Hopp til innhold

Virksomheten

OBOS er et boligbyggelag, bygget på en åpen medlemsmodell der alle kan tegne seg som medlemmer (andelseiere). OBOS’ hovedformål er å skaffe boliger til medlemmene gjennom borettslag eller andre måter, og å forvalte boliger for medlemmene. Dette er fastsatt i våre vedtekter. Overskuddet beholdes i virksomheten og reinvesteres. Inntil 10 prosent av overskudd etter skatt går til samfunnsnyttige formål, i henhold til vedtektene.

OBOS driver utvikling, produksjon og salg av eiendom og bolig, og har i tillegg virksomhet innenfor eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, rådgiving, bankvirksomhet, aksjeinvesteringer og utleie av eiendom. Virksomheten foregår hovedsakelig i Norge og i Sverige. Hovedkontoret er i Oslo.

Medlemstilbudet

Medlemskapet skal være relevant, og det skal lønne seg å være medlem – både for de som har dekket sitt boligbehov gjennom OBOS og for de som har et boligbehov i fremtiden. I løpet av 2022 fikk OBOS 33 323 nye medlemmer; 28 885 i Norge og 4 438 i Sverige. Ved utgangen av året er antall betalende medlemmer 554 578, fordelt på 541 782 medlemmer i Norge og 12 796 medlemmer i Sverige.

Alle medlemstilbud er gyldige på tvers av landegrensene. OBOS arbeider kontinuerlig med å tilby attraktive medlemsfordeler. Medlemsundersøkelser viser at forkjøpsretten til nye og brukte OBOS-boliger vurderes som viktigste medlemsfordel. Medlemmer har også gunstige vilkår i OBOS-banken.

Strategiske prioriteringer

Styret har fastsatt en overordnet konsernstrategi for perioden 2021–2026. Konsernstrategien ble revidert høsten 2021 for å tydeliggjøre OBOS som medlemsorganisasjon, rollen som boligbygger og økt satsing på boligkjøpsmodeller, samt en styrket klima- og miljøsatsing. Styret fastsetter årlige strategiske prioriteringer og virksomhetsmål (KPIer), som følges opp på halvårlig basis.

Styret har fastsatt følgende prioriterte mål fram mot 2026:

• OBOS skal være boligbyggeren som utgjør en forskjell.
Vårt viktigste formål er å skaffe så mange medlemmer som mulig en god, eid bolig. Vi bygger mye, men har alltid livet mellom husene i fokus. Vi skaper gode nabolag og bidrar til god byutvikling. Vi skal tilby boliger og bomiljøer av god kvalitet som er tilpasset medlemmenes behov og
ulike livsfaser.

• OBOS skal være ledende innen forvaltning, boligfinansiering og medlem. OBOS skaper merverdi for medlemmene gjennom å dekke hele verdikjeden, fra boligutvikling og boligfinansiering for medlemmene, til forvaltning og oppfølging av boligselskapene i etterkant. OBOS ønsker å skape et enda bedre tilbud til våre kunder og medlemmer, styrke medlemstilfredsheten og fortsette medlemsveksten både i Norge og Sverige.

• OBOS skal bidra til et mer bærekraftig samfunn. OBOS tar et særlig ansvar for at flest mulig medlemmer kan eie sin egen bolig. Dette gjør OBOS gjennom å tilby flere veier inn i boligmarkedet; kjøp til ordinær pris og boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie. Kombinert med god by- og stedsutvikling underbygger OBOS økonomisk og sosial bærekraft i samfunnet. Bygg- og eiendomssektoren er avgjørende for å løse nasjonale og globale miljøutfordringer, og OBOS som en ledende bransjeaktør er særlig forpliktet til å gå foran. FNs bærekraftsmål skal brukes som del av vår målstyring.

Fortsatt økt boligbygging

OBOS’ viktigste formål er å sørge for en kontinuerlig høy boligbygging til glede for medlemmene. Strategien legger opp til fortsatt vekst i boligbyggingen både i Norge og Sverige for å møte etterspørselen fra stadig flere medlemmer. Hoveddelen av OBOS’ investeringer prioriteres derfor inn mot tomtekjøp for fremtiden og investering i økt boligbygging. I 2022 ble det kjøpt tomter for til sammen ca. 3,2 milliarder kroner, med kapasitet til ca. 6 500 boliger til medlemmer i Norge og Sverige. I tillegg er eierandelen i Solon økt til 75 prosent for ytterligere å styrke boligtilbudet til medlemmene. Ved utgangen av 2022 hadde OBOS 7 745 (brutto, inkludert Solon) boliger under bygging til en verdi av 38,6 milliarder kroner med en salgsgrad på 67 prosent.

Bærekraft

Styret har vedtatt en miljø- og bærekraftsstrategi, og bærekraft er integrert i OBOS’ strategiske mål og risikoprofil. Samtlige forretningsområder gjennomfører årlige risikovurderinger av klima og miljø. Det er utarbeidet en påvirkningsanalyse som identifiserer de mest vesentlige bærekraftsmålene som OBOS-konsernet skal prioritere fremover og som legges til grunn for rapporteringen. I sitt arbeid med bærekraft har OBOS flere av FNs bærekraftsmål som rettesnor. Av FNs 17 mål har OBOS valgt ut fem prioriterte mål som angår virksomheten.

