Morselskapet OBOS BBL

Morselskapet OBOS BBL er et norsk boligbyggelag med 554 578 betalende medlemmer (andelseiere). Hovedformålet er å skaffe boliger til andelseierne gjennom borettslag eller på annen måte, og forvalte boliger for andelseierne.

Morselskapet utøver eierskap og konsernfunksjoner overfor de operative enhetene (datterselskapene) i OBOS-konsernet. OBOS BBL hadde 569 ansatte ved utgangen av 2022 (305 kvinner og 264 menn), mot 488 ansatte (257 kvinner og 231 menn) ved utgangen av 2021.

Disponering av årsresultatet

Morselskapet i OBOS hadde i 2022 et overskudd etter skatt på 701,8 millioner kroner mot 3 058,9 millioner kroner i 2021. Endringen fra 2021 skyldes i hovedsak salget av aksjeposten i JM AB i 2021.

Annen egenkapital 701 847 066 kroner
Totalt disponert 701 847 066 kroner

Egenkapitalen i morselskapet OBOS BBL utgjør 20 161,4 millioner kroner. Det gir en egenkapitalandel på 70,8 prosent per 31.12.2022.

Forutsetning om fortsatt drift

Styret vurderer selskapets egenkapital som solid og er tilfreds med årets resultat. Dette gir OBOS-konsernet et godt utgangspunkt for 2023. OBOS har en solid posisjon i sine markeder, en sterk finansiell stilling og medarbeidere med høy kompetanse. I henhold til regnskapslovens § 3-3a er
regnskapet avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Les mer fra årsrapporten