på 683 millioner kroner i 2022 mot 597 millioner kroner i 2021. Økningen skyldes økte netto renteinntekter i OBOS-banken som følge av forbedret rentemargin og høyere utlån. Samlet resultat før skatt ble på 337 millioner kroner mot 289 millioner kroner i 2021.

OBOS-banken

OBOS-banken tilbyr finansiering til boligkjøpere og boligselskaper som del av den helhetlige verdikjeden OBOS tilbyr sine medlemmer. OBOS-banken er 18. største i Norge målt etter forvaltningskapital.

Bankkonsernet OBOS-banken og det heleide datterselskapet OBOS Boligkreditt oppnådde i 2022 et resultat før skatt på 342 millioner kroner mot 288 millioner kroner i 2021. Utlån til personmarkedet var på 14 783 millioner kroner ved utgangen av 2022, mot 14 338 millioner kroner i 2021. Dette tilsvarer en vekst på 3,1 prosent. Utlån til bedriftsmarkedet, i hovedsak lån til borettslag og sameier, utgjorde 37 288 millioner kroner (inkl. utlån formidlet gjennom Eika Boligkreditt) ved utgangen av 2022, mot 34 568 millioner kroner i 2021. Dette tilsvarer en vekst på 7,9 prosent. Sum utlån utgjorde 52 071 millioner kroner inklusive utlån formidlet gjennom Eika Boligkreditt. Utlånsveksten på 3 165 millioner kroner er en økning på 6,5 prosent.

Summen av kundeinnskudd fra privatkunder og boligselskaper var på 24 068 millioner kroner ved utgangen av 2022 mot 21 717 millioner kroner i 2021. Innskuddsdekningen ved utgangen av 2022 var på 47,9 prosent. Alle kundeinnskudd under to millioner kroner er sikret i Bankenes Sikringsfond.

Egenkapitalavkastning etter skatt ble på 6,0 prosent mot 6,2 prosent i 2021. Forvaltningskapitalen og forretningskapitalen ved utgangen av 2022 var på henholdsvis 56 454 millioner kroner og 58 282 millioner kroner.

For mer informasjon om OBOS-banken, se OBOS-bankens årsrapport på obos.no.

 

Graf: OBOS-banken andel av omsetning fra bedriftsmarked sammenlignet med personmarked.

Eiendomsmegling

OBOS Eiendomsmeglere var i 2022 den nest største megleren av boliger i OBOS-tilknyttede borettslag, med 18 prosent av salgene på Østlandet. OBOS Eiendomsmeglere omsatte totalt 1 497 boliger i 2022 gjennom de elleve kontorene i Oslo, Hamar, Fredrikstad og Tønsberg. Resultatet før skatt utgjorde 3,9 millioner kroner, mot 5,9 millioner kroner i 2021.

Aksjeinvesteringer

Aksjeinvesteringene viser et resultat før skatt på 671 millioner kroner, mot 2 502 millioner kroner i 2021. Hovedårsaken til reduksjonen er salget av hele aksjeposten i JM AB i 2021, som ga en gevinst på 2 119 millioner kroner i 2021.

I desember 2022 kjøpte OBOS 6,5 prosent av aksjene i det svenske børsnoterte entreprenørselskapet NCC AB. Aksjekjøpet er en kombinasjon av A- og B-aksjer og innebærer at OBOS’ stemmeandel er på 23,1 prosent. Denne stemmeandelen gjør NCC AB til et regnskapsmessig tilknyttet selskap i OBOS. OBOS er største aksjonær i Veidekke med en eierandel ved årsskiftet 2022 på 19,5 prosent, og nest største aksjonær i AF Gruppen med en eierandel på 16,2 prosent.

I 2021 kjøpte OBOS 49,5 prosent av Solon Eiendom Holding AS. I løpet av 2022 har OBOS kjøpt seg ytterligere opp og eier 75 prosent av holdingselskapet som igjen eier hele Solon Eiendom AS. Solon er konsolidert som datterselskap og bidrar med 55 millioner kroner i resultat før skatt. OBOS-medlemmer har forkjøpsrett på ca. 6 000 boliger som Solon Eiendom har i sin tomtebank.

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.