Hopp til innhold

Organisasjonen

OBOS-konsernet hadde 2 696 ansatte ved utgangen av 2022, hvorav 1 700 er ansatt i Norge og 996 i Sverige.

Ansatte

OBOS-konsernet hadde 2 696 ansatte ved utgangen av 2022, hvorav 1 700 er ansatt i Norge og 996 i Sverige. Ved utgangen av 2021 hadde OBOS-konsernet 2 622 fast ansatte. Som følge av svakt boligsalg, særlig gjennom annet halvår 2002, er det varslet og foretatt bemanningsreduksjoner i 2022 i OBOS Block Watne og i OBOS Sverige for å tilpasse virksomhetene til lavere aktivitetsnivå. Det er varslet ytterligere bemanningsreduksjoner i form av oppsigelser og permitteringer i 2023 for å sikre et forsvarlig nivå på bemanning i forhold til forventet aktivitetsnivå.

Arbeidsmiljø, likestilling og mangfold

OBOS skal være en trygg og sikker arbeidsplass. Det jobbes kontinuerlig med å sikre et godt arbeidsmiljø som forebygger skader og opprettholder et lavt sykefravær. For konsernet som helhet er det en overordnet målsetting om et sykefravær på under fire prosent. For kontorvirksomheten er målet tre prosent. I OBOS-konsernet totalt var sykefraværet i 2022 på 4,7 prosent. For kontorvirksomheten var sykefraværet på 3,8 prosent.

OBOS har som mål om å være en inkluderende organisasjon hvor alle medarbeidere føler seg verdsatt, respektert og engasjert. Dette skal legges til rette for at alle ansatte gis like muligheter til jobbutvikling, uavhengig av kulturell bakgrunn, funksjonsevne, kjønn eller legning.

OBOS skal være en engasjerende og utviklende arbeidsplass for arbeidstakere av alle kjønn, og det etterstrebes en jevn kjønnsbalanse i alle deler av virksomheten. Byggebransjen er tradisjonelt en mannsdominert bransje, og ved rekruttering til stillinger i denne delen av virksomheten søkes det bevisst å øke kvinneandelen. Det jobbes fortløpende med å rekruttere nye lærlinger til tømrerfaget for å stimulere flere kvinner til å velge tømrerutdannelse gjennom bransjeinitiativer og samarbeid med utdanningsinstitusjoner. OBOS jobber også aktivt med å få flere kvinner inn i ledende stillinger, og ved ansettelser søkes det å oppnå balanse med hensyn til alder, kjønn og annen bakgrunn.

Av ansatte i OBOS-konsernet er 37 prosent kvinner og 63 prosent menn. I ledende stillinger er det en målsetting å ha en kjønnsfordeling på 50/50. Ved utgangen av 2022 er 38 prosent av lederne i OBOS-konsernet kvinner. Ved inngangen til 2023 består konsernledelsen av fem kvinner og fire menn. Styret i OBOS BBL består av fire kvinner og seks menn.

Utvikling og rekruttering av medarbeidere er blant de viktigste investeringene OBOS gjør og er avgjørende for å nå strategiske målsettinger. I 2022 har OBOS jobbet videre med prosesser for målrettet, systematisk og strategisk kompetansestyring. Utviklingsorientert oppfølging av alle medarbeidere er sikret ved hjelp av god og systematisk systemstøtte, blant annet gjennom årlige utviklingssamtaler.

Videreutvikling av initiativer for både leder- og medarbeiderutvikling har stått sentralt i 2022, med særlig vekt på gode onboardingsløp for nyansatte.

Arbeidsforhold – HMS

OBOS arbeider kontinuerlig og systematisk med å utvikle en stadig mer effektiv organisasjon med et faglig inspirerende og trygt arbeidsmiljø. Kravene til internkontroll for helse, miljø og sikkerhet (HMS) følges opp gjennom årlige handlingsplaner. OBOS har egne rutiner for varsling av seksuell trakassering og annen form for trakassering. Det er rapportert tre hendelser med trakassering i 2022.

