Hopp til innhold

Framtidsutsikter

Vi forventer at 2023 blir et krevende år for boligbyggingen i OBOS med fortsatt høye byggekostnader. Det for tidlig å friskmelde boligmarkedet, selv om endringen i boliglånsforskriften i Norge gir boligkjøperne mer handlingsrom.

Det er stor usikkerhet rundt renteutviklingen både i Norge og Sverige, og det vil fortsatt ta tid å få ned inflasjonen. Derfor er det sannsynlig at igangsetting av nye boligprosjekter, både hos OBOS og andre aktører, vil gå ned. På kort sikt vil det gi redusert lønnsomhet fra boligutviklingsvirksomheten og et lavere tilbud av nye boliger til medlemmene. OBOS foretar nødvendige tilpasninger av kostnadsbasen med kutt i planlagte aktiviteter, og det iverksettes en rekke tiltak for å styrke produktiviteten i alle ledd. Det er varslet en betydelig nedbemanning, spesielt i den svenske virksomheten. Dette er helt nødvendig for å sikre langsiktig verdiskaping.

Det forventes at rentenivået over lengre tid vil ligge på et vesentlig høyere nivå enn det husholdningene har vært vant til de siste årene. Det vil redusere kjøpekraften i boligmarkedet. OBOS ser derfor på alternativer til hvordan boligene kan utformes for å møte en markedssituasjon der husholdningene har en lavere kjøpekraft.

OBOS har gjennom 2022 skaffet seg en kredittrating med investmentgrade. Dette sikrer bedre tilgang og mer attraktiv pris på kapital, og bidrar også til økt fokus på risiko og kapitalstyring i virksomheten. OBOS vil fortsatt satse langsiktig og investere i nye byggeprosjekter, tomter, videre digitalisering av virksomheten og bygging av ny modulfabrikk i Sverige. OBOS’ største risiko når det gjelder strategiske mål om vekst i boligbyggingen, er å få tilstrekkelig tilgang på byggeklare tomter. Det innebærer at OBOS til enhver tid vil binde mye kapital i en langsiktig tomtebank med boligprosjekter i ulik tidsfase. Det samarbeides kontinuerlig med offentlige myndigheter for å sikre raskere planbehandling og gode rammebetingelser for boligbygging.

OBOS skal fortsette å bygge kapasitet og kompetanse for å møte ambisiøse klimamål både i nybyggingsvirksomheten og forvaltningsporteføljen, som ved utgangen av året utgjorde nesten 270 000 boliger. Gjennom fortsatt målrettet satsing på boligkjøpsmodeller og betydelige samfunnsbidrag bidrar OBOS til økt sosial bærekraft, til glede for både medlemmer og samfunn. OBOS vil i 2023 sette av 158 millioner kroner til samfunnsbidrag som skal styrke det gode livet mellom husene. OBOS Samfunnsarena vil ha oppstart på flere viktige prosjekter på steder hvor OBOS utvikler nye nabolag.

Det er igangsatt viktige prosesser for vitaliseringen av medlemsdemokratiet i OBOS. Gjennom medlemsmøter og lokale medvirkningsprosesser i forbindelse med boligbygging, involveres engasjerte medlemmer i spørsmål knyttet til virksomheten og til utforming av prosjekter og nabolag. Dette vil bli videreført i 2023.

Styret vil takke de ansatte, medlemmene og OBOS’ samarbeidspartnere for deres fortsatte bidrag, slik at OBOS kan skape merverdier for medlemmer og samfunn og en fortsatt lønnsom vekst.

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.