• Mål 5: Likestilling mellom kjønnene
• Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
• Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn
• Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
• Mål 13: Stoppe klimaendringene

Se Bærekraftsrapporten for utfyllende informasjon.

Samfunnsansvar og samfunnsbidrag

OBOS har som strategisk mål å skape gode nabolag, bidra til god byutvikling og utøve samfunnsansvar. I 2022 ble totalt 560 millioner kroner disponert til tiltak innen samfunnsbidrag. 256 millioner ble tildelt gode formål innen kultur, idrett, frivillighet, miljø og FoU, hvorav 100 millioner av disse er overført til de tilknyttede borettslagenes miljøbankkonto. 245 borettslag har meldt inn miljøtiltak, og 149 av disse har ferdigstilt tiltak i 2022. Av 560 millioner kroner er 304 millioner kroner disponert til startkapital til OBOS samfunnsarena AS, et ideelt aksjeselskap. Selskapet har som formål å investere i ikke-kommersielle møtesteder knyttet til OBOS’ prosjekter. Summen av disse tiltakene skal bidra til god by og samfunnsutvikling, oppfølging av medvirkningsprosesser med naboskap og medlemmer, samt bedre kvalitet på boligprosjektene som OBOS bygger.

Som følge av et svakere resultat for 2022 vil det bli avsatt 158 millioner kroner til samfunnsbidrag i 2023. Samfunnsbidraget fordeles på tilskudd og samarbeidsavtaler og til fremtidige investeringer i regi av OBOS samfunnsarena.

Se mer om samfunnsansvar og samfunnsbidrag i Bærekraftsrapporten, side 128–168.

OBOS Bostart og OBOS Deleie

Høye boligpriser, særlig i de store byene, og bankenes krav til egenkapital, gjør det vanskelig for mange å kjøpe egen bolig selv om de har tilstrekkelig evne til å betjene lån. OBOS tilbyr boligkjøpsmodellene Bostart og Deleie for å senke terskelen til boligmarkedet, slik at flere medlemmer kan eie egen bolig. Fra lanseringen av Bostart i 2018 og Deleie i 2020, er det tilbudt om lag 2 200 boliger og solgt totalt 1 086 boliger med disse ordningene.

I 2022 har OBOS skalert satsingen og tilbyr 70 prosent av nyboligene i borettslag i Stor-Oslo med Deleie/Bostart og 50 prosent i resten av Norge. I Sverige tilbys 20 prosent av nyboligene i utvalgte prosjekter med OBOS Deläga. OBOS har en ambisjon om å tilby 8 500 boliger med Deleie og Bostart frem mot 2026.

Kundetilfredshet

OBOS måler jevnlig kundetilfredsheten i de ulike forretningsområdene og gjennomfører kontinuerlig tiltak for å forbedre kundetilfredsheten. OBOS har som mål om at kundetilfredsheten skal være bedre enn bransjegjennomsnittet. I 2022 har medlemstilfredshet og kundetilfredshet vist positiv utvikling sammenlignet med 2021. Det jobbes videre med tiltak for å forbedre kundetilfredsheten.

Medlemsdemokratiet

Etter forslag fra styret i OBOS vedtok generalforsamlingen i 2021 å opprette et uavhengig utvalg som skulle utrede medlemsdemokratiet i boligsamvirket. Demokratiutvalget har bestått av fem eksterne medlemmer, en representant for ansatte i OBOS BBL og to representanter for medlemmene, alle uavhengige av styret og representantskapet. Demokratiutvalgets innstilling og anbefalinger ble lagt ut til høring blant medlemmer og behandlet i representantskapet i forkant av behandling i generalforsamlingen 2022. Utvalgets konklusjon var at OBOS tilfredsstiller de formelle kravene til å være en demokratisk medlemsorganisasjon. Basert på utvalgets anbefalinger la styret frem flere forslag til vedtektsendringer for generalforsamlingen i juni 2022. Alle ble vedtatt med stort flertall. Ett av de vedtatte endringsforslagene gikk ut på å styrke representantskapets rolle.

Demokratiutvalgets anbefalinger har som formål å styrke medlemsdemokratiet og kommunikasjon med medlemmene og følges opp med tiltak i styret og administrasjonen.

Medlemmers og nabolags muligheter til medvirkning i planprosessene i nye prosjekter er blitt styrket. Arbeidet med bedre og bredere kommunikasjon med medlemmene er videreført, både gjennom regelmessige dialogmøter med medlemmene og med styrene i borettslagene. Informasjonen om medlemmenes rettigheter og deres muligheter til å delta i medlemsdemokratiet har blitt forbedret. På generalforsamlingen i 2022 møtte 572 delegater. Dette er på nivå med deltagelsen på generalforsamlingen i 2021. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.