OBOS-konsernet arbeider med SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) basert på en visjon om null skader med fravær på byggeplassene. Det viktigste for å nå denne målsettingen er god intern kompetanse og vedvarende fokus både fra ledelsen og den enkelte medarbeider. SHA-status rapporteres kvartalsvis til styret.

Byggevirksomheten i OBOS har høyt fokus på SHA/HMS. Byggebransjens viktigste måleparameter er fraværsskader målt mot utførte timeverk og måles som H1-verdi (fraværsskader per million arbeidede timer). H1-verdien for OBOS var på 3,1 mot 3,2 i 2021. I konsernets norske virksomhet var H1-verdien 2,5 ved utgangen av 2022 mot 2,2 ved utgangen av 2021. I konsernets svenske virksomhet var H1-verdien 3,6 mot 3,8 ved utgangen av 2021.

Det har vært seks alvorlige skadehendelser i den norske virksomheten i 2022. Det er registrert fire skader med fravær i OBOS Nye Hjem og fem skader med fravær i OBOS Block Watne i 2022. I den svenske virksomheten har det vært økning i skader i 2022. OBOS Sverige hadde 26 alvorlige skadehendelser i 2022 og 16 skader som førte til fravær. OBOS Kärnhem hadde én skade med fravær i 2022, og OBOS Nya Hem hadde to alvorlige skadehendelser.

Det er utarbeidet egne rapporter for alle alvorlige skader og hendelser, hvor forløpet, selve hendelsen og forbedringstiltak er beskrevet. Tiltak vurderes i hvert enkelt tilfelle for å sikre at hendelsen ikke gjentas. I OBOS Sverige er det påbegynt en rekke prosesser og tiltak for å redusere skadehendelser og ulykker i produksjonsmiljøet.

Konsernet stiller strenge krav til seriøsitet i nye byggeprosjekter. Målet er å bli kvitt useriøse aktører i byggebransjen og bidra til økt kvalitet i det som bygges. Kravene i Norge regulerer blant annet bruk av faglærte håndverkere
(minimumsandel på 40 prosent) og lærlinger (minimumsandel på syv prosent), i tillegg til begrensninger i bruken av underleverandører og tydelige krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det er også inngått samarbeid med Skatteetaten for å benytte utvidet skatteattest på flere prosjekter. Det ble i
starten av 2022 etablert egne seriøsitetskrav for konsernets virksomhet i Sverige.

Gjennom OBOS’ formålsbestemmelse og forretningsidé plikter OBOS å leve opp til gjeldende internasjonale standarder som ivaretar menneskerettigheter og sosiale forhold for arbeidstakere, verner om ytre miljø og bekjemper korrupsjon i alle forretningssammenhenger. OBOS er opptatt av å holde et høyt etisk nivå på sin virksomhet og blant sine medarbeidere. Alle nivåer i virksomheten arbeider med dette kontinuerlig. OBOS har et sett verdier og etiske retningslinjer som jevnlig oppdateres, og som er en integrert del av virksomheten.

For utfyllende informasjon om arbeidsmiljø, likestilling og mangfold, kompetanseutvikling og rekruttering, arbeidsforhold og HMS, samt etterlevelse av etiske retningslinjer m.m., se Bærekraftsrapporten, side 128–168.

 

Les mer fra årsrapporten

To barn som leker på gulvet i et barnerom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i styringen og utviklingen av OBOS. Til grunn for arbeidet ligger visjonen som gjelder for OBOS som helhet: å bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer.
Foto av konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Konsernsjefen

OBOS skal bygge framtidens samfunn og oppfylle boligdrømmer. Denne visjonen er vår ledestjerne og ligger til grunn for våre strategiske prioriteringer.
Graf: OBOS' resultat før skatt 2018-2022.

Regnskap 2022

OBOS fikk et resultat før skatt på 4454 millioner kroner i 2021. Som et samvirke deler ikke OBOS ut utbytte, men bruker overskuddet til å kjøpe nye tomter og bygge flere boliger.